výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jób 34, 1-37

1 A Elihu vravel: 2 „Nože, moje slová počúvajte, mudrci, vy, učenci, tiež mi sluchu dožičte, 3 lebo ucho slová rozoznáva podobne, ako ochutnáva pokrm podnebie. 4 Stanovme si teda, čo spravodlivé je, a to čo je dobré, vedzme vospolok. 5 Jób tu totiž hovoril: »Ja spravodlivý som, ale moje právo Boh mi odoprel. 6 Hoci v práve som ja, akoby som cigánil, z rán sa nevystrábim, bár som bez viny.« 7 Ktorýže to človek vyrovná sa Jóbovi, čo by ani vodu píjal rúhanie, 8 ktorý by sa spolčil hoci so zločincami, ba aj ku hriešnikom by sa pridružil? 9 Veď on (vlastne) tvrdil: »Neosoží človeku, ak si nažíva on s Bohom v priateľstve.« 10 Počúvajteže ma, vy mužovia rozvážni: Nešľachetnosť iste ďaleko je od Boha, nespravodlivosť od Všemohúceho, 11 bo on podľa skutkov dáva ľuďom (odplatu), jak sa človek správa, tak aj zaobchádza s ním. 12 To už naozaj nie, Boh zlo veru nerobí. Všemohúci nedá právo povaliť. 13 Ktože mohol jemu zveriť jeho vlastnú zem a ktože mu mohol celý svet odovzdať? 14 Keby svojmu dychu dal on k sebe vrátiť sa, keby svojho ducha naspäť zobral si, 15 všetko (živé) telo zaraz pohynulo by, človek by sa taktiež na prach obrátil. 16 Ak máš teda rozum, len si toto vypočuj, zvuku mojich slov ty sluchu doprajže: 17 Či by vládnuť mohol ten, kto právom pohŕda? Chceš ty súdiť azda najvýš spravodlivého? 18 Toho, ktorý rečie: »Lotor!« kráľovi, veľkomožným zasa: »Bezbožníci (ste)!«? 19 Stranu nenadŕža iste ani kniežatám, bohatému nedá prednosť pred núdznym. Lebo oni všetci sú jeho rúk výtvorom, v okamihu pomrú, tak sa pominú: 20 O polnoci samej ľud sa môže pobúriť, len tak šmahom ruky zvrhne vladára. 21 Jeho oči bedlia nad cestami človeka, všetky jeho kroky pozoruje on. 22 Nieto veru tône, nieto ani temnoty, kde by ukryli sa tí, čo pášu zlo. 23 Neurčuje nikdy človekovi lehoty, by sa dostanovil na súd pred Boha. 24 Veľkomožných zničí on bez vyšetrovania, iných na ich miesto ustanoví hneď. 25 Jemu dobre známe sú všetky ich počiny, v noci ich podvráti, budú zdrvení. 26 On ich iste skrotí ani dákych zločincov na mieste tom, čo je všetkým na očiach, 27 bo sa oni takto odvrátili od neho, ani jednu z jeho ciest uznať nechceli. 28 Dá on, by sa k nemu vzniesol výkrik biedneho, výkriky úbohých vždycky počuje. 29 Keď však odpočíva, kto ho môže odsúdiť, keď zakryje si tvár, kto ho uvidí? 30 Bedlí nad národom aj nad každým človekom, aby k vláde nikto z tých sa nedostal, ktorí národ iba kruto sužujú. 31 No ak Bohu zlosyn povie: »Bol som zvedený, nikdy sa už zlého nedopustím ja. 32 Dokiaľ nepochopím, nože, ty ma poučuj, ak som spravil chybu, už ju nespácham,« 33 podľa tvojej mienky má ho ihneď odmeniť, pretože sa rúhaš (Bohu samému)? Veď si ty sám začal, ja nie, veru, zaiste, čo si sa dozvedel, porozprávajže! 34 Mužovia mi umní takto budú hovoriť, každý múdry človek, čo ma počuje: 35 »Jób ver' nerozpráva, jak sa svedčí na vedu, jeho slová isto nie sú rozvážne. 36 Lenže Jób tiež bude preskúmaný naskrze pre tie reči svoje, hodny hriešnikov, 37 bo si on hromadí vinu jednu na druhú, zo svojich priestupkov smeje sa tu pred nami, množí svoje slová proti Pánovi.«“

Jób 34, 1-37

Verš 3
lebo ucho slová rozoznáva podobne, ako ochutnáva pokrm podnebie.
Jób 12:11 - Azda ucho nerozlišuje slová, ako pokrm ochutnáva podnebie?

Verš 5
Jób tu totiž hovoril: »Ja spravodlivý som, ale moje právo Boh mi odoprel.
Jób 27:2 - „Ako žije Boh, čo odobral mi právo, a Všemohúci, čo ma roztrpčil,

Verš 6
Hoci v práve som ja, akoby som cigánil, z rán sa nevystrábim, bár som bez viny.«
Jób 6:4 - Veď vo mne šípy Všemocného (utkveli), že môj duch saje ich jed do seba a Božie hrôzy bojujú proti mne.

