výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Jób 27, 1-23

1 Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto: 2 "Jakože živ je Bůh, on upírá mi právo, Všemocný naplnil hořkostí mou duši. 3 Ale dokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích, 4 mé rty nevysloví podlost a můj jazyk nebude hovořit lstivě. 5 Jsem dalek toho prohlásit vás za spravedlivé, dokud nezhynu, své bezúhonnosti se nevzdám, 6 setrvám ve spravedlnosti a neochabnu, srdce nebude mě hanět za žádný můj den. 7 Můj nepřítel však ať je na tom jako svévolník, a ten, kdo proti mně povstává, jako bídák. 8 Jakou naději na zisk má rouhač, vezme-li mu Bůh život? 9 Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni? 10 Najde blaho ve Všemocném, bude přivolávat Boha v každém čase? 11 Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak tomu je s Všemocným. 12 Hle, sami jste to všichni uzřeli, proč se tedy oddáváte přeludům? 13 Toto je před Bohem úděl člověka svévolného, dědictví ukrutníků, jež dostanou od Všemocného: 14 Rozmnoží-li se jejich synové, přijde na ně meč, jejich potomci se nenasytí chlebem; 15 ty co vyváznou, ty pohřbí smrt, jejich vdovy nebudou je oplakávat. 16 Kdyby někdo nakupil stříbra jak prachu a navršil oděvů jak hlíny, 17 co navrší, to oblékne spravedlivý a stříbro připadne nevinnému. 18 Svůj dům postavil jako mol, jako chatrč, kterou si udělal hlídač. 19 Boháč ulehne a už se nesebere, než rozevře oči, nebude tu. 20 Hrůzy ho dostihnou jako příval vod, vichřice ho zachvátí v noci, 21 odnese ho východní vítr a bude pryč, vichr jej odvane z jeho místa. 22 Tím ho Bůh postihne nelítostně, před jeho rukou bude marně prchat. 23 Budou nad ním tleskat rukama a ušklíbnou se nad místem, kde býval."

Jób 27, 1-23

Verš 8
Jakou naději na zisk má rouhač, vezme-li mu Bůh život?
Mt 16:26 - Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
Lk 12:20 - Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'

Verš 9
Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni?
Jób 35:12 - Potom jim ovšem neodpovídá, když křičí pro pýchu zlovolných.
Ž 18:41 - Obrátil jsi na útěk mé nepřátele, navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí.
Ž 109:7 - Ať dopadne jako svévolník, až bude souzen; jeho modlitba ať je mu počítána za hřích.
Prís 1:28 - Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
Prís 28:9 - Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.
Iz 1:15 - Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.
Jer 14:12 - Ani když se budou postit, nevyslyším jejich bědování, ani když připraví oběť zápalnou a přídavnou, nenajdu v nich zalíbení. Zcela s nimi skoncuji mečem, hladem a morem."
Ez 8:18 - Také já budu jednat v rozhořčení, nebude mi jich líto a nebudu znát soucit. Pak budou ke mně volat mocným hlasem, ale já je nevyslyším."
Mi 3:4 - Až budou úpět k Hospodinu, neodpoví jim; skryje před nimi tvář v onen čas, jak zasluhují za svoje zlé skutky.
Jn 9:31 - Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli.
Jak 4:3 - Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.

Verš 13
Toto je před Bohem úděl člověka svévolného, dědictví ukrutníků, jež dostanou od Všemocného:
Jób 20:29 - To je úděl svévolného člověka, určený Bohem, Bohem mu přiřčené dědictví.

Verš 14
Rozmnoží-li se jejich synové, přijde na ně meč, jejich potomci se nenasytí chlebem;
Dt 28:41 - Zplodíš syny a dcery, ale tobě nezůstanou, neboť půjdou do zajetí.
Oz 9:13 - Efrajim, jak jsem viděl, tíhne k Týru ležícímu nad nivami; teď však Efrajim bude muset vyvést před toho vraha své syny.

Verš 15
ty co vyváznou, ty pohřbí smrt, jejich vdovy nebudou je oplakávat.
Ž 78:64 - Jejich kněží padli mečem, jejich vdovy neplakaly.

Verš 17
co navrší, to oblékne spravedlivý a stříbro připadne nevinnému.
Prís 28:8 - Kdo rozmnožuje svůj statek lichvou a úrokem, shromažďuje jej pro toho, kdo se smilovává nad nuznými.
Kaz 2:26 - Bůh dal člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání i radost. Hříšníka však nechá lopotit se, shánět a hromadit věci, které nakonec musí předat tomu, kdo se zalíbí Bohu. Také to je pomíjivost a honba za větrem.

Verš 19
Boháč ulehne a už se nesebere, než rozevře oči, nebude tu.
Ž 49:17 - Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu;

Verš 20
Hrůzy ho dostihnou jako příval vod, vichřice ho zachvátí v noci,
Jób 15:21 - Jeho uši slyší zvuk strašlivých zvěstí, v čas pokoje přijde na něj zhoubce.
Jób 18:11 - Ze všech stran ho přepadají hrůzy, ženou se mu v patách.

Job 27,8 - Verš 8 doslovne znie: "Lebo načo ešte čaká bezbožník – až mu raz Božstvo vytrhne dušu?"

Job 27,18 - "Palác dal si postaviť sťa hniezdo". – Táto čiastka verša je v hebrejskom texte neistá. Niektorí prekladajú: dom si vystaval, aký má moľ (t. j. z hmoty nestálej, ktorá sa ide rozpadnúť, ako látka moľami zožratá). Iní zasa majú: Veď vybudoval si akoby z trávy dom… podobný chyžke, akú si schystá hájnik.