výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Joz 19, 1-51

1 Druhý lós pripadol na Šimeóna, na kmeň potomkov Šimeónových podľa ich čeľadí. Ich dedičné vlastníctvo bolo uprostred dedičného vlastníctva potomkov Júdových. 2 Im pripadlo ako dedičné vlastníctvo: Beér-Šeba, Móládá, 3 Chacar-Šúál, Bálá, Ecem, 4 Eltólad, Betúl, Chormá, 5 Ciklag, Bét-Markábót, Chacar-Súsá, 6 Bét-Lebáót a Šarúchen - trinásť miest a ich dediny, 7 Ajin, Rimón, Eter a Ášán - štyri mestá a ich dediny, 8 k tomu všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Baalat-Beér a Rámu v Negebe. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Šimeón podľa jeho čeľadí. 9 Dedičné vlastníctvo Šimeónovcov bolo z podielu Júdovcov. Júdovcom bolo dedičné vlastníctvo totiž priveľké, a tak dostali Šimeónovci dedičné vlastníctvo uprostred ich podielu. 10 Tretí lós pripadol na potomkov Zebulúna podľa jeho čeľadí. Územie jeho dedičného vlastníctva siahalo po Sáríd. 11 Potom hranica stúpa západne k Mareale, dotýka sa Dabbešetu a potoka, ktorý je východne od Jokneámu. 12 Od Sárídu sa vracia na východ, smerom k východu slnka k hraniciam Kislót-Tábóru, pokračuje do Dáberatu a vystúpi k Jáfii. 13 Odtiaľ prechádza na východ, smerom k východu slnka do Gat-Chéferu a Et-Kácinu, pokračuje do Rimmónu a zatáča sa do Néy. 14 Tu sa hranica obracia na sever k Channátónu a končí v údolí Jiftach-Él. 15 Kattát, Nahalát, Šimrón, Jidalá a Betlehem - dvanásť miest a ich dediny. 16 To je dedičné vlastníctvo Zebulúncov podľa ich čeľadí, tieto mestá a ich dediny. 17 Štvrtý lós pripadol Jissáchárovcom podľa ich čeľadí. 18 Ich územie zahrňuje: Jezreel, Kesúlót, Šúném, 19 Chafarajim, Šíón, Anácharat, 20 Rabbít, Kíšjón, Ebec, 21 Remet, Én-Ganním, Én-Chaddá, Bét-Pacéc. 22 Hranica sa dotýka Táboa, Šahacúmy, Bét-Šemešu a končí pri Jordáne - šestnásť miest a ich dediny. 23 To je dedičné vlastníctvo kmeňa Jissáchár podľa ich čeľadí, mestá a ich dediny. 24 Piaty lós pripadol na kmeň Ašér. 25 Jeho územie zahrňuje: Chelkat, Chalí, Beten, Achšáf, 26 Alammelech, Amád, Mišal a dotýka sa Karmelu na západe a rieky Libnat. 27 Potom sa obracia hranica na východ slnka do Bét-Dágónu, dotýka sa Zebulúna a údolia Jiftach-Él na severe, Bét-Emeku a Neíéla, pokračuje naľavo ku Kábúlu, 28 Ebrónu, Rechóbu, Chammónu a Káné až po veľký Sidón. 29 Odtiaľ sa hranica obracia k Ramé až po opevnené mesto Týrus, potom sa obracia ku Chóse a končí pri mori; ďalej Machaleb, Achzib, 30 Umá, Afék a Rechób - dvadsaťdva miest a ich dediny, 31 to je dedičné vlastníctvo kmeňa Ašér podľa jeho čeľadí, tieto mestá a ich dediny. 32 Šiesty lós pripadol potomkom podľa čeľadí synov Naftálího. 33 Ich hranica prebieha od Chélefu, od duba pri Caananníme, cez Adámí-Nekeb a Jabneél až k Lakkúme a končí pri Jordáne. 34 Tam sa obracia na západ od Aznot-Táboru; odtiaľ pokračuje do Chúkkódu a dotýka sa Zebulúna na juhu; Ašéra sa dotýka na západe a Júdu na východe slnka pri Jordáne. 35 Opevnené mestá sú: Ciddím, Cér Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adámá, Rámá, Chácor. 37 Kedeš, Edreí, Én-Chácór, 38 Jirón, Migdal-Él. Chórém, Bét-Anót a Bét-Šemeš, - devätnásť miest a ich dediny. 39 To je dedičné vlastníctvo kmeňa potomkov Naftálí podľa jeho čeľadí, mestá a ich dediny. 40 Siedmy lós pripadol kmeňu Dán podľa jeho čeľadí; 41 územie ich dedičného vlastníctva bolo: Corea, Eštáól, Ir-Šemeš, 42 Šaalabbín, Ajálón, Jitlá, 43 Élón, Timná, Ekrón, 44 Elteké, Gibbetón, Baalat, 45 Jehúd, Bené-Berak, Gat-Rimmón, 46 Mé-Jarkón, Rakkón s územím naproti Jáfó. 47 Dánovcom bolo ich územie tesné, vybrali sa teda a bojovali proti Lešemu, dobyli ho a pobili ostrím meča; zabrali ho a usadili sa v ňom; Lešem nazvali Dánom podľa mena jeho otca Dána. 48 To je dedičné vlastníctvo kmeňa Dán podľa jeho čeľadí, tieto mestá a ich dediny. 49 Keď Izraelci skončili prideľovanie krajiny do vlastníctva podľa svojich čeľadí, dali vlastníctvo Józuovi, synovi Núnovmu, vo svojom strede. 50 Na rozkaz Hospodinov dali mu mesto, ktoré si žiadal, Timnat-Serach na Efrajimskom pohorí; tam postavil mesto a osadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné vlastníctva, ktoré kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov, a predstavení rodov pridelili lósom kmeňom Izraelcov v Šíle pred Hospodinom, pri vchode do svätostánku. Tak dokončili rozdelenie krajiny.

