výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Joz 15, 1-63

1 Vylosovaný podiel Júdovcov podľa ich čeľadí siahal na juh k hraniciam Edómu, k púšti Cín až k najkrajnejšiemu juhu. 2 Jeho južná hranica sa tiahla od konca Soľného mora, od zálivu, obráteného na juh. 3 Ďalej ide na juh k výstupu Akrabím, potom prechádza do Cínu a stúpa južne ku Kádéš-Barnei, potom prechádza pri Checróne, stúpa k Ádáru a zahýna do Karkáy. 4 Prechádza od Acmónu, vybieha k Egyptskému potoku a končí pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východnou hranicou je Soľné more až po ústie Jordánu. Zo severnej strany hranica začína od morského zálivu pri ústí Jordánu, 6 potom stúpa k Bét-Hogle a prechádza severne od Bét-Aráby a hore ku skale Bóhana, syna Rúbenovho. 7 Potom hranica stúpa z údolia Áchór k Debíru a zahýna sa na sever ku Gilgálu, čo je oproti výstupu Adumimskému na južnej strane údolia, ďalej prechodí k vodám Én-Šemeša a končí pri prameni Rógel. 8 Potom hranica stúpa po údolí Ben-Hinnón, južne od hrebeňa Jebúsejcov - to je Jeruzalem; potom hranica stúpa k hrebeňu vrchu, ktorý je naproti údoliu Ben-Hinnóm, smerom na západ, na severnom konci údolia Refáím. 9 Hranica zahne od hrebeňa vrchu k prameňu vôd Neftóach; vybieha k mestám pohoria Efrón a skrúca sa k Baale, to je Kirjat-Jeárím. 10 Od Baaly sa hranica obracia na západ k pohoriu Seír a prechádza k severnému hrebeňu pohoria Jeárím - to je Kesálón, klesá k Bét-Šemešu a prechádza k Timne. 11 Ďalej hranica vybieha k severnému hrebeňu Ekrónu a odbočuje k Šikrónu; prechádza k vrchu Baalá, vybieha k Jabneélu a končí pri mori. 12 Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. Toto je hranica Júdovcov dookola podľa ich čeľadí. 13 Kálebovi, synovi Jefunneho, podľa príkazu Hospodinovho dal Józua podiel uprostred Júdovcov: Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu - to je Chebrón. 14 Káleb vyhnal odtiaľ troch synov Anákových: Šéšaja, Achimana a Talmaja. 15 Odtiaľ tiahol hore proti obyvateľom Debíru. Debír sa predtým nazýval Kirjat-Séfer. 16 Káleb povedal: Kto porazí Kirjat-Séfer a zaberie ho, tomu dám svoju dcéru Achsu za ženu. 17 Zabral ho Otníél, syn Kenaza, Kálebov brat; a on mu dal za ženu svoju dcéru Achsu. 18 Keď prišla, naviedol ju, aby žiadala pole od svojho otca; a keď zosadla z osla, Káleb jej povedal: Čo chceš? 19 Ona hovorila: Daj mi dar; keď si ma vydal do Negebu, daj mi aj pramene vôd. Káleb jej dal horné i dolné pramene vôd. 20 Toto je dedičné vlastníctvo kmeňa Júda podľa jeho čeľadí. 21 Mestá patriace kmeňu Júda v najjužnejšom kraji až po hranicu Edómu boli: Kabceél, Éder, Jágúr, 22 Kíná, Dímóná, Adádá, 23 Kedeš, Chácór, Jitnán, 24 Zíf, Telem, Beálót, 25 Chácór-Chadattá, Keríjót, Checrón - to je Chácór - 26 Amán, Šema, Moládá, 27 Chacar-Gaddá, Chešmón, Bét-Pelet, 28 Chacar-Šuál, Beér-Šeba, Bizjótjá, 29 Baalá, Ijjím, Ecem, 30 Eltólad, Kesíl, Chormá, 31 Ciklag, Madmanná, Sansanná, 32 Lebáót, Šilchím, Ajin-Rimmón, spolu 29 miest so svojimi dedinami. 33 Na Nížine: Eštáól, Córéa, Ašná, 34 Zánóach, Én-Ganním, Tappúach a Énám, 35 Jarmút, Adullám, Sóchó, Azéka, 36 Šaarajim, Adítajim, Gedérá, Gedérótajim, štrnásť miest so svojimi dedinami; 37 Cenán, Chadáša, Migdal-Gád, 38 Dileán, Micpe, Jokteél, 39 Lachíš, Bockat, Eglón, 40 Kabbón, Lachmás, Kitlíš, 41 Gederót, Bét-Dágón, Naamá, Makkédá, šestnásť miest so svojimi dedinami; 42 Libná, Eter, Ášán, 43 Jiftách, Ašná, Necíb, 44 Keílá, Achzíb, Máréšá - deväť miest so svojimi dedinami. 45 Ekrón so svojimi dedinami a osadami, 46 od Ekrónu k moru všetko, čo leží pri Ašdóde a jeho dedinách, 47 Ašdód, jeho dediny a jeho osady, Gaza, jej dediny a jej osady až po potok Egypta, Veľké more a jeho hranica. 48 Na pohorí: Šámír, Jattír, Sóchó, 49 Danná, Kirjat-Sanná, to je Debír, 50 Anáb, Eštemó, Áním, 51 Góšen, Chólón, Giló - jedenásť miest a ich dediny. 52 Arab, Dúmá, Ešeán, 53 Jánúm, Bét-Tappúach, Aféká, 54 Chumtá, Kirjat-Arba - to je Chebrón - Cíór, deväť miest a ich dediny, 55 Máón, Karmel, Zíf, Júttá, 56 Jezreel, Jokdeám, Zánóách, 57 Kajin, Gibeá, Timná - desať miest a ich dediny, 58 Chalchúl, Bét-Cúr, Gedór, 59 Maarát, Bét-Anót, Eltekón - šesť miest so svojimi dedinami, 60 Kirjat-Baal - to je Kirjat-Jeárím a Rabbá - dve mestá so svojimi dedinami. 61 Na púšti: Bét-Arábá, Middín, Secháchá, 62 Nibšán, Soľné mesto a Éngedí - šesť miest a ich dediny. 63 Ale Jebúsejcov, ktorí obývali Jeruzalem, Júdovci nemohli vyhnať, takže Jebúsejci zostali bývať s Júdovcami až podnes.

