výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Joz 19, 1-51

1 Potom padl los druhý Simeonovi, pokolení synů Simeonových, po čeledech jejich, a bylo dědictví jejich u prostřed dědictví synů Juda. 2 A přišlo jim v dědictví jejich Bersabé, Seba a Molada; 3 Azarsual a Bala, též Esem; 4 Eltolad a Betul, a Horma; 5 Sicelech a Betmarchabot, a Azarsusa; 6 Betlebaot a Sarohem, měst třinácte i vsi jejich; 7 Ain, Remmon, též Eter a Asan, města čtyři i vsi jejich; 8 I všecky vsi, kteréž byly vůkolí měst těch, až do Balatber a Rámat poledního. To jest dědictví pokolení synů Simeonových po čeledech jejich. 9 Z podílu synů Judových bylo dědictví synů Simeonových; nebo díl synů Judových byl jim příliš veliký, protož u prostřed dědictví jejich vzali dědictví synové Simeonovi. 10 Potom přišel třetí los synům Zabulon po čeledech jejich, a jest meze dědictví jejich až do Sarid. 11 Odkudž vstupuje meze jejich podlé moře k Merala, a přichází až do Debaset, a běží až ku potoku, kterýž jest proti Jekonam. 12 Obrací se pak od Sarid nazpátek k východu slunce, ku pomezí Chazelet Tábor, a odtud táhne se k Daberet, a vstupuje do Jafie. 13 Odtud přechází zase k východu, do Gethefer a do Itakasin, odkudž vychází do Remmon, a točí se k Nea. 14 Točí se také táž meze od půlnoci do Anaton, a dochází až k údolí Jeftael; 15 A Katet, Naalol, Simron, Idala a Betlém, měst dvanácte i vsi jejich. 16 To jest dědictví synů Zabulonových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich. 17 Izacharovi také padl los čtvrtý, totiž synům Izacharovým po čeledech jejich. 18 A meze jejich: Jezreel, Kasalat a Sunem; 19 Hafaraim, Sion, též Anaharat; 20 Rabbot, Kesion a Abez, 21 Ramet, Engannim a Enhada, i Betfeses. 22 Odkudž přibíhá meze k Táboru a k Sehesima a k Betsemes, a dochází až k Jordánu, měst šestnácte i vsi jejich. 23 To jest dědictví pokolení synů Izacharových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich. 24 Padl také los pátý pokolení synů Asser po čeledech jejich. 25 A byla meze jejich: Helkat a Chali, a Beten, a Achzaf; 26 Elmelech, též Amaad a Mesal, a přibíhá až na Karmel k moři, a do Sichor Libnat; 27 A obrací se k východu slunce do Betdagon, a dosahá k losu Zabulonovu, a do údolí Jeftael k půlnoci, a do Betemek a Nehiel, a táhne se do Kábul na levou stranu, 28 A do Ebron a Rohob, a Hamon a Kána až do Sidonu velikého. 29 Odtud se navrací ta meze do Ráma až k městu hrazenému Zor; tu se obrací do Chosa, a skonává se při moři podlé vyměření v Achziba. 30 K tomu přísluší Afek a Rohob, měst dvamecítma i vsi jejich. 31 To jest dědictví pokolení synů Asser po čeledech jejich, ta města i vsi jejich. 32 Synům Neftalímovým padl los šestý, po čeledech jejich. 33 A byla meze jejich od Helef a od Elon do Sananim, a Adami, Nekeb a Jebnael, až do Lekum, a skonává se u Jordánu. 34 Potom navracuje se meze na západ k Azanot Tábor, a odtud jde do Hukuka, a vpadá k Zabulonovu od poledne, a k Asserovu přibíhá od západu, a k Judovu při Jordánu na východ slunce. 35 Města pak hrazená jsou: Assedim, Ser a Emat, Rechat a Ceneret; 36 Adama, Ráma a Azor; 37 Kedes, Edrei a Enazor; 38 Jeron, Magdalel, Horem, Betanat a Betsemes, měst devatenácte i vsi jejich. 39 To jest dědictví pokolení synů Neftalím po čeledech jejich, ta města s vesnicemi svými. 40 Na pokolení synů Dan po čeledech jejich padl los sedmý. 41 A byla meze dědictví jejich: Zaraha a Estaol, a Hirsemes; 42 Salbin, Aialon a Jetela; 43 Elon, Tamna a Ekron; 44 Elteke, Gebbeton a Baalat; 45 Jehud, Beneberak a Getremmon; 46 Mehaiarkon a Rakon s pomezím, kteréž jest naproti Joppe. 47 Přišlo pak pomezí synům Dan příliš malé. Protož vstoupili synové Dan, a bojovali proti Lesen, a dobyvše ho, pobili obyvatele ostrostí meče, a vzavše je v dědictví, bydlili tam, a přezděli Lesenu Dan, vedlé jména Dan otce svého. 48 To jest dědictví pokolení synů Dan po čeledech jejich, ta města i vsi jejich. 49 Když pak přestali děliti se zemí po mezech jejích, dali synové Izraelští dědictví Jozue, synu Nun, mezi sebou. 50 Podlé rozkázaní Hospodinova dali jemu město, kteréhož žádal, Tamnatsára, na hoře Efraim. I vystavěl město, a přebýval v něm. 51 Ta jsou dědictví, kteráž dali k vládařství Eleazar kněz a Jozue syn Nun, i přední z otců pokolení synů Izraelských, losem v Sílo před Hospodinem, u dveří stánku úmluvy, a tak dokonali rozdělování země.

