výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Joz 2, 1-24

1 Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. 2 Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem." 3 Jerišský král proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" 4 Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. 5 Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, ať je doženete!" 6 (Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam měla rozložené.) 7 Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela. 8 Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab. 9 "Vím, že Hospodin vám dal tuto zem," řekla jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou! 10 Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. 11 Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! 12 Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, 13 že necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" 14 "Položíme za vás život!" odpověděli jí ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. Až nám Hospodin dá tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně." 15 Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. 16 "Běžte do hor," řekla jim, "ať vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." 17 Muži jí řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, 18 jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna, kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce. 19 Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. 20 Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." 21 "Ať se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru. 22 Zvědové vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. 23 Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a když přišli k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. 24 "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se už před námi třesou!"

Joz 2, 1-24

Verš 19
Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu.
Mt 27:25 - A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!"

Verš 10
Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté.
Ex 14:21 - Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, až se z moře stala souš. Vody se rozestoupily
Joz 4:23 - Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh, provedl s Rudým mořem, které před námi vysušil, dokud jsme nepřešli.
Nm 21:24 - Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, až k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná).
Nm 21:34 - Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu."

Verš 11
Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi!
Dt 4:39 - Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není.

Joz 2,1 - V Šittime, odkiaľ vysiela Jozue vyzvedačov, bolo posledné táborište Izraelitov v Zajordánsku (Nm 25,1). Jericho znamená asi "Mesto mesiaca" (járéach ,mesiac'). Azda tam niekedy prekvital kult boha mesiaca. Izraelitom veľmi záležalo na dobytí Jericha, lebo malo pre ich ďalší postup do Palestíny kľúčové postavenie. – Vyzvedači sa ubytovali u Rachaby, ktorá nemala najlepšiu povesť. V starokresťanskej cirkvi bola neskôr zaradená medzi kajúcnice. V Hebr 11,31; Jak 2,25 sa ospevuje jej pohostinstvo a šľachetný skutok milosrdenstva. Preto bola aj hodna mimoriadneho vyznačenia, bola prijatá do genealógie Ježiša Krista (Mt 1,5).

Joz 2,15 - Sellim pri vykopávkach starého Jericha našiel viac domkov, ktoré sa jednou stranou opierali o mestský múr. Zo striech bol pohodlný prístup na plošinu mestskej hradby.

Joz 2,17-21 - Vv. sú doplnkom k rozhovoru, ktorý končí vo v. 14. Nijako predsa nebolo vhodné, aby sa dali vyzvedači do rozhovoru s Rachabou vtedy, keď už boli spustení z múru dolu. Po v. 21a mohol by byť v. 16. Tieto slová ešte mohla dodať Rachab, keď sa spúšťali mužovia z mestského múru.

Joz 2,22 - Kraj im umožňoval bezpečný úkryt, lebo je tam dosť jaskýň (Džebel Qarantel).