Joz 19, 1-51

Joz 19,1-9 - Hranice Simeonovho podielu nie sú tu udané, lebo Simeonovci boli umiestení uprostred v území Júdovom. V troch skupinách vypočítava len mestá, ale mená a počet je udaný len v prvých dvoch skupinách. – Sabe (v. 2) je pravdepodobne opakovanie druhej časti predchádzajúceho mesta Ber-Saby. Nie je tiež v 1 Krn 4,28. Ak toto mesto (Sabe) vynecháme, dostaneme správnu číslicu 13 vo v. 6. – Ain-Remon (v. 7) je meno jedného mesta ako v 15,32. Tým by však chýbalo v súčte: "4 mestá" meno jedného mesta. LXX však za Ain-Remon uvádza mesto Talcha. Tak je súčet zas 4.

Joz 19,10-14 - Územie Zabulonovo sa rozprestieralo západne od Genezaretského jazera. Zabulon susedil na juhu s Isacharom, na severe s Neftalim a Aserom. Východnou hranicou bolo Genezaretské jazero, západnou zas Karmel a Stredozemné more (podľa Jozefa Flavia). Južnú hranicu začína popisovať stredným bodom, Saridom. Sarid, asi dnešný Tell Šalúd na severnom okraji Ezdrelonskej nížiny, 6 km juhozápadne od Nazareta. Najprv popisuje južnú hranicu západne od Sarida (v. 11), potom odtiaľ na východ (v. 12). – Keselet (Kislóth), na úpätí Tábora, asi 4 km juhovýchodne od Nazareta. – Jafia, 3 km juhozápadne od Nazareta. – Get-Hefer (el-Medžed), 5 km severovýchodne od Nazareta.

Joz 19,15-16 - Zabulonove mestá. Je udaný súčet 12 miest, ale z nich vypočítaných je len 5. Pri odpisovaní ostatné asi vypadli.

Joz 19,17-23 - Isacharovci dostali svoje územie južne od Zabulona až po severné hranice Manassesovcov. Bol to jeden z najbohatších krajov Palestíny. (Rovina ezdrelonská alebo jezraelská, zavlažovaná Kišonom, rozkladala sa od Karmelu až po Jordán).

Joz 19,24-31 - Kmeň Aserov mal svoje územie na pobreží Stredozemného mora od Karmelu až po Sidon na severe. Na východe susedil s Neftalim, na juhovýchode so Zabulonom a na severe s Feníciou.

Joz 19,32-39 - Neftali mal svoj podiel na samom severe Palestíny. Jeho hranice: na východe Jordán, jazero Genezaretské a Meronské; na juhu Zabulon, na západe Aser a na severe asi rieka Leontes. – Mestá sú označené ako pevnosti (v. 35). Vo v. 38 sa udáva súčet miest 19, ale tri z nich tiež asi vypadli pri odpisovaní.

Joz 19,40-48 - Kmeň Danov dostal pomerne malé územie, ktoré susedilo na juhu s Júdom, na východe s Benjamínom a na severe s Efraimom. Nie sú tu udané hranice. Vymenované sú len mestá, ale zas nie je udaný ich súčet. Neskoršie sa Danovci vysťahovali na sever, Sdc 18. – Saraa a Estaol boli pôvodne pridelené Júdovcom (15,33). Pravdepodobne boli vylúčené v Šíle z veľkého územia Júdovho, aby bolo rozšírené územie Danovcov.

Joz 19,47 - V. 47 vo Vg začína: "tam sa územie končí". V LXX zas v. 47 n. zneje: "To je dedičný podiel kmeňa synov Danových podľa ich národov: ich mestá a ich dediny. Danovci však nevyhubili Amorejčanov, ktorí ich zovreli na vrchovine a nedovoľovali im zostúpiť do nížiny a nivočili ich dedičný podiel. Tu Júdovci (Danovci) vytiahli proti Lachišu (Lesemu), zaujali ho, vybili mečom a usadili sa v ňom a nazvali ho Lasen-Dan. Amorejčania potom bývali v Elome a Salamine, ale Efraim ich napadol a urobil ich poplatníkmi…"

Joz 19,50 - Tamnat-Sára, dnešná Tibne, východne od Jafy. Podľa 24,30 bol tam Jozue aj pochovaný.