výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Jób 34, 1-37

1 Na to navázal Elíhú slovy: 2 "Vy moudří, slyšte mé řeči, vy vědoucí, naslouchejte mi. 3 Ucho přece přezkušuje řeči, patro vychutnává pokrm. 4 Volme si, co je právo, ať zvíme mezi sebou, co je dobré. 5 Jób řekl: »Jsem spravedlivý, a Bůh upírá mi právo. 6 Mám lhát? Proti svému právu mluvit? Zasáhl mě zkázonosný šíp, avšak ne pro přestoupení.« 7 Který muž je jako Jób? Prý pije výsměch jako vodu, 8 spolčuje se s pachateli ničemností, obcuje se svévolnými lidmi; 9 řekl: »Muži není k ničemu mít zalíbení v Bohu.« 10 Proto mě slyšte, rozumní mužové: Daleko je Bůh od svévole, Všemocný od bezpráví. 11 Podle toho, co člověk udělá, odplatí jemu, s každým nakládá podle jeho stezky. 12 Opravdu, Bůh nejedná svévolně, Všemocný právo nepokřiví. 13 Kdo mu dal pod dohled zemi a kdo před něho položil celý svět? 14 Kdyby měl na mysli jenom sebe a svého ducha i dech k sobě zpět stáhl, 15 tu by všechno tvorstvo rázem vyhynulo, člověk by se obrátil v prach. 16 Máš-li tedy rozum, poslyš toto, dopřej sluchu tomu, co říkám. 17 Což může panovat ten, kdo nenávidí právo? Nebo Úctyhodného, jenž je spravedlivý, prohlásíš za svévolníka? 18 Je snad možno říci králi: »Ty ničemo« nebo urozeným: »Svévolníku«? 19 Bůh nestraní velmožům, nedá přednost váženému před nuzákem, protože všichni jsou dílem jeho rukou. 20 Umírají v okamžení, třeba o půlnoci. Lid se zachvěje, když odcházejí; i vznešený je odvolán, aniž kdo hne rukou. 21 Na cesty každého jsou upřeny jeho oči, on každý krok vidí. 22 Není temnoty ani šera smrti, kde by se mohli skrýt pachatelé ničemností. 23 Na nikoho nevkládá nic navíc, že by se musel s Bohem soudit. 24 Ctihodné bije, nemusí nic vyšetřovat, jiné staví na ta místa; 25 je obeznámen s jejich dílem, podvrátí je za noc a jsou rozdrceni. 26 Potrestá je jako svévolníky, každý na to bude hledět, 27 za to, že se odchýlili pryč od něho a neměli uznání pro žádnou jeho cestu, 28 takže se až k němu donesl křik nuzných a slyšel křik utištěných. 29 Když zůstane klidný, kdo ho smí prohlásit za svévolníka? Když skrývá tvář, kdo ho může spatřit? A přece bdí nad pronárody i jednotlivci, 30 aby nekraloval člověk - rouhač a nestal se svůdcem lidu. 31 Sluší se doznat Bohu: »Snáším svůj trest, nebudu už pohoršlivě jednat. 32 Poučuj mě o tom, na co nestačí můj pohled. Spáchal-li jsem podlost, už tak neučiním.« 33 Má snad odplácet dle tvého, když ty jeho názor za nic nemáš? Ty bys to měl rozhodnout, ne já. Pověz, co víš! 34 Rozumní mužové mi přisvědčí a moudrý muž mi bude naslouchat: 35 »Jób nemluví uváženě, jeho slova nejsou prozíravá. 36 Je třeba jednou provždy Jóba přezkoušet, protože odpovídá jako mužové propadlí ničemnostem. 37 Vždyť ke svému hříchu přidává nevěrnost, mezi námi si výsměšně tleská a má mnoho řečí proti Bohu.«"

Jób 34, 1-37

Verš 3
Ucho přece přezkušuje řeči, patro vychutnává pokrm.
Jób 12:11 - Zda nezkouší ucho slova jako patro ochutnává pokrm?

Verš 5
Jób řekl: »Jsem spravedlivý, a Bůh upírá mi právo.
Jób 27:2 - "Jakože živ je Bůh, on upírá mi právo, Všemocný naplnil hořkostí mou duši.

Verš 6
Mám lhát? Proti svému právu mluvit? Zasáhl mě zkázonosný šíp, avšak ne pro přestoupení.«
Jób 6:4 - neboť ve mně vězí střely Všemocného, můj duch se napájí jejich jedem, seřadily se proti mně hrůzy Boží.

Verš 10
Proto mě slyšte, rozumní mužové: Daleko je Bůh od svévole, Všemocný od bezpráví.
Dt 32:4 - On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.
2Krn 19:7 - Ať je nyní nad vámi strach z Hospodina; konejte všechno bedlivě. U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství."
Jób 8:3 - Což Bůh křiví právo, Všemocný snad překrucuje spravedlnost?
Jób 36:23 - Kdo smí dohlížet na jeho cestu? Kdo smí říci: »Jednáš podle«?
Ž 92:15 - ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, [ (Psalms 92:16) aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není! ]
Rim 9:14 - Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne!

