výhody registrácie

Jozue


Obsah knihy Jozue

 

Joz 1Pán povzbudil Jozueho, prikázal mu, aby bo silný a udatný a aby vo dne i v noci premýšľal o knihe zákona a Pán ho bude stále spravádzať vo všetkom, čo podnikne. Jozue pripravuje ľud na prechod cez Jordán do krajiny. Rubenovci, Gadovci a polovica Manassesovho kmeňa pôjde do boja s ostatnými a keď dobyjú krajinu, vrátia sa za Jordán k svojim manželkám.
Joz 2Nunov syn Jozue vyslal tajne dvoch mužov na výzvedy. Prišli do domu neviestky Rachab a keď kráľ Jericha hľadal mužov, ona ich skryla na strechu svojho domu a poslala kráľových mužov preč. Vyzvedači prisľúbili Rachab a jej rodine ochranu na znak čoho si má dať červený povraz na okno, cez ktoré ich vypustila. Oni šli na vrchy a zostali tam tri dni, kým sa ich prenasledovatelia nevrátili, potom prešli cez Jordán k Jozuemu a vyrozprávali mu všetko.
Joz 3Utáborili sa pri Jordáne kde prenocovali a Jozue im kázal posvätiť sa a ísť za archou zmluvy. Pán urobil zázrak, aby dokázal ľudu, že je s ním tak, ako bol s Mojžišom. Keď sa pri meste Adam nosiči archy dotkli vôd Jordánu, pritekajúca voda sa zastavila a všetci prešli na druhú stranu po suchu.
Joz 4Vybrali z každého kmeňa po jednom mužovi a z prostriedku rieky vybrali dvanásť kameňov, aby na veky pripomínali zmiznutie vôd Jordánu. Keď všetci prešli, pohli sa aj kňazi s archou a keď vyšli na breh, vody sa opäť vrátili a tiekli ako predtým. Utáborili sa v Galgale.
Joz 5Keď sa o tom zázraku dozvedeli amorejskí a kakaánskí králi, srdce im ochablo a zmizla ich odvaha. Jozue dal kamennými nožmi obrezať všetkých Izraelových synov, lebo boli neobrezaní. Slávili Veľkú noc a nasledujúci deň už prestala manna, lebo sa mohli už živiť plodmi kanaánskej krajiny. Jozuemu sa zjavil anjel ako muž s vytaseným mečom, povedal, že je vodca Pánovho vojska a kázal sa Jozuemu vyzuť, lebo miesto na ktorom stál bolo sväté.
Joz 6Mesto Jericho zatvorilo brány a nik nemohol ísť dnu, ani von. Pred archou zmluvy pôjdu siedmi kňazi so siedmimi trúbami a budú trúbiť. Trúbiac obišli mesto a vrátili sa do tábora. Jozue prikázal ľudu, aby z ich úst nevyšlo ani slovko až kým im nedá znamenie, aby kričali. Takto sa to opakovalo šesť dní. Na siedmy deň vstali zavčasu ráno a obišli mesto sedemkrát. Iba neviestku Rachab a všetkých v jej dome nechajú nažive, lebo ukryla vyzvedačov. Vystríhal ich, aby z mesta nebrali nič prekliate. Ľud začal na Jozueho príkaz mohutne kričať a trúby zvučali. Múry sa zosypali a ľud vnikol do mesta, každý z toho miesta, kde bol. Zaujali mesto a mečom vykonali kliatbu na obyvateľoch aj na dobytku. Rachab aj s rodinnými príslušníkmi vyviedli z mesta k táboru a ponechali ich nažive. Mesto podpálili. Len striebro, zlato, medené a železné náradie vložili do Pánovho pokladu. Jozue zaprisahal ľud, aby nepostavili viac mesto Jericho.
Joz 7Achan z Júdovho kmeňa vzal z mesta niečo prekliate a vzbĺkol Pánov hnev proti Izraelovým synom. Jozue poslal vyzvedačov do Hai na prieskum a doniesli správu, že na ich dobytie postačí iba 3000 mužov, lebo ich je málo. Vytiahli proti nim, no boli prinútení dať sa na útek pred haiským obyvateľstvom. Jozue si roztrhol odev a ležal tvárou na zemi pred archou až do večera. Pán povedal Jozuemu, že kým neodstránia prekliatu vec, nebude s nimi. Keď predstupovali po kmeňoch a rodinách, bol označený vinník. Achan sa priznal. Doniesli ukradnuté veci a ukameňovali ho aj s rodinou. Potom ich v údolí Achor spálili a zasypali kamením. Pánov hnev prestal.
Joz 8Jozue vybal 30000 bojaschopných mužov a v noci ich poslal k mestu, kým on s ostatným ľudom vyšiel a utáboril sa pred údolím. Jozue predstieral, akoby bol porazený a utekal pred haiským vojskom. Mesto bolo otvorené a bez bojovníkov. Jozue zdvihol oštep a vojaci zo zálohy vyrazili do mesta, zaujali a podpálili ho. Potom ich z dvoch strán dobyli, iba kráľa priviedli k Jozuemu. Vzali si dobytok a korisť. Mesto spálili a kráľa obesili. Na vrchu Hebal postavili oltár a Jozue prečítal ľudu celý Mojžišov zákon.
