výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(LS - Francúzsky - Louis Segond)

Joz 19, 1-51

1 La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leurs familles. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. 2 Ils eurent dans leur héritage: Beer-Schéba, Schéba, Molada, 3 Hatsar-Schual, Bala, Atsem, 4 Eltholad, Bethul, Horma, 5 Tsiklag, Beth-Marcaboth, Hatsar-Susa, 6 Beth-Lebaoth et Scharuchen, treize villes, et leurs villages; 7 Aïn, Rimmon, Ether, et Aschan, quatre villes, et leurs villages; 8 et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baalath-Beer, qui est Ramath du midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leurs familles. 9 L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda; car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. 10 La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leurs familles. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. 11 Elle montait à l'occident vers Mareala, et touchait à Dabbéscheth, puis au torrent qui coule devant Jokneam. 12 De Sarid elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kisloth-Thabor, continuait à Dabrath, et montait à Japhia. 13 De là elle passait à l'orient par Guittha-Hépher, par Ittha-Katsin, continuait à Rimmon, et se prolongeait jusqu'à Néa. 14 Elle tournait ensuite du côté du nord vers Hannathon, et aboutissait à la vallée de Jiphthach-El. 15 De plus, Katthath, Nahalal, Schimron, Jideala, Bethléhem. Douze villes, et leurs villages. 16 Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. 17 La quatrième part échut par le sort à Issacar, aux fils d'Issacar, selon leurs familles. 18 Leur limite passait par Jizreel, Kesulloth, Sunem, 19 Hapharaïm, Schion, Anacharath, 20 Rabbith, Kischjon, Abets, 21 Rémeth, En-Gannim, En-Hadda, et Beth-Patsets; 22 elle touchait à Thabor, à Schachatsima, à Beth-Schémesch, et aboutissait au Jourdain. Seize villes, et leurs villages. 23 Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issacar, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. 24 La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Aser, selon leurs familles. 25 Leur limite passait par Helkath, Hali, Béthen, Acschaph, 26 Allammélec, Amead et Mischeal; elle touchait, vers l'occident, au Carmel et au Schichor-Libnath; 27 puis elle tournait du côté de l'orient à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiphthach-El au nord de Beth-Emek et de Neïel, et se prolongeait vers Cabul, à gauche, 28 et vers Ebron, Rehob, Hammon et Kana, jusqu'à Sidon la grande. 29 Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Hosa, pour aboutir à la mer, par la contrée d'Aczib. 30 De plus, Umma, Aphek et Rehob. Vingt-deux villes, et leurs villages. 31 Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Aser, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. 32 La sixième part échut par le sort aux fils de Nephthali, selon leurs familles. 33 Leur limite s'étendait depuis Héleph, depuis Allon, par Tsaanannim, Adami-Nékeb et Jabneel, jusqu'à Lakkum, et elle aboutissait au Jourdain. 34 Elle tournait vers l'occident à Aznoth-Thabor, et de là continuait à Hukkok; elle touchait à Zabulon du côté du midi, à Aser du côté de l'occident, et à Juda; le Jourdain était du côté de l'orient. 35 Les villes fortes étaient: Tsiddim, Tser, Hammath, Rakkath, Kinnéreth, 36 Adama, Rama, Hatsor, 37 Kédesch, Edréï, En-Hatsor, 38 Jireon, Migdal-El, Horem, Beth-Anath et Beth-Schémesch. Dix-neuf villes, et leurs villages. 39 Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephthali, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. 40 La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leurs familles. 41 La limite de leur héritage comprenait Tsorea, Eschthaol, Ir-Schémesch, 42 Schaalabbin, Ajalon, Jithla, 43 Elon, Thimnatha, Ekron, 44 Eltheké, Guibbethon, Baalath, 45 Jehud, Bené-Berak, Gath-Rimmon, 46 Mé-Jarkon et Rakkon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. 47 Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre Léschem; ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée; ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. 48 Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. 49 Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. 50 Selon l'ordre de l'Eternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Thimnath-Sérach, dans la montagne d'Ephraïm. Il rebâtit la ville, et y fit sa demeure. 51 Tels sont les héritages que le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël, distribuèrent par le sort devant l'Eternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.

