výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Jób 18, 1-21

1 Na to odpovedal Bildad Šuchský a riekol: 2 Dokedy už neurobíte rečiam konca? Rozumejte, a potom budeme hovoriť. 3 Prečo sme považovaní za podobných hovädám? Prečo sme nečistí vo vašich očiach? 4 Ty, ktorý trháš na kusy svoju dušu vo svojom hneve, či azda pre teba bude opustená zem, a odtrhne sa skala so svojho miesta? 5 I svetlo bezbožných zhasne, ani nezableskne plameň jeho ohňa. 6 Svetlo sa zatmí v jeho stáne, a jeho lampa zhasne nad ním. 7 Sovrú sa kroky jeho sily, a zamrští ho jeho vlastná rada. 8 Lebo je zahnaný svojimi nohami do siete a bude chodiť po pletive. 9 Chytí ho za pätu smečka, a zmocní sa ho hrabivý násilník. 10 Jeho povraz je skrytý na zemi a jeho pasca na chodníku. 11 Zo všetkých strán ho budú desiť hrôzy a budú dotierať na jeho nohy. 12 Jeho sila bude hladná, a nešťastie bude pohotove po jeho boku. 13 Bude žrať údy jeho kože, jeho údy bude žrať prvorodený smrti. 14 Jeho nádej bude vyrvaná z jeho stánu, a to ho povedie krok za krokom ku kráľovi hrôz. 15 Hrôza bude bývať v jeho stáne, ktorý však už nebude jeho, a na jeho obydlie bude sa sypať síra. 16 Od spodku vyschnú jeho korene, a s hora bude oťatá jeho vetev. 17 Jeho pamiatka zahynie zo zeme, ani mu nebude mena na ulici. 18 Zaženú ho zo svetla do tmy, áno, vypudia ho, aby blúdil ta preč s okruhu zeme. 19 Niet mu ani syna ani vnuka v jeho ľude ani nieto nijakého ostatku v príbytkoch jeho pohostínstva. 20 Nad jeho dňom sa zhrozia tí, ktorí sú na západe, a veľký strach pojme tých, ktorí sú na východe. 21 Nuž také sú príbytky nešľachetníka, a to je miesto toho, kto nezná silného Boha.

Jób 18, 1-21

Verš 4
Ty, ktorý trháš na kusy svoju dušu vo svojom hneve, či azda pre teba bude opustená zem, a odtrhne sa skala so svojho miesta?
Jób 13:14 - Prečo by som mal vziať svoje telo do svojich zubov? A prečo vložiť svoju dušu do svojej ruky?

Verš 9
Chytí ho za pätu smečka, a zmocní sa ho hrabivý násilník.
Jób 5:5 - Jeho žnivo pojedol hladný, ba ešte i zpomedzi tŕnia ho pobral, a žíznivý človek, hrabivý, dychtivo siahol po ich majetku.

Verš 11
Zo všetkých strán ho budú desiť hrôzy a budú dotierať na jeho nohy.
Jób 15:21 - Hlas strachov zavznieva v jeho ušiach; v čas pokoja prijde na neho zhubca.
Jer 6:25 - Oj, nevyjdi na pole a nechoď na cestu, lebo tam meč nepriateľa, strach všade naokolo!
Jer 46:5 - Prečo ich vidím zdesených, ustupovať nazpät? A ich hrdinovia sú porazení, utekajú, čo len stačia, ani sa neobzrú! Strach všade naokolo! hovorí Hospodin.
Jer 49:29 - Vezmú ich stány aj ich stádo; ich čalúny a všetko ich náradie aj ich veľblúdov poberú sebe a budú volať na nich: Strach všade naokolo!

Verš 12
Jeho sila bude hladná, a nešťastie bude pohotove po jeho boku.
Jób 15:23 - Túla sa za chlebom starajúc sa: Kde vezmem? Vie, že je už po jeho ruke pripravený deň tmy.

Verš 14
Jeho nádej bude vyrvaná z jeho stánu, a to ho povedie krok za krokom ku kráľovi hrôz.
Jób 8:13 - Také sú stezky všetkých tých, ktorí zabúdajú na silného Boha, a nádeja pokrytca zahynie,
Jób 11:20 - Ale oči bezbožných sa zatmejú, a útočište im zahynie, a ich nádej vydýchnutie duše.
Prís 10:28 - Očakávanie spravedlivých je radosť, ale nádej bezbožných zahynie.

Verš 17
Jeho pamiatka zahynie zo zeme, ani mu nebude mena na ulici.
Ž 109:13 - Jeho potomstvo nech vytnú, a v druhom pokolení nech je vyhladené ich meno!
Prís 10:7 - Pamiatka spravedlivého je na požehnanie, ale meno bezbožníkov zhnije.

Verš 19
Niet mu ani syna ani vnuka v jeho ľude ani nieto nijakého ostatku v príbytkoch jeho pohostínstva.
Iz 14:22 - lebo ináče povstanem proti nim, hovorí Hospodin Zástupov, a vytnem Babylonu meno i ostatok, syna i vnuka, hovorí Hospodin.
Jer 22:30 - Takto hovorí Hospodin: Zapíšte tohoto muža za muža bez detí, za človeka, ktorému sa nebude dobre vodiť za jeho dní. Lebo nebude sa dobre vodiť nikomu z jeho semena, mužovi, ktorý by sedel na stolici Dávidovej a panoval ešte nad Júdom.

Job 18,4 - "Zúrivosť" Jóbova je odpor, ktorým húževnate odmieta všetky obvinenia svojich priateľov.

Job 18,13 - Opis choroby, ktorý je tu uvedený, zhoduje sa s chorobným stavom Jóbovým. "Smrti prvý syn" je Jóbova ťažká choroba, ktorá sa musí končiť smrťou.

Job 18,14 - Zostup "ku kráľovi hrôzy" je vstup do ríše a pod právomoc kráľa podsvetia, t. j. zosobnenej Smrti. Smrť si predstavovali v starej dobe ako osobu. Bola neobmedzenou vladárkou nad podsvetím – to bolo jej kráľovstvo – a mŕtvi zasa boli jej poddaní.

Job 18,15 - Iní s opravou hebrejského textu prekladajú: "V jeho stánku sa usadia preň plamene – nad jeho príbytkom rozmetajú síru." Síra a oheň sú znakom krutej pomsty a trestu, ktoré majú v budúcnosti zasiahnuť Jóba (Gn 19,24; Dt 29,22 n.).