Joz 19, 1-51

Joz 19,1-9 - Hranice Simeonovho podielu nie sú tu udané, lebo Simeonovci boli umiestení uprostred v území Júdovom. V troch skupinách vypočítava len mestá, ale mená a počet je udaný len v prvých dvoch skupinách. – Sabe (v. 2) je pravdepodobne opakovanie druhej časti predchádzajúceho mesta Ber-Saby. Nie je tiež v 1 Krn 4,28. Ak toto mesto (Sabe) vynecháme, dostaneme správnu číslicu 13 vo v. 6. – Ain-Remon (v. 7) je meno jedného mesta ako v 15,32. Tým by však chýbalo v súčte: "4 mestá" meno jedného mesta. LXX však za Ain-Remon uvádza mesto Talcha. Tak je súčet zas 4.

Joz 19,10-14 - Územie Zabulonovo sa rozprestieralo západne od Genezaretského jazera. Zabulon susedil na juhu s Isacharom, na severe s Neftalim a Aserom. Východnou hranicou bolo Genezaretské jazero, západnou zas Karmel a Stredozemné more (podľa Jozefa Flavia). Južnú hranicu začína popisovať stredným bodom, Saridom. Sarid, asi dnešný Tell Šalúd na severnom okraji Ezdrelonskej nížiny, 6 km juhozápadne od Nazareta. Najprv popisuje južnú hranicu západne od Sarida (v. 11), potom odtiaľ na východ (v. 12). – Keselet (Kislóth), na úpätí Tábora, asi 4 km juhovýchodne od Nazareta. – Jafia, 3 km juhozápadne od Nazareta. – Get-Hefer (el-Medžed), 5 km severovýchodne od Nazareta.

Joz 19,15-16 - Zabulonove mestá. Je udaný súčet 12 miest, ale z nich vypočítaných je len 5. Pri odpisovaní ostatné asi vypadli.

Joz 19,17-23 - Isacharovci dostali svoje územie južne od Zabulona až po severné hranice Manassesovcov. Bol to jeden z najbohatších krajov Palestíny. (Rovina ezdrelonská alebo jezraelská, zavlažovaná Kišonom, rozkladala sa od Karmelu až po Jordán).

Joz 19,24-31 - Kmeň Aserov mal svoje územie na pobreží Stredozemného mora od Karmelu až po Sidon na severe. Na východe susedil s Neftalim, na juhovýchode so Zabulonom a na severe s Feníciou.

Joz 19,32-39 - Neftali mal svoj podiel na samom severe Palestíny. Jeho hranice: na východe Jordán, jazero Genezaretské a Meronské; na juhu Zabulon, na západe Aser a na severe asi rieka Leontes. – Mestá sú označené ako pevnosti (v. 35). Vo v. 38 sa udáva súčet miest 19, ale tri z nich tiež asi vypadli pri odpisovaní.

Joz 19,40-48 - Kmeň Danov dostal pomerne malé územie, ktoré susedilo na juhu s Júdom, na východe s Benjamínom a na severe s Efraimom. Nie sú tu udané hranice. Vymenované sú len mestá, ale zas nie je udaný ich súčet. Neskoršie sa Danovci vysťahovali na sever, Sdc 18. – Saraa a Estaol boli pôvodne pridelené Júdovcom (15,33). Pravdepodobne boli vylúčené v Šíle z veľkého územia Júdovho, aby bolo rozšírené územie Danovcov.

Joz 19,47 - V. 47 vo Vg začína: "tam sa územie končí". V LXX zas v. 47 n. zneje: "To je dedičný podiel kmeňa synov Danových podľa ich národov: ich mestá a ich dediny. Danovci však nevyhubili Amorejčanov, ktorí ich zovreli na vrchovine a nedovoľovali im zostúpiť do nížiny a nivočili ich dedičný podiel. Tu Júdovci (Danovci) vytiahli proti Lachišu (Lesemu), zaujali ho, vybili mečom a usadili sa v ňom a nazvali ho Lasen-Dan. Amorejčania potom bývali v Elome a Salamine, ale Efraim ich napadol a urobil ich poplatníkmi…"

Joz 19,50 - Tamnat-Sára, dnešná Tibne, východne od Jafy. Podľa 24,30 bol tam Jozue aj pochovaný.