výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Joz 9, 1-27

1 Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před Libanonem - král chetejský, emorejský, kananejský, perizejský, hivejský a jebusejský - 2 sešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. 3 Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. 4 Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a opotřebované, potrhané, záplatované měchy na víno, 5 na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, až se drolil. 6 Když přišli k Jozuovi do gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřete s námi smlouvu." 7 Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" 8 "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" 9 "Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, 10 a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému králi Sichonovi a bášanskému králi Ogovi v Aštarotu. 11 Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' 12 Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý - a podívejte se: je vyschlý, až se drolí. 13 Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: už popraskaly. Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly." 14 Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. 15 Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. 16 Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich! 17 Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira, Beerot a Kiriat-jearim. 18 Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala. 19 Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na ně přece nesmíme sáhnout. 20 Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali." 21 Vůdcové tehdy prohlásili: "Ať zůstanou naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec. 22 Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás! 23 Proklatci! Od teď už nikdy nepřestanete otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." 24 Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám dá celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli o život, proto jsme to udělali. 25 Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné." 26 Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili, 27 a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu až dodnes.

Joz 9, 1-27

Verš 24
Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám dá celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli o život, proto jsme to udělali.
Dt 7:1 - Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné národy: Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebusejce - sedm národů větších a mocnějších, než jsi ty.

Verš 10
a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému králi Sichonovi a bášanskému králi Ogovi v Aštarotu.
Nm 21:24 - Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, až k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná).
Nm 21:33 - Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei.
Dt 1:4 - Poté, co porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a bášanského krále Oga sídlícího v Aštarotu a v Edrei,

Joz 9,1 - Odkaz "to" značí, čo urobil Jozue Jerichu a Haiu (v. 3), – "na druhej strane Jordána" – v západnej Palestíne, – "Veľké more" – Stredozemné more, pozri 5,1. Západojordánsko je tu rozdelené na tri časti: 1. Vrchovina, totiž vyššie položené horské kraje, 2. Nížina, ktorá sa tiahne západne od júdskeho pohoria až po Stredozemné more, zvaná tiež Šefela, a 3. Pobrežie, nížina pri Stredozemnom mori severne od Šefely (Saron).

Joz 9,3-6 - Gabaon (hebr. Gib’ón), dnešná dedinka el-Džíb, asi 10 km severozápadne od Jeruzalema; od Galgaly bol vzdialený na 40 km. Bolo to dôležité kanaánske mesto (10,2). Nakoľko sa tu nehovorí o jeho kráľovi, ale len o starších (9,11), zdá sa, že Gabaon spolu s mestami Kafira, Berot a Karjatiarim (9,17) tvoril akýsi spolkový štát s republikánskym zriadením. Neskoršie sa dostal Gabaon do podielu Benjamínovho (18,25) a bol prehlásený za kňazské mesto (21,17). – O kožených mechoch na vodu alebo víno pozri Gn 21,14; 42,25 nn. – "Pozväzované (Vg má "zošívané") vínne mechy" – pri diere mech zhrnuli a zviazali remienkom. – "Zmluvu" (v. 6) má Vg "pokoj".

Joz 9,7-10 - Zmluva (v. 7), ktorú majú Izraeliti na mysli, bola zakázaná. Sedem kanaánskych národov mali Izraeliti vyhubiť alebo aspoň si podrobiť. Porov. Dt 7,1–10; 17,13; Sdc 1,27–36. S ostatnými národmi mohli uzavierať priateľské zmluvy, ba prijímať ich do svojho stredu, ak sa ich príslušníci dali obrezať a uverili v pravého Boha. – O Sehonovi a Ogovi pozri Nm 21,21–35; Joz 2,10.

Joz 9,14-27 - Podľa LXX a Vg pod "mužmi" (v. 14) treba rozumieť izraelských náčelníkov. Keďže neodmietli ponúknutý pokrm, naznačili Gabaončanom, že priateľsky zmýšľajú, čiže sú ochotní uzavrieť s nimi zmluvu. – "Pánovo rozhodnutie si nevyžiadali." Keby boli tak urobili, neboli by bývali oklamaní. – Obstarávať drevo a vodu pre svätyňu bolo povinnosťou celej izraelskej pospolitosti. Teraz túto úlohu preberajú Gabaončania. To predpokladá, že prijali izraelské náboženstvo. Porov. 1 Krn 9,2; Ezd 2,43.70; Neh 7,47.60. – "Na mieste, ktoré si (Pán) má vyvoliť", porov. Dt 12,5.11.14.18.21.26.

Joz 9,27 - Sú nimi až dodnes – porov. pozn. 7,26.