výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Joz 23, 1-16

1 A stalo sa po mnohých dňoch, po tom, čo dal Hospodin Izraelovi odpočinutie od všetkých ich nepriateľov naokolo, a keď už bol Jozua starý, sošlý vekom, 2 že povolal Jozua celého Izraela, jeho starších a jeho hlavy, jeho sudcov a jeho správcov a riekol im: Ja som už starý, sošlý vekom. 3 A vy ste videli všetko, čo učinil Hospodin, váš Bôh, všetkým tým pohanským národom pre vás, lebo Hospodin, váš Bôh, on bojoval za vás. 4 Hľaďte, rozdelil som vám losom tie pozostalé národy do dedičstva, vašim pokoleniam, od Jordána i všetky národy, ktoré som vyplienil, až po Veľké more, na západe slnka. 5 A Hospodin, váš Bôh, on sám ich vypudí zpred vás a vyženie ich zpred vašej tvári, a zaujmete ich zem do dedičstva, tak ako vám hovoril Hospodin, váš Bôh. 6 Preto buďte v tom veľmi silní, aby ste ostríhali a činili všetko, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, tak, aby ste sa neuhli od neho ani napravo ani naľavo, 7 tak, aby ste neišli medzi tie pohanské národy, tie, ktoré pozostaly s vami, a nepripomínajte si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im neslúžte ani sa im neklaňajte. 8 Ale Hospodina, svojho Boha, sa pridŕžajte, jako ste robili až do tohoto dňa. 9 A Hospodin vyhnal zpred vašej tvári veľké národy a mocné, takže neobstál nikto pred vami až do tohoto dňa. 10 Jediný muž z vás bude honiť tisíc, lebo Hospodin, váš Bôh, on bojuje za vás, tak ako vám hovoril. 11 Preto sa veľmi vystríhajte pozorujúc na svoje duše, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha. 12 Lebo keby ste sa predsa len odvrátili a pripojili by ste sa ostatku týchto národov, tých, ktoré pozostaly s vami, a spríbuznili by ste sa s nimi ženbou alebo vydajom a vošli by ste k nim, a oni by vošli k vám, 13 vtedy vedzte istotne, že Hospodin, váš Bôh, nevyženie viacej tých národov zpred vašej tvári, ale vám budú smečkou a pascou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, dokiaľ nezahyniete s povrchu tejto dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal Hospodin, váš Bôh. 14 A hľa, ja odchádzam dnes cestou celej zeme, a tedy znajte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že nepadlo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo, zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril Hospodin, váš Bôh, o vás, všetky sa vám naplnily, nepadlo z toho ani jediné slovo. 15 A stane sa, že jako prišlo na vás každé to slovo dobré, ktoré vám hovoril Hospodin, váš Bôh, tak zase uvedie na vás Hospodin každé to slovo zlé, dokiaľ vás nezahladí s povrchu tejto dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal Hospodin, váš Bôh, 16 keď by ste prestúpili smluvu Hospodina, svojho Boha, ktorú vám prikázal, a keby ste odišli a slúžili iným bohom a klaňali by ste sa im; vtedy sa zapáli na vás hnev Hospodinov, a zahyniete rýchle s povrchu tej dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal.

Joz 23, 1-16

Verš 8
Ale Hospodina, svojho Boha, sa pridŕžajte, jako ste robili až do tohoto dňa.
Dt 11:22 - Lebo ak budete naozaj ostríhať každé toto prikázanie, ktoré vám ja prikazujem, aby ste ho činili milujúc Hospodina, svojho Boha, chodiac po všetkých jeho cestách a láskou sa ho pridŕžajúc,

Verš 10
Jediný muž z vás bude honiť tisíc, lebo Hospodin, váš Bôh, on bojuje za vás, tak ako vám hovoril.
Lv 26:8 - Piati z vás budú honiť sto, a sto z vás bude honiť desať tisíc, a vaši nepriatelia padnú pred vami pod meč.
Dt 32:30 - Oj, ako by jeden honil tisíc! A dvaja z nich by obrátili na útek desať tisíc, keby nebolo tak, že ich predala ich Skala, a že ich vydal Hospodin.

Verš 5
A Hospodin, váš Bôh, on sám ich vypudí zpred vás a vyženie ich zpred vašej tvári, a zaujmete ich zem do dedičstva, tak ako vám hovoril Hospodin, váš Bôh.
Ex 14:14 - Hospodin bude bojovať za vás, a vy budete mlčať.
Ex 23:27 - Pustím svoj strach pred tebou a predesím každý ľud, proti ktorému prijdeš, a spôsobím to, že všetci tvoji nepriatelia budú utekať pred tebou.
Nm 33:53 - A zaujmete zem dedične a budete bývať v nej, lebo vám som dal zem, aby ste ňou vládli dedične.
Dt 6:19 - aby vyhnal všetkých tvojich nepriateľov zpred tvojej tvári, tak ako hovoril Hospodin.
Joz 13:6 - Všetkých obyvateľov pohoria od Libanona až po Misrefót-májim, všetkých Sidoncov, ja ich vyženiem pred synmi Izraelovými. Len ju rozdeľ losom Izraelovi do dedičstva tak, ako som ti prikázal.

Verš 6
Preto buďte v tom veľmi silní, aby ste ostríhali a činili všetko, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, tak, aby ste sa neuhli od neho ani napravo ani naľavo,
Dt 5:32 - A tedy pozorujte, aby ste činili tak, ako vám prikázal Hospodin, váš Bôh; neuchýlite sa ani napravo ani naľavo.
Dt 28:14 - A neodchýliš sa od niktorých slov, ktoré vám ja prikazujem dnes, ani napravo ani naľavo odíduc za inými bohy, aby si im slúžil.

Verš 7
tak, aby ste neišli medzi tie pohanské národy, tie, ktoré pozostaly s vami, a nepripomínajte si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im neslúžte ani sa im neklaňajte.
Ex 23:13 - Vo všetkých veciach, ktoré som vám povedal, budete sa mať na pozore a mena iných bohov nebudete spomínať; nech sa nepočuje z tvojich úst.
Ž 16:4 - Rozmnožia sa bolesti tých, ktorí sa ponáhľajú k inému bohu cudziemu. Nevylejem ich liatej obeti z krvi ani nevezmem ich mien na svoje rty.
Jer 5:7 - Kde je to, pre čo by som ti odpustil? Tvoji synovia ma opustili a prisahajú na to, čo nie je Bohom. Keď som ich nasýtil, cudzoložia, a valia sa zástupom do domu smilnice.
Sof 1:5 - i tých, ktorí a klaňajú na postrešiach nebeskému vojsku, i tých, ktorí sa klaňajú Hospodinovi, ktorí prisahajú na neho, a ktorí prisahajú na svojho kráľa, Molocha,
Ef 5:3 - A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, jako sa sluší svätým,

Joz 23,3-9 - Prízvukuje sa tu hlavný Boží príkaz. Pozri Dt 6,4–13.

Joz 23,10 - Porov. Lv 26,8; Dt 32,30; Sdc 15,15.

Joz 23,13 - Porov. Nm 33,55.

Joz 23,14 - Zo slova "dnes" ešte nevyplýva, že by bol mal Jozue túto reč v deň svojej smrti. "Dnes" v hebr. znamená i dlhšiu dobu ako jeden celý deň, asi "skoro, onedlho". "Cesta celého sveta", cesta k hrobu, smrť.