Joz 19, 1-51

Joz 19,1-9 - Hranice Simeonovho podielu nie sú tu udané, lebo Simeonovci boli umiestení uprostred v území Júdovom. V troch skupinách vypočítava len mestá, ale mená a počet je udaný len v prvých dvoch skupinách. – Sabe (v. 2) je pravdepodobne opakovanie druhej časti predchádzajúceho mesta Ber-Saby. Nie je tiež v 1 Krn 4,28. Ak toto mesto (Sabe) vynecháme, dostaneme správnu číslicu 13 vo v. 6. – Ain-Remon (v. 7) je meno jedného mesta ako v 15,32. Tým by však chýbalo v súčte: "4 mestá" meno jedného mesta. LXX však za Ain-Remon uvádza mesto Talcha. Tak je súčet zas 4.

Joz 19,10-14 - Územie Zabulonovo sa rozprestieralo západne od Genezaretského jazera. Zabulon susedil na juhu s Isacharom, na severe s Neftalim a Aserom. Východnou hranicou bolo Genezaretské jazero, západnou zas Karmel a Stredozemné more (podľa Jozefa Flavia). Južnú hranicu začína popisovať stredným bodom, Saridom. Sarid, asi dnešný Tell Šalúd na severnom okraji Ezdrelonskej nížiny, 6 km juhozápadne od Nazareta. Najprv popisuje južnú hranicu západne od Sarida (v. 11), potom odtiaľ na východ (v. 12). – Keselet (Kislóth), na úpätí Tábora, asi 4 km juhovýchodne od Nazareta. – Jafia, 3 km juhozápadne od Nazareta. – Get-Hefer (el-Medžed), 5 km severovýchodne od Nazareta.

Joz 19,15-16 - Zabulonove mestá. Je udaný súčet 12 miest, ale z nich vypočítaných je len 5. Pri odpisovaní ostatné asi vypadli.

Joz 19,17-23 - Isacharovci dostali svoje územie južne od Zabulona až po severné hranice Manassesovcov. Bol to jeden z najbohatších krajov Palestíny. (Rovina ezdrelonská alebo jezraelská, zavlažovaná Kišonom, rozkladala sa od Karmelu až po Jordán).

Joz 19,24-31 - Kmeň Aserov mal svoje územie na pobreží Stredozemného mora od Karmelu až po Sidon na severe. Na východe susedil s Neftalim, na juhovýchode so Zabulonom a na severe s Feníciou.

Joz 19,32-39 - Neftali mal svoj podiel na samom severe Palestíny. Jeho hranice: na východe Jordán, jazero Genezaretské a Meronské; na juhu Zabulon, na západe Aser a na severe asi rieka Leontes. – Mestá sú označené ako pevnosti (v. 35). Vo v. 38 sa udáva súčet miest 19, ale tri z nich tiež asi vypadli pri odpisovaní.

Joz 19,40-48 - Kmeň Danov dostal pomerne malé územie, ktoré susedilo na juhu s Júdom, na východe s Benjamínom a na severe s Efraimom. Nie sú tu udané hranice. Vymenované sú len mestá, ale zas nie je udaný ich súčet. Neskoršie sa Danovci vysťahovali na sever, Sdc 18. – Saraa a Estaol boli pôvodne pridelené Júdovcom (15,33). Pravdepodobne boli vylúčené v Šíle z veľkého územia Júdovho, aby bolo rozšírené územie Danovcov.

Joz 19,47 - V. 47 vo Vg začína: "tam sa územie končí". V LXX zas v. 47 n. zneje: "To je dedičný podiel kmeňa synov Danových podľa ich národov: ich mestá a ich dediny. Danovci však nevyhubili Amorejčanov, ktorí ich zovreli na vrchovine a nedovoľovali im zostúpiť do nížiny a nivočili ich dedičný podiel. Tu Júdovci (Danovci) vytiahli proti Lachišu (Lesemu), zaujali ho, vybili mečom a usadili sa v ňom a nazvali ho Lasen-Dan. Amorejčania potom bývali v Elome a Salamine, ale Efraim ich napadol a urobil ich poplatníkmi…"

Joz 19,50 - Tamnat-Sára, dnešná Tibne, východne od Jafy. Podľa 24,30 bol tam Jozue aj pochovaný.