výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Joz 19, 1-51

1 A druhý los vyšiel Simeonovi, pokoleniu synov Simeonových po ich čeľadiach. A ich dedičstvo bolo medzi dedičstvom synov Júdových. 2 A to, čo mali vo svojom dedičstve, bolo: Bér-šeba, Šeba a Molada, 3 Chacar-šual, Bála a Ecem, 4 Eltolad, Betúl a Chorma, 5 Ciklag, Bét-markabot a Chacar-súsa, 6 Bét-lebaót a Šarúchen, trinásť miest a ich dediny. 7 Ajin, Rimmon, Eter a Ášan, štyri mestá a ich dediny 8 i všetky dediny, ktoré boly vôkol tých miest, až po Bálat-bér a Rámu na juhu. To je dedičstvo pokolenia synov Simeonových po ich čeľadiach. 9 Z podielu synov Júdových bolo dedičstvo synov Simeonových, pretože podiel synov Júdových bol priveľký pre nich, a preto dostali synovia Simeonovi dedičstvo medzi ich dedičstvom. 10 A tretí los vyšiel hore synom Zabulonovým po ich čeľadiach, a územie ich dedičstva je až po Sárid. 11 Ich hranica išla hore na západ, k moru, a do Maraly a udierala k Dabbešatu a potom udierala k potoku, ktorý je pred Jokneámom. 12 A zo Sárida sa obrátila na východ, k východu slnka, na územie Kislót-tábor a vychádzala k Daberatu a tiahla sa hore do Jafie. 13 Odtiaľ prešla na východ, k východu slnka, do Gitta-chefera a Ittakacína, odkiaľ vyšla do Rimmona, vyznačená do Nee. 14 A hranica sa otočila okolo nej od severa do Channatona a vychádzala do doliny Jiftach-el. 15 A jej ďaľšie východiská boly: Katta, Nahalal, Šimron, Jidala a Betlehem, dvanásť miest a ich dediny. 16 To je dedičstvo synov Zabulonových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny. 17 Izachárovi vyšiel štvrtý los, synom Izachárovým po ich čeľadiach. 18 A ich hranica bola do Jizreela, Kesulót a Šúnem, 19 Chafáraim, Šion a Anacharat, 20 Rabbít, Kišjon a Ábec, 21 Remet, Én-ganním, Én-chadda a Bét-paccec. 22 A hranica udierala k Táboru, do Sachacíma a do Bét-šemeša, a ich hranica vychádzala k Jordánu, šestnásť miest a ich dediny. 23 To je dedičstvo pokolenia synov Izachárových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny. 24 A piaty los vyšiel pokoleniu synov Aserových po ich čeľadiach. 25 A ich hranicou bolo: Chelkat, Chali, Beten a Achšaf, 26 Allammelech, Amead a Mišeal, a udierala ku Karmelu, k moru, a k Šíchor-libnatu. 27 A obracia sa na východ slnka do Bét-dágona a udiera k Zabulonovi a do doliny Jiftach-ela, na sever Bét-emeka a Neiela a vychádza do Kabúla od ľava 28 a ide do Ebrona, Rechoba, Chammona a do Kány až po Veľký Sidon. 29 A hranica sa vracia do Rámy až po mesto opevnený Týr. A hranica sa obracia do Chosa a vychádza k moru vedľa vymeraného dielu Achziba. 30 A Umma, Afék a Rechob, dvadsaťdva miest a ich dediny. 31 To je dedičstvo pokolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny. 32 Synom Naftaliho vyšiel šiesty los, synom Naftaliho po ich čeľadiach. 33 A ich hranica bola od Chelefa, od Elona do Cánaníma a Adami, Nékeb a Jabneel až po Lakkúm a vychádzala pri Jordáne. 34 A odtiaľ sa obrátila hranica na západ, k moru, do Aznót-tábora, a ztade vychádzala do Chukkota a udiera k Zabulonovi od juhu a k Aserovi udiera od západu a k Júdovi pri Jordáne na východe slnka. 35 Opevnené mestá: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat a Kinneret, 36 Adama, Ráma a Chácor, 37 Kédeš, Edrei a Én-chácor, 38 Jiron, Migdal-el, Chorem, Bét-anat a Bét-šemeš, devätnásť miest a ich dediny. 39 To je dedičstvo pokolenia synov Naftaliho po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny. 40 Pokoleniu synov Dánových po ich čeľadiach vyšiel siedmy los. 41 A hranicou ich dedičstva bolo: Cárea, Eštaol, a Ir-šemeš, 42 Šálabbín, Ajalon a Jitla, 43 Élon, Timnata a Ekron, 44 Elteke, Gibbeton a Bálat, 45 Jehúd, Bené-berak a Gatrimmon, 46 Mé-jarkon, a Rakkon s hranicou naproti Jafo. 47 A územie synov Dánových vyšlo primalé pre nich. Preto odišli synovia Dánovi hore a bojovali s mestom Lešemom, zaujali ho a zbili ho ostrím meča, zaujali ho do dedičstva a bývajú v ňom a nazvali Lešem Dánom, po mene Dána, svojho otca. 48 To je dedičstvo pokolenia synov Dánových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny. 49 A keď dodedili zem do dedičstva po jej územiach, dali synovia Izraelovi dedičstvo Jozuovi, synovi Núnovmu, medzi sebou. 50 Na rozkaz Hospodinov mu dali mesto, ktoré si žiadal, Timnat-serach, na vrchu Efraimovom, a vystavil mesto a býval v ňom. 51 To sú dedičstvá, ktoré rozdelili do dedičstva Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov, a hlavy otcov pokolení synov Izraelových losom v Síle pred Hospodinom, pri dveriach stánu shromaždenia, a tak dokončil delenie zeme.

