výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Joz 23, 1-16

1 Dlhý čas po tom, čo Hospodin dal odpočinúť Izraelcom od všetkých okolitých nepriateľov, a keď Józua bol starý a zošlý vekom, 2 zvolal celý Izrael, jeho starších, predákov, sudcov a úradníkov a povedal: Ja som už starý a zošlý vekom, 3 ale vy ste videli všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, všetkým týmto národom pred vami, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás. 4 Pozrite sa, lósom som vám pridelil za dedičné vlastníctvo pre vaše kmene národy, ktoré ostali, i so všetkými národmi, ktoré som vykynožil od Jordánu po Veľké more na západe slnka. 5 Hospodin, váš Boh, sám ich vypudí pred vami a zaženie a vy zaberiete ich krajinu, ako vám zasľúbil Hospodin, váš Boh. 6 Tak buďte veľmi silní v zachovávaní a plnení všetkého, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, a neodchýľte sa od neho ani napravo ani naľavo. 7 Nepomiešajte sa s týmito národmi, čo ešte zostali medzi vami, ani mená ich bohov nespomínajte, neprisahajte na nich, neslúžte im a neklaňajte sa im, 8 ale pridržiavajte sa Hospodina, svojho Boha, ako ste to robili dodnes. 9 Veď Hospodin vyhnal veľké a mocné národy spred vás a nikto neobstál pred vami až dodnes. 10 Jediný muž z vás poženie pred sebou tisíce, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám zasľúbil. 11 Preto dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. 12 Ak sa však odvrátite a budete sa pridŕžať zvyšku týchto národov, čo ešte zostali pri vás, zošvagríte sa a zmiešate s nimi a oni s vami, 13 tak vedzte, že Hospodin, váš Boh, už nevyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pascou a osídlom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vykynožení z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh. 14 Hľa, ja odchádzam dnes cestou všetkého, čo je časné. Uvedomte si celým srdcom a celou dušou, že nevystalo ani jedno z oných blahých zasľúbení, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh. Všetky sa splnili, ani jedno nevystalo. 15 Ako sa vám splnilo každé blahé zasľúbenie, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh, tak Hospodin dopustí všetko zlé na vás, kým vás nevykynoží z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh, 16 ak prestúpite zmluvu, ktorú vám ustanovil Hospodin, váš Boh, a ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hospodinov vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal.

Joz 23, 1-16

Verš 8
ale pridržiavajte sa Hospodina, svojho Boha, ako ste to robili dodnes.
Dt 11:22 - Ak však budete bedlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám predpisujem plniť, totiž milovať Hospodina, svojho Boha, kráčať len po Jeho cestách a Jeho sa pridŕžať,

Verš 10
Jediný muž z vás poženie pred sebou tisíce, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám zasľúbil.
Lv 26:8 - Piati z vás budú hnať sto ľudí a sto z vás bude hnať desaťtisíc; vaši nepriatelia padnú pred vami mečom.
Dt 32:30 - Ako by mohol jeden prenasledovať tisíc ľudí a dvaja na útek zahnať desaťtisíc ľudí? Iba ak by ich predala ich Skala a Hospodin ich vydal napospas!

Verš 5
Hospodin, váš Boh, sám ich vypudí pred vami a zaženie a vy zaberiete ich krajinu, ako vám zasľúbil Hospodin, váš Boh.
Ex 14:14 - Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.
Ex 23:27 - Svoju hrôzu pustím pred tebou a spôsobím zmätok u všetkých národov, medzi ktoré prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov donútim k úteku pred tebou.
Nm 33:53 - Potom zaberte krajinu a bývajte v nej, lebo vám som dal krajinu, aby ste ju zabrali do vlastníctva.
Dt 6:19 - že vyženie všetkých tvojich nepriateľov spred teba, ako hovoril Hospodin.
Joz 13:6 - všetkých, čo bývajú na pohorí od Libanonu až po Misrefót-Majim, všetkých Sidóncov zaženiem spred Izraelcov, len rozdeľ lósom krajinu Izraelu do dedičného vlastníctva, ako som ti prikázal.

Verš 6
Tak buďte veľmi silní v zachovávaní a plnení všetkého, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, a neodchýľte sa od neho ani napravo ani naľavo.
Dt 5:32 - Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo, ani naľavo!
Dt 28:14 - Neodchýľ sa ani od jedného slova, ktoré vám dnes prikazujem, ani napravo, ani naľavo, a nechoď za inými bohmi, aby si im slúžil.

Verš 7
Nepomiešajte sa s týmito národmi, čo ešte zostali medzi vami, ani mená ich bohov nespomínajte, neprisahajte na nich, neslúžte im a neklaňajte sa im,
Ex 23:13 - Dávajte pozor na všetko, čo som vám povedal; a mená iných bohov nespomínajte; nech ich nepočuť z vašich úst!
Ž 16:4 - Mnohé sú bolesti tých, čo k inému bohu sa utiekajú; krvavé obete im neprinesiem a nevezmem ich mená na pery.
Jer 5:7 - Ako ti to môžem odpustiť? Tvoji synovia ma opustili a prisahali na tých, čo nie sú bohmi. Keď som ich sýtil, páchali cudzoložstvo, schádzali sa v dome neviestky.
Sof 1:5 - aj tých, čo sa na nástrešiach nebeskému voju klaňajú, čo klaňajú sa prisahajúc Hospodinovi, aj na Milkóma prisahajú;
Ef 5:3 - Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých;

Joz 23,3-9 - Prízvukuje sa tu hlavný Boží príkaz. Pozri Dt 6,4–13.

Joz 23,10 - Porov. Lv 26,8; Dt 32,30; Sdc 15,15.

Joz 23,13 - Porov. Nm 33,55.

Joz 23,14 - Zo slova "dnes" ešte nevyplýva, že by bol mal Jozue túto reč v deň svojej smrti. "Dnes" v hebr. znamená i dlhšiu dobu ako jeden celý deň, asi "skoro, onedlho". "Cesta celého sveta", cesta k hrobu, smrť.