výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Joz 19, 1-51

1 Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. 2 Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba), Molada, 3 Chacar-šual, Bála, Ecem, 4 Eltolad, Betul, Chorma, 5 Ciklag, Bet-markabot, Chacar-susa, 6 Bet-lebaot a Šaruchen - třináct měst i s osadami. 7 Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři města s osadami, 8 a také všechny osady okolo těchto měst až po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. 9 Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova podílu, protože území Judových synů pro ně bylo příliš velké. Synové Šimeonovi proto obdrželi dědictví uvnitř jejich území. 10 Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice jejich dědictví sahá k Saridu. 11 Směrem na západ postupuje k Marale, dotýká se Dabešetu a dosahuje k potoku naproti Jokneamu. 12 Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak k Daberatu a vzhůru k Jafiji. 13 Odtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a stáčí se k Neji. 14 Kolem ní se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu, až dosáhne údolí Jiftach-el. 15 Patří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem - celkem dvanáct měst s osadami. 16 To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich osady. 17 Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody. 18 Jejich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot, Šunem, 19 Chafaraim, Šion, Anacharat, 20 Rabit, Kišjon, Ebec, 21 Remet, En-ganim, En-chadu a Bet-pacec. 22 Hranice se dotýká Tábora a vede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami. 23 To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. 24 Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. 25 Jejich hranice zahrnuje: Chelkat, Cheli, Beten, Achšaf, 26 Alamelech, Amead a Mišal. Na západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat, 27 potom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na sever ke Kabulu, 28 Abdonu, Rechobu, Chamonu, Káně a až k Velkému Sidonu. 29 Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k Chose, až dosáhne ke Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu. 30 Patří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami. 31 To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. 32 Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody: 33 Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes Adami-nekeb a Jabneel a dále k Lakumu, než dosáhne Jordánu. 34 Na západě se hranice obrací k Aznot-taboru a pokračuje odtud na Chukok; na jihu se dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na východě pak Jordánu. 35 Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret, 36 Adama, Ráma, Chacor, 37 Kedeš, Edrei, En-chacor, 38 Jiron, Migdal-el, Chorem, Bet-anat a Bet-šemeš - celkem devatenáct měst s osadami. 39 To je dědictví pokolení Neftalímových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. 40 Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. 41 Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol, Ir-šemeš, 42 Šaalabin, Ajalon, Jitla, 43 Elon, Timna, Ekron, 44 Elteke, Gibeton, Baalat, 45 Jehud, Bene-berak, Gat-rimon, 46 Me-jarkon a Rakon s územím naproti Jafě. 47 Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je a usadili se v něm. Na počest svého praotce Dana pak Lešem přejmenovali na Dan. 48 To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. 49 Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. 50 Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách. To město vystavěl a usadil se v něm. 51 Toto jsou dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země.

Joz 19, 1-51

Joz 19,1-9 - Hranice Simeonovho podielu nie sú tu udané, lebo Simeonovci boli umiestení uprostred v území Júdovom. V troch skupinách vypočítava len mestá, ale mená a počet je udaný len v prvých dvoch skupinách. – Sabe (v. 2) je pravdepodobne opakovanie druhej časti predchádzajúceho mesta Ber-Saby. Nie je tiež v 1 Krn 4,28. Ak toto mesto (Sabe) vynecháme, dostaneme správnu číslicu 13 vo v. 6. – Ain-Remon (v. 7) je meno jedného mesta ako v 15,32. Tým by však chýbalo v súčte: "4 mestá" meno jedného mesta. LXX však za Ain-Remon uvádza mesto Talcha. Tak je súčet zas 4.

Joz 19,10-14 - Územie Zabulonovo sa rozprestieralo západne od Genezaretského jazera. Zabulon susedil na juhu s Isacharom, na severe s Neftalim a Aserom. Východnou hranicou bolo Genezaretské jazero, západnou zas Karmel a Stredozemné more (podľa Jozefa Flavia). Južnú hranicu začína popisovať stredným bodom, Saridom. Sarid, asi dnešný Tell Šalúd na severnom okraji Ezdrelonskej nížiny, 6 km juhozápadne od Nazareta. Najprv popisuje južnú hranicu západne od Sarida (v. 11), potom odtiaľ na východ (v. 12). – Keselet (Kislóth), na úpätí Tábora, asi 4 km juhovýchodne od Nazareta. – Jafia, 3 km juhozápadne od Nazareta. – Get-Hefer (el-Medžed), 5 km severovýchodne od Nazareta.

Joz 19,15-16 - Zabulonove mestá. Je udaný súčet 12 miest, ale z nich vypočítaných je len 5. Pri odpisovaní ostatné asi vypadli.

Joz 19,17-23 - Isacharovci dostali svoje územie južne od Zabulona až po severné hranice Manassesovcov. Bol to jeden z najbohatších krajov Palestíny. (Rovina ezdrelonská alebo jezraelská, zavlažovaná Kišonom, rozkladala sa od Karmelu až po Jordán).

Joz 19,24-31 - Kmeň Aserov mal svoje územie na pobreží Stredozemného mora od Karmelu až po Sidon na severe. Na východe susedil s Neftalim, na juhovýchode so Zabulonom a na severe s Feníciou.

Joz 19,32-39 - Neftali mal svoj podiel na samom severe Palestíny. Jeho hranice: na východe Jordán, jazero Genezaretské a Meronské; na juhu Zabulon, na západe Aser a na severe asi rieka Leontes. – Mestá sú označené ako pevnosti (v. 35). Vo v. 38 sa udáva súčet miest 19, ale tri z nich tiež asi vypadli pri odpisovaní.

Joz 19,40-48 - Kmeň Danov dostal pomerne malé územie, ktoré susedilo na juhu s Júdom, na východe s Benjamínom a na severe s Efraimom. Nie sú tu udané hranice. Vymenované sú len mestá, ale zas nie je udaný ich súčet. Neskoršie sa Danovci vysťahovali na sever, Sdc 18. – Saraa a Estaol boli pôvodne pridelené Júdovcom (15,33). Pravdepodobne boli vylúčené v Šíle z veľkého územia Júdovho, aby bolo rozšírené územie Danovcov.

Joz 19,47 - V. 47 vo Vg začína: "tam sa územie končí". V LXX zas v. 47 n. zneje: "To je dedičný podiel kmeňa synov Danových podľa ich národov: ich mestá a ich dediny. Danovci však nevyhubili Amorejčanov, ktorí ich zovreli na vrchovine a nedovoľovali im zostúpiť do nížiny a nivočili ich dedičný podiel. Tu Júdovci (Danovci) vytiahli proti Lachišu (Lesemu), zaujali ho, vybili mečom a usadili sa v ňom a nazvali ho Lasen-Dan. Amorejčania potom bývali v Elome a Salamine, ale Efraim ich napadol a urobil ich poplatníkmi…"

Joz 19,50 - Tamnat-Sára, dnešná Tibne, východne od Jafy. Podľa 24,30 bol tam Jozue aj pochovaný.