výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Jób 18, 1-21

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy: 2 "Jak dlouho ještě povedete tyhle řeči? Rozvažte to a pak budem mluvit. 3 Proč jsme ceněni jak dobytek, jsme snad nečistí ve vašich očích? 4 Ty, který sám sebe v hněvu rozsápáváš, kvůli tobě má být opuštěna země, má se skála přemístit ze svého místa? 5 Avšak světlo svévolníka zhasne, plamen jeho ohně nezazáří, 6 světlo v jeho stanu ztemní, zhasne nad ním jeho kahan. 7 Těsno bude jeho rázným krokům, vlastní plány přivedou ho k pádu, 8 nohama se zaplete do sítě, prochází se po pletivu nad pastí, 9 za patu se chytí do osidla, zadrhne se kolem něho smyčka. 10 Na zemi je ukryt na něj provaz, nástraha na něho na pěšině. 11 Ze všech stran ho přepadají hrůzy, ženou se mu v patách. 12 Ať vychrtne jeho síla, bědy ať mu připraví pád! 13 Ať po kusech sžírá jeho kůži, ať mu Kníže smrti pozře údy. 14 Vytržen z bezpečí svého stanu musí kráčet v náruč Krále hrůzy. 15 V jeho stanu se zabydlí, co mu nepatřilo, po jeho příbytku bude roztroušena síra. 16 Zdola mu uschnou kořeny a svrchu mu uvadnou větve. 17 Jeho památka vymizí ze země, nezůstane po něm nikde jméno. 18 Vyženou ho ze světla do temnot, zapudí ho pryč ze světa. 19 Nezůstane mu nástupce a následník v jeho lidu, z místa, kde pobývá, nikdo nevyvázne. 20 Nad jeho dnem strnou děsem na západě, na východě se jich zmocní hrůza. 21 Tak to dopadne s příbytky bídáků, s místem, kde neznali Boha."

Jób 18, 1-21

Verš 4
Ty, který sám sebe v hněvu rozsápáváš, kvůli tobě má být opuštěna země, má se skála přemístit ze svého místa?
Jób 13:14 - Chci nasadit svou kůži, dát svůj život v sázku.

Verš 9
za patu se chytí do osidla, zadrhne se kolem něho smyčka.
Jób 5:5 - Hladový sní jeho sklizeň, i z trní si ji vezme, žíznivý po jeho majetku baží.

Verš 11
Ze všech stran ho přepadají hrůzy, ženou se mu v patách.
Jób 15:21 - Jeho uši slyší zvuk strašlivých zvěstí, v čas pokoje přijde na něj zhoubce.
Jer 6:25 - Nevycházej na pole, nechoď na cestu, nepřítel má meč. Kolkolem děs!
Jer 46:5 - Cože to vidím? Jsou naplněni děsem, ustupují zpět, jejich bohatýři jsou rozdrceni, dali se na zběsilý útěk, ani se neohlédnou. Kolkolem děs, je výrok Hospodinův.
Jer 49:29 - Vezmou jim stany i brav, jejich stanové houně i všechno nářadí, odvlekou jim i jejich velbloudy a budou na ně volat: »Kolkolem děs!«

Verš 12
Ať vychrtne jeho síla, bědy ať mu připraví pád!
Jób 15:23 - Poplašeně bloudí, že není chléb, ví, že je mu připraven den temnot.

Verš 14
Vytržen z bezpečí svého stanu musí kráčet v náruč Krále hrůzy.
Jób 8:13 - Tak je tomu se stezkami všech, kteří na Boha zapomněli, naděje rouhače přijde vniveč;
Jób 11:20 - kdežto svévolníkům vypoví zrak, ztratí útočiště, jejich nadějí je: vydechnout duši."
Prís 10:28 - Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.

Verš 17
Jeho památka vymizí ze země, nezůstane po něm nikde jméno.
Ž 109:13 - Jeho potomstvo buď vymýceno, jeho jméno smazáno buď v příštím pokolení.
Prís 10:7 - Památka spravedlivého bude k požehnání, kdežto jméno svévolníků zpráchniví.

Verš 19
Nezůstane mu nástupce a následník v jeho lidu, z místa, kde pobývá, nikdo nevyvázne.
Iz 14:22 - "Já povstanu proti nim, je výrok Hospodina zástupů, vymýtím jméno Babylóna i pozůstatek po něm, nástupce i následníka, je výrok Hospodinův.
Jer 22:30 - Toto praví Hospodin: "Zapište tohoto muže jako bezdětného, muže, který nebude mít ve svých dnech zdar. Nikomu z jeho potomků se nepodaří dosednout na Davidův trůn a být opět v Judsku vladařem!"

Job 18,4 - "Zúrivosť" Jóbova je odpor, ktorým húževnate odmieta všetky obvinenia svojich priateľov.

Job 18,13 - Opis choroby, ktorý je tu uvedený, zhoduje sa s chorobným stavom Jóbovým. "Smrti prvý syn" je Jóbova ťažká choroba, ktorá sa musí končiť smrťou.

Job 18,14 - Zostup "ku kráľovi hrôzy" je vstup do ríše a pod právomoc kráľa podsvetia, t. j. zosobnenej Smrti. Smrť si predstavovali v starej dobe ako osobu. Bola neobmedzenou vladárkou nad podsvetím – to bolo jej kráľovstvo – a mŕtvi zasa boli jej poddaní.

Job 18,15 - Iní s opravou hebrejského textu prekladajú: "V jeho stánku sa usadia preň plamene – nad jeho príbytkom rozmetajú síru." Síra a oheň sú znakom krutej pomsty a trestu, ktoré majú v budúcnosti zasiahnuť Jóba (Gn 19,24; Dt 29,22 n.).