Joz 9Keď sa Gabaončania dopočuli, čo urobili Izraelti, vymysleli aj oni lesť. Naložili na osly staré vínne mechy, starý chlieb a vzali si starú obuv. Prišli k Jozuemu a tvárili sa, že prichádzajú zďaleka a chcú uzavrieť zmluvu o mieri. Izraeliti však zistili, že klamali a pretože prisahali na Pána, nepobili ich, ale ustanovili ich za drevorubačov a vodárov, aby slúžili.
Joz 10Keď sa o tom dozvedeli piati amorejskí králi, spojili sa a zaútočili na Gabaon. Jozue sa Gabaončanom vydal na pomoc a porazili ich a hnali až k Azeku. Ako utekali, Pán zoslal z neba veľké kamene a veľa nepriateľov tam zomrelo. Jozue povedal Pánovi, aby zastavil slnko na oblohe, a tak sa aj stalo. Päť kráľov sa skrylo v jaskyni pri Makede, ale Jozue dal zavaliť vchod do jaskyne kameňmi. Potom ich vyviedli z jaskyne, pošliapali im po šijách a obesili ich na piatich stromoch. Dobyli celú ich krajinu a nenechali nikoho nažive. Jozue si podmanil celú krajinu od Kadešbarny po Gazu, celú krajinu Gosen až po Gabaon. Izraeliti sa vrátili do galagského tábora.
Joz 11Ostatní králi sa spojili a rozostavili sa pri Meromskom jazere. Jozue so všetkými bojovníkmi na nich zaútočil a všetkých do jedného pobili. Dobyli aj Asor a ostatné mestá. Všetkých do jedného pobili a korisť zobrali. Tak si Jozue podmanil celú krajinu, ktorú Pán prisľúbil Mojžišovi.
Joz 12Jozue spolu porazil 31 kráľov.
Joz 13Jozue už bol vo vysokom veku a ostalo ešte mnoho krajiny, ktorú treba obsadiť, preto krajinu rozdelil lósom medzi kmene, okrem Rubenovho, Gadovho, polovice Manassesovho, lebo oni dostali krajinu pred Jordánom a okrem Levitov, lebo oni majú podiel z obiet prinášaných Pánovi.
Joz 14Krajinu Kanaán rozdelili lósom medzi deväť a pol Izraelových kmeňov kňaz Eleazar, Jozue a náčelníci kmeňov. Dvom a pol kmeňu dal Mojžiš podiel na druhej strane Jordánu a Leviti dostali iba mestá na bývanie s okolitými pastvinami. Kaleb pripomenul Jozuemu, ako mu po návrate z výzvedov pred 45 rokmi Mojžiš prisľúbil krajinu po ktorej prešiel. Jozue ho požehnal, a dal mu Hebron do vlastníctva.
Joz 15Hranice Júdovho podielu siahajú na juhu k hranici Edomska až k Moru, východnou hranicou je Soľné more až po ústie Jordánu, severná hranica od výbežku mora pri ústí Jordánu popri Jeruzaleme až k moru a západnou hranicou je Veľké more. Kaleb vypudil troch Enakovych synov. Tomu, kto dobyje Karjat-sefer, Kaleb sľúbil svoju dcéru Aksu za ženu. Územie dobyl Otoniel a dostal ju za ženu aj s venom - s poľom v Negebe a vodnými prameňmi. Júdovci dostali mestá v Negebe až po edomskú hranicu, mestá na nížine až po Veľké more, aj na vrchovine. Jebuzejcov, obyvateľov Jeruzalema, Júdovci nemohli vypudiť, tak bývajú s nimi až dodnes.
Joz 16Jozefovcom pripadlo územie od Jordánu oproti Jerichu, cez územie Jefleťanov k moru. Jozefovi synovia Manasses a Efraim dostali svoj podiel. Efraimovi synovia dostali krajinu od Atarot Adaru po Horný Brthoron, severne od Machmetata, na výode do Janoe, dosahuje Jericho a končí pri mori. Dostali aj mestá uprostred podielu Manassesových synov. Kanaánčanov z Gazery nevypudili, tak žijú ako poddaní dodnes.
Joz 17Manassesovi synovia dostali Galaád, Bášan a podiely podľa rodov. Salfádove dcéry dostali tiež dedičný podiel. Manassesova hranica tiehne od Asera popri potoku Kana až k moru. Juh patrí Efraimovcom a sever Manassesovcom. Na severe hraničili s Aserom, na východe s Isacharom a v ich území mu patrili aj tri hornaté okresy. Ale Manassesovci sa nevládali zmocniť týchto miest a tak ponechali Kanaánčanov a donútili ich na roboty. Boli početní a krajina sa im zadla malá, preto dostali vrchovinu, kde si mali vyrúbať lesy.
