výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Joz 20, 1-9

1 A Hospodin hovoril Jozuovi a riekol: 2 Hovor synom Izraelovým a povedz im: Nože dajte útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril skrze Mojžiša, 3 aby sa ta utiahol vrah, ten, kto by nechcúc zabil človeka, z omylu a bez vedomia, a budú vám útočišťom pred pomstiteľom krvi. 4 A keby sa utiekol do niektorého z týchto miest, zastane pri vrátach brány mesta a rozpovie v uši starších toho mesta svoju vec. A tak ho vezmú do mesta k sebe a dajú mu miesto, a bude bývať s nimi. 5 A keby ho prenasledoval pomstiteľ krvi, nevydajú vraha do jeho ruky, lebo bez vedomia zabil svojho blížneho a nemal ho v nenávisti ani včera ani predvčerom. 6 A tak bude býva v tom meste, dokiaľ sa nepostaví pred obec k súdu a zostane v meste až do smrti najvyššieho kňaza, ktorý bude v tých dňoch; len vtedy sa navráti vrah a prijde do svojho mesta a do svojho domu, do mesta, odkiaľ utiekol. 7 A tedy zasvätili Kádeš v Galilei, na vrchu Naftaliho, a Sichem na vrchu Efraimovom a Kirjat-arbe, ktoré je Hebron, na vrchu Júdovom. 8 A za Jordánom pri Jerichu na východ dali Becer na púšti, na rovine, z pokolenia Rúbenovho, a Rámot v Gileáde z pokolenia Gádovho a Golan v Bázane z pokolenia Manassesovho. 9 To boly určené mestá pre všetkých synov Izraelových ako i pre pohostína, ktorý pohostínil medzi nimi, nato, aby sa ta utiekol každý, kto by nechcúc zabil človeka, z omylu, a nezomrel rukou pomstiteľa krvi, dokiaľ by sa nepostavil pred obec.

Joz 20, 1-9

Verš 8
A za Jordánom pri Jerichu na východ dali Becer na púšti, na rovine, z pokolenia Rúbenovho, a Rámot v Gileáde z pokolenia Gádovho a Golan v Bázane z pokolenia Manassesovho.
Dt 4:43 - oddelil Bécer na púšti, na rovinastej zemi, Rúbenovcom, a Rámot v Gileáde, Gádovcom, a Gólan v Bázane, Manassesovcom.

Verš 2
Hovor synom Izraelovým a povedz im: Nože dajte útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril skrze Mojžiša,
Ex 21:13 - Ale pre toho, kto nečihal na život, lež Bôh to tak spôsobil, aby nadišiel do jeho ruky, ustanovím ti miesto, kam sa utečie.
Nm 35:6 - A okrem miest, ktoré dáte Levitom, tých šesť útočištných miest, ktoré dáte nato, aby sa do nich do niektorého utiekol ten, kto niekoho zabil, dáte im ešte štyridsaťdva miest.
Dt 19:1 - Keď vyplieni Hospodin, tvoj Bôh, národy, ktorých zem dá Hospodin, tvoj Bôh, tebe, a zaujmeš ich do dedičstva a budeš bývať v ich mestách a v ich domoch,

Verš 4
A keby sa utiekol do niektorého z týchto miest, zastane pri vrátach brány mesta a rozpovie v uši starších toho mesta svoju vec. A tak ho vezmú do mesta k sebe a dajú mu miesto, a bude bývať s nimi.
Nm 35:22 - Ale keby ho sotil z nenazdania, bez nepriateľstva, alebo keby hodil na neho nejakú vec, nech už by bola jakákoľvek, bez úmyslu,
Dt 19:4 - A toto bude vec vraha, ktorý by sa ta utiekol, aby žil: kto by zabil svojho blížneho nevedome, nechcúc, a keď ho nemal v nenávisti pred tým,

Joz 20,1 - Zákon o mestách útočišťa pozri Nm 35,9–34; Dt 19,1–13; 4,41–43. Táto ustanovizeň urobila akúsi prietrž tvrdému a krutému zákonu krvnej pomsty. Robí sa tu už rozdiel medzi formálnym a materiálnym hriechom, čiže medzi vraždou a zabitím (úmyselné a náhodilé zabitie človeka). Na každej strane Jordána boli vyznačené tri mestá útočišťa.

Joz 20,7 - Kedes, západne od Hulského jazera. – Bosor, asi 5 km východne od Hesebona (Hesban). – Gaulon, dnes Sahem ed-Džolan, asi 30 km východne od Genezaretského jazera. – Ramot, pravdepodobne Ramoth Masfa (13,26), dnes asi er -Remta, 10 km juhozápadne od Edrai (12,4). Mestá útočišťa v Zajordánsku určil už Mojžiš (Dt 4,43).