Joz 15, 1-63

Verš 2
Jeho južná hranica sa tiahla od konca Soľného mora, od zálivu, obráteného na juh.
Nm 34:4 - a potom nech sa vaša hranica obráti na juh ku Svahu Akrabbím, nech sa tiahne cez Cín, jej konce nech sú južne od Kádeš-Barnéy a nech pokračuje na Chacar-Addár a prejde k Acmónu.

Verš 12
Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. Toto je hranica Júdovcov dookola podľa ich čeľadí.
Nm 34:6 - Západnou hranicou vám bude Veľké more a jeho pobrežie. Toto nech je vašou západnou hranicou.

Verš 13
Kálebovi, synovi Jefunneho, podľa príkazu Hospodinovho dal Józua podiel uprostred Júdovcov: Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu - to je Chebrón.
Joz 14:15 - Chebrón sa predtým volal Kirjat-Arba; Arba bol totiž najväčším mužom medzi Anákovcami. Krajina mala pokoj od vojny.
Sdc 1:20 - Chebrón dali Kálebovi, ako prikázal Mojžiš; ten vyhnal odtiaľ troch synov Anákových.

Verš 14
Káleb vyhnal odtiaľ troch synov Anákových: Šéšaja, Achimana a Talmaja.
Sdc 1:10 - Júda vytiahol proti Kanaáncom, ktorí bývali v Chebróne - Chebrón sa predtým volal Kirjat-Arba. Porazil Šéšaja, Achímana a Talmaja.

Joz 15,1-4 - Udáva hranice územia Júdovcov, a to najprv južnú hranicu od východu na západ, potom východnú (t. j. Soľné more, čiže Mŕtve more), ďalej severnú hranicu od východu na západ a nakoniec západnú hranicu, ktorú tvorí Veľké, čiže Stredozemné more. Južná a severná hranica je určená mestami. – Púšť Sin sa rozkladá na hranici medzi Palestínou a Edomskom a na juh od Egyptské ho potoka (En-Nahr). – Najkrajnejšiemu juhu, totiž Kanaánu alebo Negebu. Takto južná hranica zasahovala hlboko do Sinajského polostrova. – Záliv (v. 2) a výbežok (v. 5), v hebr. doslovne jazyk. – Neskoršie bola časť južného územia Júdovho pridelená Simeonovcom, ako aj severozápadná časť zas Danovcom. Tu sa popisuje tá hranica Júdovho územia, ktorá bola ešte pred snemom v Šilo (hl. 18), na ktorom sa previedli uvedené zmeny. – Škorpiónova vysočina – Akrabbím – Nm 34,4; Sdc 1,36; 1 Mach 5,3 bude asi priesmyk es-Safa, vytvorený údolím Vadi el-Fikra, v pohorí južne od Mŕtveho mora. – Kadešbarna, Kádeš, pozri 10,41. Esron (Chesron Chasar), medzi Kádešom a Adarom pravdepodobne v kraji Vadi el-Hadire, asi 10 hodín juhovýchodne od Bersaby. – Adar, na mieste dnešných zrúcanín az-Zejfe, asi 36 km juhovýchodne od Bersaby. – Poloha Karkay je neznáma. – Asemona (Asmon), dnes Umm el-Azam, asi 25 km juhovýchodne od Bersaby.

