výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Joz 19, 1-51

1 Et egressa est sors secunda fi liorum Simeon per cognatio nes suas; fuitque hereditas 2 eorum in medio possessionis filiorum Iudae. Bersabee et Sama et Molada 3 et Asarsual et Bala et Esem 4 et Eltholad et Bethul et Horma 5 et Siceleg et Bethmarchaboth et Asarsusa 6 et Bethlebaoth et Sarohen: civitates tredecim et villae earum. 7 Ain et Remmon et Ethar et Asan: civitates quattuor et villae earum. 8 Omnes viculi per circuitum urbium istarum usque ad Baalathbeer, Ramathnageb: haec est hereditas filiorum Simeon iuxta cognationes suas. 9 Sumpta est de funiculo filiorum Iudae, quia maior erat; et idcirco possederunt filii Simeon in medio hereditatis eorum. 10 Ceciditque sors tertia filiorum Zabulon per cognationes suas. Et factus est terminus possessionis eorum usque Sarid 11 ascenditque contra occidentem et Merala et pervenit in Debbaseth usque ad torrentem, qui est contra Iecnaam, 12 et revertitur de Sarid contra orientem in fines Ceseleththabor et egreditur ad Dabereth ascenditque contra Iaphia. 13 Et inde pertransit usque ad orientalem plagam Gethhepher, Etthacasin et egreditur in Remmon et inclinatur in Noa; 14 et vergit ad aquilonem ad Hanathon. Suntque egressus eius vallis Iephthael; 15 et Cateth et Naalol et Semeron et Iedala et Bethlehem: civitates duodecim et villae earum. 16 Haec est hereditas tribus filiorum Zabulon per cognationes suas, urbes et viculi earum. 17 Issachar egressa est sors quarta per cognationes suas. 18 Fuitque eius hereditas Iezrahel et Chasaloth et Sunam 19 et Hapharaim et Seon et Anaharath 20 et Rabbith et Cesion et Abes 21 et Rameth et Engannim et Enhadda et Bethpheses. 22 Et pervenit terminus eius usque Thabor et Sehesima et Bethsames; suntque exitus eius ad Iordanem; civitates sedecim et villae earum. 23 Haec est possessio filiorum Issachar per cognationes suas, urbes et viculi earum. 24 Ceciditque sors quinta tribui filiorum Aser per cognationes suas. 25 Fuitque terminus eorum Helcath et Chali et Beten et Achsaph 26 et Elmelech et Amaad et Masal et pervenit usque ad Carmelum in occidente et ad Sihorlabanath; 27 ac revertitur contra orientem in Bethdagon et pertransit usque Zabulon et vallem Iephthael contra aquilonem in Bethemec et Neiel. Egrediturque ad laevam Chabul 28 et Abran et Rohob et Hamon et Cana usque ad Sidonem magnam 29 revertiturque in Rama usque ad civitatem munitissimam Tyrum et revertitur in Hosa; suntque exitus eius in mare; Mahaleb, Achazib 30 et Amma et Aphec et Rohob: civitates viginti duae et villae earum. 31 Haec est possessio filiorum Aser per cognationes suas, urbes et viculi earum. 32 Filiorum Nephthali sexta sors cecidit per familias suas. 33 Et coepit terminus de Heleph et de quercu in Saananim et Adamineceb et Iebnael usque Lecum et egressus eius usque ad Iordanem; 34 revertiturque terminus contra occidentem in Aznotthabor atque inde egreditur in Hucoc et attingit Zabulon contra meridiem et Aser contra occidentem et Iordanem contra ortum solis; 35 civitates munitissimae Assedim, Ser et Ammath, Reccath et Chenereth 36 et Edema et Rama, Asor 37 et Cedes et Edrai et Enasor, 38 Ieron et Magdalel, Horem et Bethanath et Bethsames: civitates decem et novem et villae earum. 39 Haec est possessio tribus filiorum Nephthali per cognationes suas, urbes et viculi earum. 40 Tribui filiorum Dan per familias suas egressa est sors septima. 41 Et fuit terminus possessionis eius Saraa et Esthaol et Hirsemes (id est civitas Solis) 42 et Selebin et Aialon et Iethela 43 et Elon et Thamna et Accaron 44 et Elthece et Gebbethon et Baalath 45 et Iud et Benebarach et Gethremmon 46 et Meiarcon et Areccon cum termino, qui respicit Ioppen. 47 Et terminus filiorum Dan effugit ab eis. Ascenderuntque filii Dan et pugnaverunt contra Lesem ceperuntque eam; et percusserunt in ore gladii ac possederunt et habitaverunt in ea, vocantes Lesemdan ex nomine Dan patris sui. 48 Haec est possessio tribus filiorum Dan per cognationes suas, urbes et viculi earum. 49 Cumque complessent terram sorte dividere singulis per tribus suas, dederunt filii Israel possessionem Iosue filio Nun in medio sui, 50 iuxta praeceptum Domini, urbem quam postulavit: Thamnathsare in monte Ephraim. Et aedificavit civitatem habitavitque in ea. 51 Hae sunt possessiones, quas sorte diviserunt Eleazar sacerdos et Iosue filius Nun et principes familiarum tribuum filiorum Israel in Silo coram Domino ad ostium tabernaculi conventus; compleveruntque partiri terram.