Joz 18Zhromaždili sa v Šíle a postavili stánok zjavenia. Ešte sedem kmeňov nedostalo dedičný podiel, preto Jozue kázal vyslať z každého kmeňa troch mužov, aby spísali ostávajúcu krajinu, rozdelili ju na sedem dielov a lósom si ju rozdelili. Benjamínovcom pripadlo územie medzi Júdovcami a Jozefovcami od Jordánu po púšť Bet-Aven, cez Atarot-Adar k Karjatiarimu po severný výbežok Soľného mora na južnom konci Jordánu.
Joz 19Podiel Simeonovcov oddelili z podielu Júdovcov uprostred ich územia, lebo im bol priveľký. Hranica Zabulonovcov siaha po Sarid, na západ ide až k Debasetu a končí v údolí Jeftahel. Isachar dostal šestnásť miest s ich dedinami. Aserovi synovia dostali územie od Halkatu, Karmelu až k Zabulonovi a cez Hosu až k moru. Danovci tiež dostali územie, ale strácalo sa im, preto dobyli a obsadili územie Leseho. Jozuemu dali v strede územia mesto Tamnat-Sáru na Efraimskom pohorí.
Joz 20Vyčlenili mestá útočišťa pre tých, ktorí niekoho nevedomky zabili, aby sa v nich skryli pred pomstiteľom krvi a po smrti veľkňaza sa mohli vrátiť späť do svojho domu.
Joz 21Aj Levitom pridelili mestá s okolitými pastvinami, Áronovcom, Kaátovcom, Gersonovcom a Merarovcom. Tak dal Pán Izraelovi celú krajinu, ktorú prisahal dať ich otcom a daroval im pokoj.
Joz 22Keďže Rubenovci, Gadovci a polovica Manassesovho kmeňa splnili, čo sľúbili a pomohli dobyť bratom krajinu Kanaán, Jozue ich požehnal a poslal ich aj s bohatým majetkom do krajiny Galaád za Jordánom, ktorú im prisľúbil Mojžiš. Prikázal im, aby dodržiavali Mojžišov zákon. Ako sa vracali, postavili na kopcoch pri Jordáne veľký oltár. Ostatní Izraeliti sa to dopočuli a v domnení, že sa odklonili od Pána, vytiahli proti nim do boja. Oni im však zdôvodnili, že oltár postavili na pamiatku preto, aby ich deti nepovedali, že nemajú nijaký podiel na Pánovi. Táto odpoveď sa im zapáčila a oltár nazvali ´E D, to jest svedectvo.
Joz 23Jozue zostarel s vyzval ľud, aby verne dodržiaval Mojžišov zákon, aby milovali svojho Boha a aby neslúžili cudzím bohom, inak vzbĺkne proti nim Pánov hnev.
Joz 24Jozue zhromaždil do Sichemu všetky Izeaelove kmene a povedal: Toto hovorí Pán: Odpradávna bývali vaši otcovia na druhej strane rieky a slúžili iným bohom. Vzal som teda Abraháma a previedol som ho po celej krajine Kanaán a rozmnožil som jeho potomstvo. Dal som mu Izáka, Izákovi synov Ezaua a Jakuba. Ezau zaujal pohorie Seir, Jakub a jeho synovia zostúpili do Egypta. Poslal som Mojžiša a Árona a bil som Egypťanov. Vyviedol som vás a došli ste k moru, ktoré prikrylo Egyptských prenasledovateľov aj s ich vozmi. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil v Egypte. Potom ste dlhý čas bývali v púšti. Nato som vás priviedol do krajiny Amorejčanov, ktorých som vám dal v boji do vašej ruky a zaujali ste ich krajinu. Potom bojoval proti Izraelovi moabský kráľ Balak, povolal Balaáma, aby zlorečil, ale musel vám ešte žehnať. Prešli ste cez Jordán a pobili ste všetky národy. Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali. Teraz sa však bojte Pána a slúžte mu úprimne a verne. Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak teraz si vyvoľte, komu chcete slúžiť. Ľud odpovedal: kiež je od nás ďaleko, aby sme opustili Pána a slúžili iným bohom. V ten deň Jozue uzavrel s ľudom zmluvu a dal mu zákon. Jozue postavil kameň ako svedectvo proti ľudu, aby nezapierali svojho Boha. Jozue zomrel vo veku 110 rokov a pochovali ho na Efraimskej vrchovine. Izrael slúžil Pánovi po všetky dni Jozueho života. Jozefove kosti, ktoré doniesli z Egypta pochovali v Sicheme. Aj Áronov syn Eleazar zomrel a pochovali ho v Gabae.

 

up