výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Jób 34, 1-37

1 ויען אליהוא ויאמר׃ 2 שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי׃ 3 כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל׃ 4 משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה טוב׃ 5 כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי׃ 6 על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע׃ 7 מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים׃ 8 וארח לחברה עם פעלי און וללכת עם אנשי רשע׃ 9 כי אמר לא יסכן גבר ברצתו עם אלהים׃ 10 לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃ 11 כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו׃ 12 אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט׃ 13 מי פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה׃ 14 אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף׃ 15 יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב׃ 16 ואם בינה שמעה זאת האזינה לקול מלי׃ 17 האף שונא משפט יחבוש ואם צדיק כביר תרשיע׃ 18 האמר למלך בליעל רשע אל נדיבים׃ 19 אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃ 20 רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד׃ 21 כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה׃ 22 אין חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און׃ 23 כי לא על איש ישים עוד להלך אל אל במשפט׃ 24 ירע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם׃ 25 לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו׃ 26 תחת רשעים ספקם במקום ראים׃ 27 אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו׃ 28 להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע׃ 29 והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃ 30 ממלך אדם חנף ממקשי עם׃ 31 כי אל אל האמר נשאתי לא אחבל׃ 32 בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף׃ 33 המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני ומה ידעת דבר׃ 34 אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שמע לי׃ 35 איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל׃ 36 אבי יבחן איוב עד נצח על תשבת באנשי און׃ 37 כי יסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל׃

Jób 34, 1-37

Verš 3
כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל׃
Jób 12:11 - הלא אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם לו׃

Verš 5
כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי׃
Jób 27:2 - חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי׃

Verš 6
על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע׃
Jób 6:4 - כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃

Verš 10
לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃
Dt 32:4 - הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא׃
2Krn 19:7 - ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
Jób 8:3 - האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק׃
Jób 36:23 - מי פקד עליו דרכו ומי אמר פעלת עולה׃
Ž 92:15 - להגיד כי ישר יהוה צורי ולא עלתה בו׃
Rim 9:14 - אם כן מה נאמר הכי יש עול באלהים חלילה׃

Verš 11
כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו׃
Ž 62:12 - ולך אדני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו׃
Prís 24:12 - כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃
Jer 17:10 - אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו׃
Jer 32:19 - גדל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו׃
Ez 7:27 - המלך יתאבל ונשיא ילבש שממה וידי עם הארץ תבהלנה מדרכם אעשה אותם ובמשפטיהם אשפטם וידעו כי אני יהוה׃
Ez 33:20 - ואמרתם לא יתכן דרך אדני איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל׃
Mt 16:27 - כי עתיד בן האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו ואז ישלם לכל איש כמעשהו׃
Rim 2:6 - אשר ישלם לאיש כמעשהו׃
1Kor 3:8 - והנטע והמשקה כאחד המה ואיש איש יקבל את שכרו כפי עמלו׃
2Kor 5:10 - כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע׃
Ef 6:8 - וידעתם כי כל דבר טוב אשר עשה האדם ישלמנו לו אדנינו אם עבד הוא או בן חורין׃
Kol 3:25 - וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃
1Pt 1:17 - ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃
Zjv 22:12 - והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו׃

Verš 14
אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף׃
Ž 104:29 - תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון׃
Kaz 12:7 - וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃

Verš 15
יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב׃
Gn 3:19 - בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Kaz 12:7 - וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃

Verš 17
האף שונא משפט יחבוש ואם צדיק כביר תרשיע׃
Gn 18:25 - חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Jób 8:3 - האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק׃
Jób 21:22 - הלאל ילמד דעת והוא רמים ישפוט׃
Rim 3:5 - ואם עולתנו תרומם את צדקת האלהים מה נאמר הכי יש עול באלהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר׃
Jób 5:18 - כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃

Verš 19
אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם׃
Dt 10:17 - כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד׃
2Krn 19:7 - ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
Jób 37:24 - לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב׃
Sk 10:34 - ויפתח פטרוס את פיו ויאמר עתה ידעתי באמת כי האלהים איננו נשא פנים׃
Rim 2:11 - כי אין משא פנים עם האלהים׃
Gal 2:6 - ומאת הנחשבים להיות מה יהיו מי שיהיו אינני חושש לזה כי האלהים לא ישא פני איש לי לא הוסיפו החשובים מאומה׃
Ef 6:9 - ואתם האדנים ככה תעשו גם להם חדלו מגער בם וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמים ואין לפניו משא פנים׃
Kol 3:25 - וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃
1Pt 1:17 - ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃

Verš 21
כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה׃
2Krn 16:9 - כי יהוה עיניו משטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות׃
Jób 31:4 - הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור׃
Ž 34:15 - עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃
Prís 5:21 - כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס׃
Prís 15:3 - בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃
Jer 16:17 - כי עיני על כל דרכיהם לא נסתרו מלפני ולא נצפן עונם מנגד עיני׃
Jer 32:19 - גדל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו׃

Verš 22
אין חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און׃
Ž 139:12 - גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה׃
Am 9:2 - אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם׃
Heb 4:13 - ואין כל נברא נסתר מנגדו כי הכל חשוף וגלוי לעיני בעל דברים שלנו׃

Verš 27
אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו׃
Ž 28:5 - כי לא יבינו אל פעלת יהוה ואל מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם׃
Iz 5:12 - והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו׃

Job 34,5 - Porov. výroky Jóbove vo veršoch 9,21; 13,18; 27,6.

Job 34,6 - Porov. 6,4; 9,17.

Job 34,9 - Porov. 9,22.23.30.31; 21,15.

Job 34,13-17 - Boh ako stvoriteľ a udržovateľ sveta je posledným a hlavným prameňom všetkého práva, a preto sám nikomu nerobí krivdu. Veď nikomu a ničím nie je zaviazaný.

Job 34,18 - Boh ťahá na zodpovednosť všetkých, ktorí by ináč v tomto živote pre svoje mocenské postavenie vo svete nemohli byť volaní na súd ani odsúdení, ani potrestaní.

Job 34,29 - Ak Boh aj hneď po zločine netresce hriešnika, preto človek nemusí ešte Boha odsudzovať ani pochybovať o jeho moci.

Job 34,33 - Boh podľa tvojho nápadu mal by ihneď použiť svoju spravodlivosť, kým ty sám odopieraš uznať mu múdre riadenie sveta.