Verš 11
Podle toho, co člověk udělá, odplatí jemu, s každým nakládá podle jeho stezky.
Ž 62:12 - Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel: Bohu patří moc, [ (Psalms 62:13) i milosrdenství je, Panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků. ]
Prís 24:12 - Řekneš-li: "My jsme to nevěděli", což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Ten, který chrání tvůj život, to neví? On odplatí člověku podle jeho činů.
Jer 17:10 - Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."
Jer 32:19 - veliký v úradku a mocný v skutcích, tvé oči jsou otevřené na všechny cesty synů lidských, abys každému odplatil podle jeho cest a podle ovoce jeho skutků.
Ez 7:27 - Král bude truchlit, kníže se obleče v úděs a ruce lidu země ochrnou hrůzou. Naložím s nimi podle jejich cesty a za jejich zvyklosti je budu soudit. I poznají, že já jsem Hospodin."
Ez 33:20 - Vy však říkáte: »Panovníkova cesta není správná.« Každého z vás, dome izraelský, budu soudit podle jeho cest!"
Mt 16:27 - Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
Rim 2:6 - On 'odplatí každému podle jeho skutků'.
1Kor 3:8 - Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.
2Kor 5:10 - Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.
Ef 6:8 - Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
Kol 3:25 - Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.
1Pt 1:17 - Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života.
Zjv 22:12 - Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.

Verš 14
Kdyby měl na mysli jenom sebe a svého ducha i dech k sobě zpět stáhl,
Ž 104:29 - Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí.
Kaz 12:7 - A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.

Verš 15
tu by všechno tvorstvo rázem vyhynulo, člověk by se obrátil v prach.
Gn 3:19 - V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."
Kaz 12:7 - A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.

Verš 17
Což může panovat ten, kdo nenávidí právo? Nebo Úctyhodného, jenž je spravedlivý, prohlásíš za svévolníka?
Gn 18:25 - Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva?"
Jób 8:3 - Což Bůh křiví právo, Všemocný snad překrucuje spravedlnost?
Jób 21:22 - Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené.
Rim 3:5 - Jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? Není Bůh, po lidsku řečeno, nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem?
Jób 5:18 - On působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou.

Verš 19
Bůh nestraní velmožům, nedá přednost váženému před nuzákem, protože všichni jsou dílem jeho rukou.
Dt 10:17 - Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek,
2Krn 19:7 - Ať je nyní nad vámi strach z Hospodina; konejte všechno bedlivě. U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství."
Jób 37:24 - Ať se ho proto lidé bojí; nehledí na žádného, kdo spoléhá na své moudré srdce."
Sk 10:34 - A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,
Rim 2:11 - Bůh nikomu nestraní.
Gal 2:6 - Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti - čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní - ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili;
Ef 6:9 - Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.
Kol 3:25 - Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.
1Pt 1:17 - Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života.

Verš 21
Na cesty každého jsou upřeny jeho oči, on každý krok vidí.
2Krn 16:9 - Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. Ale v této věci jsi jednal jako pomatenec, a od nynějska budeš muset válčit."
Jób 31:4 - Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky?
Ž 34:15 - Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.
Prís 5:21 - Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy.
Prís 15:3 - Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.
Jer 16:17 - Mám na zřeteli všechny jejich cesty; neskryjí se přede mnou, před mým zrakem svou nepravost neschovají.
Jer 32:19 - veliký v úradku a mocný v skutcích, tvé oči jsou otevřené na všechny cesty synů lidských, abys každému odplatil podle jeho cest a podle ovoce jeho skutků.

Verš 22
Není temnoty ani šera smrti, kde by se mohli skrýt pachatelé ničemností.
Ž 139:12 - Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.
Am 9:2 - I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtud vezme. Kdyby vystoupili na nebesa, strhnu je odtud.
Heb 4:13 - Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.

Verš 27
za to, že se odchýlili pryč od něho a neměli uznání pro žádnou jeho cestu,
Ž 28:5 - Když jim nezáleží na Hospodinových skutcích a na díle jeho rukou, rozmetá je a víc nezbuduje.
Iz 5:12 - Citara a harfa, bubínek a píšťala a víno jsou na jejich pitkách, ale na dílo Hospodinovo neberou zřetel a dílo jeho rukou nevidí.

Job 34,5 - Porov. výroky Jóbove vo veršoch 9,21; 13,18; 27,6.

Job 34,6 - Porov. 6,4; 9,17.

Job 34,9 - Porov. 9,22.23.30.31; 21,15.

Job 34,13-17 - Boh ako stvoriteľ a udržovateľ sveta je posledným a hlavným prameňom všetkého práva, a preto sám nikomu nerobí krivdu. Veď nikomu a ničím nie je zaviazaný.

Job 34,18 - Boh ťahá na zodpovednosť všetkých, ktorí by ináč v tomto živote pre svoje mocenské postavenie vo svete nemohli byť volaní na súd ani odsúdení, ani potrestaní.

Job 34,29 - Ak Boh aj hneď po zločine netresce hriešnika, preto človek nemusí ešte Boha odsudzovať ani pochybovať o jeho moci.

Job 34,33 - Boh podľa tvojho nápadu mal by ihneď použiť svoju spravodlivosť, kým ty sám odopieraš uznať mu múdre riadenie sveta.