výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Jób 18, 1-21

1 Nato Bildad zo Šúachu odpovedal takto: 2 Dokedy budete loviť slová? Najprv sa pochopme, až potom sa rozprávajme! 3 Prečo nás považujete za dobytok? Prečo sme podľa vás hlupáci? 4 Ty, čo sa vlastným hnevom ničíš, či pre teba má spustnúť zem a bralo sa pohnúť z miesta? 5 Bezbožníkom predsa vyhasne svetlo a plameň ich ohňa nevydá žiaru. 6 Svetlo slabne v jeho stane a kahanec nad ním vyhasne. 7 Jeho rázne kroky sa skrátia a jeho vlastné plány ho odstavia. 8 Pretože vlastné nohy ho ženú do siete a chodí nad pascou. 9 Za pätu sa chytí do osídel, zmocní sa ho nastražená slučka. 10 V zemi je mu skrytý povraz a na chodníku klepec. 11 Zôkol-vôkol ho ľakajú hrôzy, stíhajú ho na každom kroku. 12 Nech sa celkom vysilí a nech mu bieda stojí po boku. 13 Nech si pojedá vlastnú kožu, jeho údy nech požiera prvorodený syn smrti. 14 Vytrhnú ho z bezpečia jeho stanu a poženú ku kráľovi hrôz. 15 Jeho stan bude obývaný bez neho, na jeho príbytok sa vysype síra. 16 Zdola mu schnú korene, navrchu vädnú vetvy. 17 Jeho pamiatka na zemi vyhynula, jeho meno je široko-ďaleko neznáme. 18 Vyhodia ho zo svetla do tmy, vyženú ho zo sveta. 19 Nebude mať potomstvo ani plod vo svojom ľude, ani nikoho, kto by ho prežil v jeho príbytkoch. 20 Deň jeho nešťastia predesí ľudí na západe a na východe sa ich zmocní triaška. 21 Naozaj to takto býva s príbytkami nespravodlivých a s miestom toho, kto nepozná Boha.

Jób 18, 1-21

Verš 4
Ty, čo sa vlastným hnevom ničíš, či pre teba má spustnúť zem a bralo sa pohnúť z miesta?
Jób 13:14 - Načo v zuboch nesiem svoje telo a v hrsti držím svoj život?

Verš 9
Za pätu sa chytí do osídel, zmocní sa ho nastražená slučka.
Jób 5:5 - Čo nažne, to poje hladný a suché snopy mu poberú, po jeho bohatstve dychtia smädní.

Verš 11
Zôkol-vôkol ho ľakajú hrôzy, stíhajú ho na každom kroku.
Jób 15:21 - Zvuk hrôzy znie v jeho ušiach, v období pokoja príde naňho zhubca.
Jer 6:25 - Nechoďte von na pole ani po ceste nekráčajte, lebo meč nepriateľa a hrôza je naokolo.
Jer 46:5 - Prečo to vidím? Vidím, že sú prestrašení a ustupujú. Ich hrdinovia sú bití, ozlomkrky utekajú, ani sa neobzerajú, hrôza je naokolo — znie výrok Hospodina.
Jer 49:29 - Ich stany a stáda poberú, ich stanové plachty a všetko ich náradie; aj ich ťavy si vezmú a budú na nich volať: Hrôza zo všetkých strán!

Verš 12
Nech sa celkom vysilí a nech mu bieda stojí po boku.
Jób 15:23 - Vandruje za chlebom — kde asi je? Vie, že deň tmy je mu už pripravený.

Verš 14
Vytrhnú ho z bezpečia jeho stanu a poženú ku kráľovi hrôz.
Jób 8:13 - Tak pochodia všetci, ktorí zabúdajú na Boha, a nádej podliaka zhynie.
Jób 11:20 - Bezbožní však stratia zrak, ich útočisko padne a ich nádejou je, že vydýchnu dušu.
Prís 10:28 - Nádej spravodlivých vyvoláva radosť, no nádej bezbožníkov sa pominie.

Verš 17
Jeho pamiatka na zemi vyhynula, jeho meno je široko-ďaleko neznáme.
Ž 109:13 - Nech je vyplienené jeho potomstvo, nech je ich meno vytreté už v druhom pokolení.
Prís 10:7 - Pamiatka spravodlivého je požehnaním, ale meno bezbožníkov sa rozplynie.

Verš 19
Nebude mať potomstvo ani plod vo svojom ľude, ani nikoho, kto by ho prežil v jeho príbytkoch.
Iz 14:22 - Povstanem proti nim — znie výrok Hospodina zástupov — a vyhubím v Babylone meno tých, čo zostali, rod i potomstvo — znie výrok Hospodina —
Jer 22:30 - Toto hovorí Hospodin: Zapíšte tohto muža ako bezdetného, ako človeka, ktorý nemal úspech vo svojich dňoch, lebo nikomu z jeho potomstva sa nepodarí sedieť na Dávidovom tróne a znova panovať v Judsku.

Job 18,4 - "Zúrivosť" Jóbova je odpor, ktorým húževnate odmieta všetky obvinenia svojich priateľov.

Job 18,13 - Opis choroby, ktorý je tu uvedený, zhoduje sa s chorobným stavom Jóbovým. "Smrti prvý syn" je Jóbova ťažká choroba, ktorá sa musí končiť smrťou.

Job 18,14 - Zostup "ku kráľovi hrôzy" je vstup do ríše a pod právomoc kráľa podsvetia, t. j. zosobnenej Smrti. Smrť si predstavovali v starej dobe ako osobu. Bola neobmedzenou vladárkou nad podsvetím – to bolo jej kráľovstvo – a mŕtvi zasa boli jej poddaní.

Job 18,15 - Iní s opravou hebrejského textu prekladajú: "V jeho stánku sa usadia preň plamene – nad jeho príbytkom rozmetajú síru." Síra a oheň sú znakom krutej pomsty a trestu, ktoré majú v budúcnosti zasiahnuť Jóba (Gn 19,24; Dt 29,22 n.).