Joz 19, 1-51

Joz 19,1-9 - Hranice Simeonovho podielu nie sú tu udané, lebo Simeonovci boli umiestení uprostred v území Júdovom. V troch skupinách vypočítava len mestá, ale mená a počet je udaný len v prvých dvoch skupinách. – Sabe (v. 2) je pravdepodobne opakovanie druhej časti predchádzajúceho mesta Ber-Saby. Nie je tiež v 1 Krn 4,28. Ak toto mesto (Sabe) vynecháme, dostaneme správnu číslicu 13 vo v. 6. – Ain-Remon (v. 7) je meno jedného mesta ako v 15,32. Tým by však chýbalo v súčte: "4 mestá" meno jedného mesta. LXX však za Ain-Remon uvádza mesto Talcha. Tak je súčet zas 4.

Joz 19,10-14 - Územie Zabulonovo sa rozprestieralo západne od Genezaretského jazera. Zabulon susedil na juhu s Isacharom, na severe s Neftalim a Aserom. Východnou hranicou bolo Genezaretské jazero, západnou zas Karmel a Stredozemné more (podľa Jozefa Flavia). Južnú hranicu začína popisovať stredným bodom, Saridom. Sarid, asi dnešný Tell Šalúd na severnom okraji Ezdrelonskej nížiny, 6 km juhozápadne od Nazareta. Najprv popisuje južnú hranicu západne od Sarida (v. 11), potom odtiaľ na východ (v. 12). – Keselet (Kislóth), na úpätí Tábora, asi 4 km juhovýchodne od Nazareta. – Jafia, 3 km juhozápadne od Nazareta. – Get-Hefer (el-Medžed), 5 km severovýchodne od Nazareta.

Joz 19,15-16 - Zabulonove mestá. Je udaný súčet 12 miest, ale z nich vypočítaných je len 5. Pri odpisovaní ostatné asi vypadli.

Joz 19,17-23 - Isacharovci dostali svoje územie južne od Zabulona až po severné hranice Manassesovcov. Bol to jeden z najbohatších krajov Palestíny. (Rovina ezdrelonská alebo jezraelská, zavlažovaná Kišonom, rozkladala sa od Karmelu až po Jordán).

Joz 19,24-31 - Kmeň Aserov mal svoje územie na pobreží Stredozemného mora od Karmelu až po Sidon na severe. Na východe susedil s Neftalim, na juhovýchode so Zabulonom a na severe s Feníciou.

Joz 19,32-39 - Neftali mal svoj podiel na samom severe Palestíny. Jeho hranice: na východe Jordán, jazero Genezaretské a Meronské; na juhu Zabulon, na západe Aser a na severe asi rieka Leontes. – Mestá sú označené ako pevnosti (v. 35). Vo v. 38 sa udáva súčet miest 19, ale tri z nich tiež asi vypadli pri odpisovaní.

Joz 19,40-48 - Kmeň Danov dostal pomerne malé územie, ktoré susedilo na juhu s Júdom, na východe s Benjamínom a na severe s Efraimom. Nie sú tu udané hranice. Vymenované sú len mestá, ale zas nie je udaný ich súčet. Neskoršie sa Danovci vysťahovali na sever, Sdc 18. – Saraa a Estaol boli pôvodne pridelené Júdovcom (15,33). Pravdepodobne boli vylúčené v Šíle z veľkého územia Júdovho, aby bolo rozšírené územie Danovcov.

Joz 19,47 - V. 47 vo Vg začína: "tam sa územie končí". V LXX zas v. 47 n. zneje: "To je dedičný podiel kmeňa synov Danových podľa ich národov: ich mestá a ich dediny. Danovci však nevyhubili Amorejčanov, ktorí ich zovreli na vrchovine a nedovoľovali im zostúpiť do nížiny a nivočili ich dedičný podiel. Tu Júdovci (Danovci) vytiahli proti Lachišu (Lesemu), zaujali ho, vybili mečom a usadili sa v ňom a nazvali ho Lasen-Dan. Amorejčania potom bývali v Elome a Salamine, ale Efraim ich napadol a urobil ich poplatníkmi…"

Joz 19,50 - Tamnat-Sára, dnešná Tibne, východne od Jafy. Podľa 24,30 bol tam Jozue aj pochovaný.