výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Jób 34, 1-37

1 A ešte odpovedal Elíhu a riekol: 2 Počujte, múdri, moje slová; a vy, ktorí viete voľačo, pozorujte ma ušima! 3 Lebo ucho posudzuje slová, a ďasno ochutnáva pokrm. 4 Zvoľme si súd; poznajme medzi sebou, čo je dobré. 5 Lebo Job povedal: Som spravedlivý, ale silný Bôh odmietnul môj súd. 6 Napriek svojmu spravedlivému súdu luhám! Moja strela je smrteľná bez prestúpenia! 7 Kto je muž ako Job, ktorý by pil výsmech ako vodu? 8 Ktorý putuje do spolku s činiteľmi neprávosti a je hotový ísť s bezbožnými mužmi? 9 Lebo hovorí: Neprospeje človekovi, keď sa bude ľúbiť u Boha. 10 Preto, mužovia rozumného srdca, počujte ma! Nech je to preč od silného Boha, aby mal učiniť nejakú bezbožnosť a Všemohúci nejakú neprávosť! 11 Lebo on odplatí človekovi jeho skutok a dá najsť každému podľa toho, jaká je čia cesta. 12 Áno, je istá pravda, že silný Bôh neučiní bezbožnosti, a Všemohúci neprevráti súdu. 13 Kde kto mu sveril zem, aby na ňu dozeral, a kto složil na neho celý okruh sveta? 14 Keby naň obrátil svoje srdce, a keby jeho ducha a jeho dych vzal k sebe; 15 razom by zomrelo každé telo, a tak by sa človek navrátil do prachu. 16 Ak je tedy u teba rozum, nože počuj to, pozoruj ušima na hlas mojich slov! 17 Či by azda ten, kto by nenávidel súdu, mohol spravovať? Alebo či toho, ktorý je svrchovane spravedlivý a mocný, vyhlásiš za bezbožného? 18 Či sa patrí povedať kráľovi: Ty nešľachetníku! Vy bezbožníci! kniežatám? 19 Tým menej tomu, ktorý nehľadí na osobu vladárov, a u ktorého nemá prednosti urodzený pred chudobným, lebo všetci sú dielom jeho rúk. 20 Náhle zomierajú, a o polnoci; národ sa otrasie a zajde, a odstránia mocného, nie ľudskou rukou. 21 Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka, a vidí všetky jeho kroky. 22 Neni tmy a neni tône smrti, kde by sa skryli činitelia neprávosti. 23 Lebo ani nevzkladá viacej na človeka, aby išiel k silnému Bohu na súd. 24 Láme mocných bez vyšetrovania a stavia iných na ich miesto. 25 Pretože on zná ich skutky, a len čo sa obráti noc, bývajú zdrtení. 26 Medzi inými bezbožníkmi ich bije na mieste divákov, 27 preto, že odstúpili od neho nenasledujúc ho a neporozumeli niktorým jeho cestám 28 pôsobiac to, že prichádza k nemu krik chudobného. A on počuje krik biednych. 29 No, keď on upokojí, kto potom odsúdi?! Alebo keď skryje svoju tvár, kto ho uvidí? Jedno, či už nad celým národom a či nad jednotlivým človekom, 30 aby nekraľoval človek pokrytec, zpomedzi tých, ktorí sú osídlom národa. 31 Lebo takto sa povie silnému Bohu: Ponesiem, nebudem robiť zlého. 32 Tomu, čoho nevidím, ma ty vyuč; ak som urobil nejakú neprávosť, neurobím viacej. 33 Či to azda má odplacovať podľa tvojho zdania, keď zavrhuješ? Lebo ty budeš voliť a nie ja. Alebo čo vieš, hovor! 34 Mužovia rozumného srdca mi povedia, i každý múdry človek, ktorý ma čuje: 35 Job nehovorí v pravej známosti, a jeho slová nie sú povedané v rozumnosti. 36 Oj, aby bol Job zkúšaný do nekonečna pre odpovedania podľa spôsobu ľudí neprávosti! 37 Lebo pridáva k svojmu hriechu spúru; medzi nami tlieska rukami a množí svoje reči proti silnému Bohu.

Jób 34, 1-37

Verš 3
Lebo ucho posudzuje slová, a ďasno ochutnáva pokrm.
Jób 12:11 - Či azda ucho nezkúša slov, ako ďasno si ochutnáva pokrm?

