výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Joz 4, 1-24

1 A stalo sa, keď už bol prešiel celý národ cez Jordán, že riekol Hospodin Jozuovi povediac: 2 Vezmite si z ľudu dvanástich mužov: po jednom mužovi z každého pokolenia, 3 prikážte im a recte: Vezmite si odtiaľto, z prostredku Jordána, s miesta, na ktorom stoja nepohnute nohy kňazov, dvanásť kameňov a vynesiete ich so sebou a složíte ich na nocľažišti, na ktorom budete nocovať tejto noci. 4 Vtedy zavolal Jozua dvanástich mužov, ktorých bol ustanovil nato zo synov Izraelových, z každého pokolenia jedného muža, 5 a riekol im Jozua: Iďte pred truhlou Hospodina, svojho Boha, doprostred Jordána a vezmite si odtiaľ každý jeden kameň na svoje plece podľa počtu pokolení synov Izraelových, 6 aby vám to bolo na znamenie vo vašom strede. Keď sa voľakedy budú pýtať vaši synovia a povedia: Načo sú vám tieto kamene? 7 Poviete im, že sa boly kedysi odrezaly vody Jordána pred truhlou smluvy Hospodinovej; keď išla cez Jordán, boly sa odrezaly vody Jordána, a tieto kamene sú na pamiatku synom Izraelovým až na veky. 8 A synovia Izraelovi učinili tak, ako prikázal Jozua, a vzali dvanásť kameňov zprostred Jordána tak, ako hovoril Hospodin Jozuovi, podľa počtu pokolení synov Izraelových, a odniesli ich so sebou na nocľažište a složili ich tam. 9 A dvanásť iných kameňov postavil Jozua prostred Jordána, na mieste, na ktorom stály nohy kňazov, ktorí niesli truhlu smluvy, a sú tam až do toho dňa. 10 A kňazi, ktorí niesli truhlu, stáli prostred Jordána, dokiaľ sa nevyplnilo každé slovo, ktoré prikázal Hospodin Jozuovi hovoriť ľudu, všetko tak, ako bol prikázal Mojžiš Jozuovi. A ľudia sa ponáhľali a prešli. 11 A stalo sa, keď už bol prešiel všetok ľud, že prešla i truhla Hospodinova i kňazi pred ľudom. 12 A prešli aj synovia Rúbenovi aj synovia Gádovi jako aj polovica pokolenia Manassesovho, pripravení do boja, pred synmi Izraelovými tak, ako im hovoril Mojžiš; 13 bolo ich okolo štyridsať tisíc, ozbrojených do vojny, a prešli pred Hospodinom do boja na roviny Jericha. 14 Toho dňa zvelebil Hospodin Jozuu v očiach celého Izraela, a preto sa ho báli, jako sa báli Mojžiša, po všetky dni jeho života. 15 A Hospodin riekol Jozuovi: 16 Prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu svedoctva, aby vyšli hore z Jordána. 17 Vtedy prikázal Jozua kňazom a riekol: Vyjdite hore z Jordána! 18 A stalo sa, keď vyšli kňazi, ktorí niesli truhlu smluvy Hospodinovej, zprostred Jordána, a stupy nôh kňazov sa odtrhly a vkročili na sucho, že sa navrátily vody Jordána na svoje miesto a tiekly jako predtým, ponad všetky jeho brehy. 19 A ľud vyšiel hore z Jordána desiateho dňa prvého mesiaca, a táborili v Gilgale na pokraji východne od Jericha. 20 A tých dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordána, postavil Jozua v Gilgale. 21 A riekol synom Izraelovým: Keď sa zajtra voľakedy budú pýtať vaši synovia svojich otcov a povedia: Čo znamenajú tieto kamene? 22 Oznámite svojim synom a poviete: Izrael prešiel tento Jordán po suchu, 23 lebo Hospodin, váš Bôh, vysušil vody Jordána pred vami, a bolo tak, dokiaľ ste neprešli, tak ako učinil Hospodin, váš Bôh, Rudému moru, ktoré bol vysušil pred nami, dokiaľ sme neprešli, 24 aby poznaly všetky národy zeme ruku Hospodinovu, že je silná, a aby ste sa báli Hospodina, svojho Boha, po všetky dni.

Joz 4, 1-24

Verš 1
A stalo sa, keď už bol prešiel celý národ cez Jordán, že riekol Hospodin Jozuovi povediac:
Joz 3:12 - A tak teraz vezmite si dvanásť mužov z pokolení Izraelových, po jednom mužovi z každého pokolenia.

Verš 23
lebo Hospodin, váš Bôh, vysušil vody Jordána pred vami, a bolo tak, dokiaľ ste neprešli, tak ako učinil Hospodin, váš Bôh, Rudému moru, ktoré bol vysušil pred nami, dokiaľ sme neprešli,
Ex 14:21 - A Mojžiš vystrel svoju ruku na more. A Hospodin hnal more východným vetrom silným cez celú noc, a obrátil more na sušinu, a rozstúpily sa vody.

Verš 12
A prešli aj synovia Rúbenovi aj synovia Gádovi jako aj polovica pokolenia Manassesovho, pripravení do boja, pred synmi Izraelovými tak, ako im hovoril Mojžiš;
Nm 32:20 - Vtedy im povedal Mojžiš: Ak učiníte tú vec, ak sa ozbrojíte a pojdete pred Hospodinom do boja,
Nm 32:29 - A Mojžiš im povedal: Ak prejdú synovia Gádovi a synovia Rúbenovi s vami Jordán, každý ozbrojený do boja, idúc pred Hospodinom, a keď už bude zem podmanená pred vami, dáte im zem Gileád do dedičného državia.

Verš 14
Toho dňa zvelebil Hospodin Jozuu v očiach celého Izraela, a preto sa ho báli, jako sa báli Mojžiša, po všetky dni jeho života.
Joz 3:7 - A Hospodin riekol Jozuovi: Tohoto dňa ťa začnem zveličovať v očiach celého Izraela, aby vedeli, že jako som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou.

Verš 7
Poviete im, že sa boly kedysi odrezaly vody Jordána pred truhlou smluvy Hospodinovej; keď išla cez Jordán, boly sa odrezaly vody Jordána, a tieto kamene sú na pamiatku synom Izraelovým až na veky.
Joz 3:13 - A stane sa, keď spočinú stupy nôh kňazov, ktorí nesú truhlu Hospodina, Pána celej zeme, vo vode Jordána, že budú odrezané vody Jordána, vody, tečúce od hora, a budú stáť na jednej hromade.

Joz 4,19 - Zázračný prechod sa stal 10. nisana (asi koncom marca alebo začiatkom apríla).