Joz 19, 1-51

Joz 19,1-9 - Hranice Simeonovho podielu nie sú tu udané, lebo Simeonovci boli umiestení uprostred v území Júdovom. V troch skupinách vypočítava len mestá, ale mená a počet je udaný len v prvých dvoch skupinách. – Sabe (v. 2) je pravdepodobne opakovanie druhej časti predchádzajúceho mesta Ber-Saby. Nie je tiež v 1 Krn 4,28. Ak toto mesto (Sabe) vynecháme, dostaneme správnu číslicu 13 vo v. 6. – Ain-Remon (v. 7) je meno jedného mesta ako v 15,32. Tým by však chýbalo v súčte: "4 mestá" meno jedného mesta. LXX však za Ain-Remon uvádza mesto Talcha. Tak je súčet zas 4.

Joz 19,10-14 - Územie Zabulonovo sa rozprestieralo západne od Genezaretského jazera. Zabulon susedil na juhu s Isacharom, na severe s Neftalim a Aserom. Východnou hranicou bolo Genezaretské jazero, západnou zas Karmel a Stredozemné more (podľa Jozefa Flavia). Južnú hranicu začína popisovať stredným bodom, Saridom. Sarid, asi dnešný Tell Šalúd na severnom okraji Ezdrelonskej nížiny, 6 km juhozápadne od Nazareta. Najprv popisuje južnú hranicu západne od Sarida (v. 11), potom odtiaľ na východ (v. 12). – Keselet (Kislóth), na úpätí Tábora, asi 4 km juhovýchodne od Nazareta. – Jafia, 3 km juhozápadne od Nazareta. – Get-Hefer (el-Medžed), 5 km severovýchodne od Nazareta.

Joz 19,15-16 - Zabulonove mestá. Je udaný súčet 12 miest, ale z nich vypočítaných je len 5. Pri odpisovaní ostatné asi vypadli.

Joz 19,17-23 - Isacharovci dostali svoje územie južne od Zabulona až po severné hranice Manassesovcov. Bol to jeden z najbohatších krajov Palestíny. (Rovina ezdrelonská alebo jezraelská, zavlažovaná Kišonom, rozkladala sa od Karmelu až po Jordán).

Joz 19,24-31 - Kmeň Aserov mal svoje územie na pobreží Stredozemného mora od Karmelu až po Sidon na severe. Na východe susedil s Neftalim, na juhovýchode so Zabulonom a na severe s Feníciou.

Joz 19,32-39 - Neftali mal svoj podiel na samom severe Palestíny. Jeho hranice: na východe Jordán, jazero Genezaretské a Meronské; na juhu Zabulon, na západe Aser a na severe asi rieka Leontes. – Mestá sú označené ako pevnosti (v. 35). Vo v. 38 sa udáva súčet miest 19, ale tri z nich tiež asi vypadli pri odpisovaní.

Joz 19,40-48 - Kmeň Danov dostal pomerne malé územie, ktoré susedilo na juhu s Júdom, na východe s Benjamínom a na severe s Efraimom. Nie sú tu udané hranice. Vymenované sú len mestá, ale zas nie je udaný ich súčet. Neskoršie sa Danovci vysťahovali na sever, Sdc 18. – Saraa a Estaol boli pôvodne pridelené Júdovcom (15,33). Pravdepodobne boli vylúčené v Šíle z veľkého územia Júdovho, aby bolo rozšírené územie Danovcov.

Joz 19,47 - V. 47 vo Vg začína: "tam sa územie končí". V LXX zas v. 47 n. zneje: "To je dedičný podiel kmeňa synov Danových podľa ich národov: ich mestá a ich dediny. Danovci však nevyhubili Amorejčanov, ktorí ich zovreli na vrchovine a nedovoľovali im zostúpiť do nížiny a nivočili ich dedičný podiel. Tu Júdovci (Danovci) vytiahli proti Lachišu (Lesemu), zaujali ho, vybili mečom a usadili sa v ňom a nazvali ho Lasen-Dan. Amorejčania potom bývali v Elome a Salamine, ale Efraim ich napadol a urobil ich poplatníkmi…"

Joz 19,50 - Tamnat-Sára, dnešná Tibne, východne od Jafy. Podľa 24,30 bol tam Jozue aj pochovaný.