Verš 5
Lebo Job povedal: Som spravedlivý, ale silný Bôh odmietnul môj súd.
Jób 27:2 - Ako že žije silný Bôh, ktorý odmietnul môj súd, a Všemohúci, ktorý horkosťou naplnil moju dušu,

Verš 6
Napriek svojmu spravedlivému súdu luhám! Moja strela je smrteľná bez prestúpenia!
Jób 6:4 - Lebo strely Všemohúceho väzia vo mne, ktorých jed pije môj duch; hrôzy Božie postavily sa do šíku proti mne.

Verš 10
Preto, mužovia rozumného srdca, počujte ma! Nech je to preč od silného Boha, aby mal učiniť nejakú bezbožnosť a Všemohúci nejakú neprávosť!
Dt 32:4 - Skalo, ktorej dielo je dokonalé! Lebo všetky jeho cesty sú spravedlivým súdom. Silný Bôh verný, u ktorého nieto neprávosti; spravedlivý je a priamy.
2Krn 19:7 - Preto teraz nech je strach Hospodinov na vás. Ostríhajte a čiňte. Lebo u Hospodina, nášho Boha, nieto neprávosti, ani nehľadí na osobu ani neprijme úplatného daru.
Jób 8:3 - Či azda silný Bôh prevráti súd, alebo či Všemohúci prevráti spravedlivosť?
Jób 36:23 - Kto mu naložil jeho cestu? Alebo kto povie: Robíš neprávosť?
Ž 92:15 - Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení,
Rim 9:14 - Čo tedy povieme? Či nie je nespravedlivosť u Boha? To nech sa nestane!

Verš 11
Lebo on odplatí človekovi jeho skutok a dá najsť každému podľa toho, jaká je čia cesta.
Ž 62:12 - Raz hovoril Bôh, dva razy som to počul, že Bohu je sila.
Prís 24:12 - Keby si povedal: Hľa, nevedeli sme o tom, či azda ten, ktorý zpytuje srdcia, nerozumie? A ten, ktorý strežie tvoju dušu, vie a odplatí človekovi podľa jeho skutku.
Jer 17:10 - Ja Hospodin zpytujem srdce a zkúšam ľadviny, nato, aby som dal každému podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov.
Jer 32:19 - veľký čo do rady a mohutný čo do skutku, ktorého oči sú otvorené a hľadia na všetky cesty synov človeka, aby si dal každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov,
Ez 7:27 - Kráľ bude žalostiť, a knieža si oblečie spustošenie, a ruky ľudu zeme budú predesené. Učiním im podľa ich cesty a budem ich súdiť ich súdmi, a zvedia, že ja som Hospodin.
Ez 33:20 - A predsa hovoríte: Nie je správnou cesta Pánova. Každého vás budem súdiť podľa jeho ciest, dome Izraelov!-
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Rim 2:6 - ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov,
1Kor 3:8 - A ten, kto sadí, i ten, kto polieva, sú jedno, a každý dostane svoju vlastnú mzdu podľa svojej vlastnej práce.
2Kor 5:10 - Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé.
Ef 6:8 - vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dobré, to si odnesie od Pána, buď sluha buď slobodný.
Kol 3:25 - A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Bôh nehľadí na osobu.
1Pt 1:17 - A jestli Otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je čí skutok, choďte v bázni po čas svojho pútnictva
Zjv 22:12 - A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok.

Verš 14
Keby naň obrátil svoje srdce, a keby jeho ducha a jeho dych vzal k sebe;
Ž 104:29 - Keď skrývaš svoju tvár, desia sa; keď odnímaš ich ducha, mrú a navracajú sa k svojmu prachu.
Kaz 12:7 - a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.-

Verš 15
razom by zomrelo každé telo, a tak by sa človek navrátil do prachu.
Gn 3:19 - V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš.
Kaz 12:7 - a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.-

Verš 17
Či by azda ten, kto by nenávidel súdu, mohol spravovať? Alebo či toho, ktorý je svrchovane spravedlivý a mocný, vyhlásiš za bezbožného?
Gn 18:25 - Kdeže by si učinil takú vec, aby si usmrtil spravedlivého s bezbožným, a aby bol spravedlivý zrovna taký jako bezbožný! Nech je to preč od teba! Či azda sudca celej zeme neučiní súdu?
Jób 8:3 - Či azda silný Bôh prevráti súd, alebo či Všemohúci prevráti spravedlivosť?
Jób 21:22 - Či bude niekto učiť známosti silného Boha, jeho, ktorý sám súdi vysokomyseľných?
Rim 3:5 - Ale ak naša nespravedlivosť len dokazuje spravedlivosť Božiu, čo povieme? Či nie je potom Bôh nespravedlivý, ktorý nesie na nás hnev? (Po ľudsky hovorím).
Jób 5:18 - Lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje; raní, a jeho ruky liečia.