Joz 15,6-8 - Bet-Hagla (Béth-Choglá), dnes Kasr Hadžla, 7 km severozápadne od ústia Jordána. – Bet-Araba, pri Jerichu, medzi Bet-Haglou a horstvom odtiaľ na západ. – Skala Boena, asi Tuveil el-Akabe, 2 km západne od Jericha. – O údolí Achor pozri 7,24. – Debera (hebr. Debhír), asi Togrret ed-Debr, 1 km južne od Chán-Hadrúr. – Galgala, asi 5 km juhovýchodne od dnešného Jericha (pozri 4,19). – Adomim je asi Tal at ed-Dam. – "Slnečný prameň" je Ain el-Hód, čiže Studienka apoštolov, asi 1 1/2 km východne od Betánie. – Rogel (Bír Eijúb, Studnica Jóbova) je tam, kde sa zbieha údolie Kidronské s údolím Hinomským. – Údolie Ben-Enoma (hebr. Ge-ben-Hinnom) je na južnej a západnej strane Jeruzalema, kde bývali neskoršie obetované deti (2 Kr 23,10; 2 Krn 33,6; Jer 7,31 n; 32,35). Skrátený názov tohto údolia Gehena sa používal vo význame pekla (Mt 5,22). – "Vrch, ktorý leží západne od údolia Ennom" je Džebel Abu-Tór, čiže "Hora zlej rady". – Údolie Refaim je dnešná rovina Baká, od severu vrúbená "Horou zlej rady".

Joz 15,9-12 - Prameň Neftoa (Vody Neftoachove) je 'Ain Liftá, skoro 4 km severozápadne od Jeruzalema. – Efron je horský hrebeň medzi 'Ain Liftá a Karjatiarim, ktorý tvorí jedno úbočie údolia Bet Hanina (severne od cesty z Jafty do Jeruzalema). Bála (Karjatbál vo v. 60, Karjatiarim v 9,17), dnes Kirjat el-’Enab, či Abu Góš, 3 km južne od Kefíra, na ceste z Jaffy do Jeruzalema. Seir sú vysočiny medzi Abu Góš a údolím odtiaľ na juh es-Sarár. Jarim (Hora lesov) je výšina 4 km juhozápadne od Karjatiarim. Na vysočine je dedinka Keslá, v ktorej je zachované meno starého Cheslona. – Bet-Šemeš (Príbytok slnka), dnešný 'Ain Šems (Prameň slnca) južne nad Vadi es-Sarár, 2 1/2 km juhozápadne od Artúfa. – Tamna, dnes Tibne, 4 km západne od 'Ain Šems. – Akaron, pozri 13,3. – Sechrona, medzi Akaronom a Jebneelom, asi dnešná Zernuka. – Vrch Bála, 4 km severovýchodne od Jebny. – Jebne-el, Jemnia, Jebna, 20 km južne od Jafy.

Joz 15,13-19 - Aksa (Achsa) je Kalebovou dcérou len v širšom zmysle (1 Krn 2,49). Vo Vg je Otoniel nazvaný "mladším bratom" Kalebovým, t. j. bol jeho vzdialenejší príbuzný. O Otonielovi pozri tiež Sdc 1,11 nn; 3,8–11. – Kaleb tu na vlastnú päsť si rozširuje územie, ktoré mu odovzdal Jozue (14,13). Achsa "zoskočila z osla" na znak úcty pred otcom (v. 18). – "Veno" (v. 19), doslovne v hebr. i vo Vg "požehnanie". – Vo v. 19 Vg má: "Dal si mi suchú krajinu na juhu (v Negebe), pridaj mi aj zavlažovanú" V Júdsku, kde je málo dažďov, zem bez prameňov nemá veľkej ceny.

Joz 15,21-62 - Mestá sú zadelené do 12 skupín. Na konci každej skupiny je udaný celkový počet miest, okrem 5. skupiny filištínskych miest (45–47). Najprv sú uvedené mestá v Negebe, na juhu Júdovho údelu (21–32, 1. skupina). Vypočítaných je 34 miest (ak Aen a Remon vo v. 32 pokladáme za jedno mesto), ale celkový počet je udaný 29 miest. Pravdepodobne 5 miest bolo vložených neskoršie. Potom sú vymenované mestá v nížine (33–47, t. j. 2.–5. skup. miest). Gederotaim nie je v LXX. Keď toto vynecháme, dostaneme číslicu 14 vo v. 36. – Ďalej sú uvedené mestá na vrchovine, júdskom pohorí (48–60, 6.–11. skup.). Medzi v. 59 a 60 vypadla jedna skupina miest, ktoré však LXX uvádza v tomto znení: "Tekua, Efrata, to je Betlehem, Fagor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galem, Beter a Manocho: jedenásť miest s ich dedinami."– A 12. skupina sú mestá na júdskej púšti (v. 61).

Joz 15,63 - Jeruzalem patril Benjamínovcom (18,16–28), ale Jebuzejcov z neho nevypudili (Sdc 1,21). Takisto ani Júdovci nemohli sa zmocniť tohto opevneného mesta, ktoré bolo tesne na ich severnej hranici, hoci ich aj mocní Jebuzejci stále ohrozovali. Tak sa stalo, že Jeruzalem zostal akýmsi slobodným mestom medzi podielom Júdovcov a Benjamínovcov až do čias kráľa Dávida, ktorý konečne premohol Jebuzejcov (2 Sam 5); – "až dodnes" – porov. pozn. 7,26.