Verš 19
Tým menej tomu, ktorý nehľadí na osobu vladárov, a u ktorého nemá prednosti urodzený pred chudobným, lebo všetci sú dielom jeho rúk.
Dt 10:17 - Lebo Hospodin, váš Bôh, je Bohom bohov a Pánom pánov, silný Bôh veľký, premocný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani nevezme úplatného daru,
2Krn 19:7 - Preto teraz nech je strach Hospodinov na vás. Ostríhajte a čiňte. Lebo u Hospodina, nášho Boha, nieto neprávosti, ani nehľadí na osobu ani neprijme úplatného daru.
Jób 37:24 - Preto sa ho boja ľudia. Nehľadí na nikoho z tých, ktorí sú múdreho srdca.
Sk 10:34 - Vtedy otvoril Peter ústa a povedal: V pravde poznávam, že Bôh nehľadí na osobu,
Rim 2:11 - pretože Bôh nehľadí na osobu.
Gal 2:6 - A od tých, ktorí sa zdajú byť čímsi - akí boli kedy, nič ma je potom; Bôh nehľadí na osobu človeka -, lebo mne tí, ktorí sa to zdajú byť čímsi, ničoho nepridali;
Ef 6:9 - A vy, pánovia, čiňte to isté naproti nim zanechajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého Pána v nebesiach, o on nehľadí na osobu.
Kol 3:25 - A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Bôh nehľadí na osobu.
1Pt 1:17 - A jestli Otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je čí skutok, choďte v bázni po čas svojho pútnictva

Verš 21
Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka, a vidí všetky jeho kroky.
2Krn 16:9 - Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny.
Jób 31:4 - Či on azda nevidí mojich ciest? A počíta všetky moje kroky?
Ž 34:15 - Samech. Odstúp od zlého a čiň dobré; hľadaj pokoj a stíhaj ho!
Prís 5:21 - Lebo cesty človeka sú pred očima Hospodinovými, a on váži všetky jeho stezy.
Prís 15:3 - Oči Hospodinove vidia na všetkých miestach, hľadiac pozorujú zlých i dobrých.
Jer 16:17 - Lebo moje oči hľadia na všetky ich cesty, nie sú ukryté predo mnou, ani ich neprávosť nie je skrytá pred mojimi očima.
Jer 32:19 - veľký čo do rady a mohutný čo do skutku, ktorého oči sú otvorené a hľadia na všetky cesty synov človeka, aby si dal každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov,

Verš 22
Neni tmy a neni tône smrti, kde by sa skryli činitelia neprávosti.
Ž 139:12 - Ani tma nezatmí pred tebou, a noc ti svieti jako deň, tebe je jedno či tma či svetlo.
Am 9:2 - Keby sa preborili až do pekla, odtiaľ ich vezme moja ruka; a keby vyšli až hore do neba, aj odtiaľ ich strhnem;
Heb 4:13 - A nieto stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pre ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme do činenia.

Verš 27
preto, že odstúpili od neho nenasledujúc ho a neporozumeli niktorým jeho cestám
Ž 28:5 - Lebo im nezáleží na tom, aby rozumeli skutkom Hospodinovým a dielu jeho rúk. Rozborí ich a nevybuduje.
Iz 5:12 - Citara, harfa, bubon, píšťala a víno, to sú ich hostiny! A na skutok Hospodinov nehľadia ani nevidia diela jeho rúk.

Job 34,5 - Porov. výroky Jóbove vo veršoch 9,21; 13,18; 27,6.

Job 34,6 - Porov. 6,4; 9,17.

Job 34,9 - Porov. 9,22.23.30.31; 21,15.

Job 34,13-17 - Boh ako stvoriteľ a udržovateľ sveta je posledným a hlavným prameňom všetkého práva, a preto sám nikomu nerobí krivdu. Veď nikomu a ničím nie je zaviazaný.

Job 34,18 - Boh ťahá na zodpovednosť všetkých, ktorí by ináč v tomto živote pre svoje mocenské postavenie vo svete nemohli byť volaní na súd ani odsúdení, ani potrestaní.

Job 34,29 - Ak Boh aj hneď po zločine netresce hriešnika, preto človek nemusí ešte Boha odsudzovať ani pochybovať o jeho moci.

Job 34,33 - Boh podľa tvojho nápadu mal by ihneď použiť svoju spravodlivosť, kým ty sám odopieraš uznať mu múdre riadenie sveta.