Verš 10
Počúvajteže ma, vy mužovia rozvážni: Nešľachetnosť iste ďaleko je od Boha, nespravodlivosť od Všemohúceho,
Dt 32:4 - Skalou je: dokonalé je jeho dielo, lebo všetky jeho cesty sú spravodlivé. Boh je verný a bez neprávosti, spravodlivý je a priamy.
2Krn 19:7 - Nech vás preniká bázeň pred Pánom! Postupujte opatrne, lebo u Pána, nášho Boha, niet nespravodlivosti ani uprednostňovania, ani úplatkárstva.“
Jób 8:3 - Azda Boh, prevracia súdne právo, alebo Všemohúci porušuje spravodlivosť?
Jób 36:23 - Ktože jemu určí, ako má sa zachovať? Kto mu smie povedať: »Krivdu spáchal si!«?
Ž 92:15 - Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti;
Rim 9:14 - Čo teda povieme? Je vari Boh nespravodlivý? Vonkoncom nie!

Verš 11
bo on podľa skutkov dáva ľuďom (odplatu), jak sa človek správa, tak aj zaobchádza s ním.
Ž 62:12 - Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje: že Boh je mocný
Prís 24:12 - Keby si povedal: „Nuž ja som o tom nevedel“ - či ten, čo váži srdcia, neporozumie? Veď strážca tvojej duše vie, odplatí človekovi podľa jeho činov.
Jer 17:10 - Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“
Jer 32:19 - Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov;
Ez 7:27 - Kráľ bude smútiť, knieža sa oblečie do hrôzy a ruky pospolitého ľudu sa budú triasť. Naložím s nimi podľa ich ciest a podľa ich pokračovania ich budem súdiť, i dozvedia sa, že ja som Pán.“
Ez 33:20 - A vy ste povedali: »Pánovo počínanie nie je správne.« Každého z vás, Izraelov dom, budem súdiť podľa jeho ciest.“
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Rim 2:6 - On odplatí každému podľa jeho skutkov:
1Kor 3:8 - Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval.
2Kor 5:10 - Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.
Ef 6:8 - Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.
Kol 3:25 - Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.
1Pt 1:17 - A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi.
Zjv 22:12 - Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

Verš 14
Keby svojmu dychu dal on k sebe vrátiť sa, keby svojho ducha naspäť zobral si,
Ž 104:29 - Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú sa do prachu.
Kaz 12:7 - A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Verš 15
všetko (živé) telo zaraz pohynulo by, človek by sa taktiež na prach obrátil.
Gn 3:19 - V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“
Kaz 12:7 - A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Verš 17
Či by vládnuť mohol ten, kto právom pohŕda? Chceš ty súdiť azda najvýš spravodlivého?
Gn 18:25 - Nech je ďaleko od teba, že by si takto robil, usmrcoval spravodlivého s bezbožným! Takto by sa rovnako vodilo spravodlivému i bezbožnému. To nech je ďaleko od teba! Ty, ktorý súdiš celú zem, nebudeš takto súdiť!“
Jób 8:3 - Azda Boh, prevracia súdne právo, alebo Všemohúci porušuje spravodlivosť?
Jób 21:22 - Či vedomosťou možno Pána poučiť? Veď on súd koná nad nebešťanmi!
Rim 3:5 - A čo povieme na to, že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý, keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky.
Jób 5:18 - On udiera, ale aj obväzuje, raní, no jeho ruky liečia aj.

Verš 19
Stranu nenadŕža iste ani kniežatám, bohatému nedá prednosť pred núdznym. Lebo oni všetci sú jeho rúk výtvorom, v okamihu pomrú, tak sa pominú:
Dt 10:17 - Lebo Pán, váš Boh, je Boh nad všetkými bohmi a Pán nad všetkými pánmi, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osoby a dary neprijíma.
2Krn 19:7 - Nech vás preniká bázeň pred Pánom! Postupujte opatrne, lebo u Pána, nášho Boha, niet nespravodlivosti ani uprednostňovania, ani úplatkárstva.“
Jób 37:24 - Preto sa ho ľudia (všetci) musia obávať, ani srdcom múdrych on si nevšíma.“
Sk 10:34 - Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu,
Rim 2:11 - Veď Boh nikomu nenadŕža.
Gal 2:6 - A od tých, čo boli niečím - akí boli kedysi, to ma nezaujíma; Boh nenadŕža nijakému človeku -, tí teda, čo niečo znamenali, nič iné mi nepridali,
Ef 6:9 - A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán, je v nebi a on nenadŕža nikomu.
Kol 3:25 - Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.
1Pt 1:17 - A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi.

Verš 21
Jeho oči bedlia nad cestami človeka, všetky jeho kroky pozoruje on.
2Krn 16:9 - Lebo Pánove oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní. V tejto veci si konal nemúdro, lebo odteraz budeš mať vojny.“
Jób 31:4 - Či nepozerá on na moje chodníky a všetky kroky nepočíta mi?
Ž 34:15 - Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Prís 5:21 - Lebo pred Pánom sú cesty človeka, on zvažuje všetky jeho kroky.
Prís 15:3 - Na všetkých miestach (vidia) oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých.
Jer 16:17 - Lebo mám oči na všetkých ich cestách, predo mnou sa neschovajú a ich hriech nie je skrytý pred mojím zrakom.
Jer 32:19 - Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov;

Verš 22
Nieto veru tône, nieto ani temnoty, kde by ukryli sa tí, čo pášu zlo.
Ž 139:12 - pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.
Am 9:2 - Ak vniknú do podsvetia, moja ruka ich odtiaľ donesie, a ak vystúpia do neba, aj odtiaľ ich stiahnem.
Heb 4:13 - A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.

Verš 27
bo sa oni takto odvrátili od neho, ani jednu z jeho ciest uznať nechceli.
Ž 28:5 - Pretože si nevšímajú skutky Pánove a dielo jeho rúk, zničí ich a nepostaví už viac.
Iz 5:12 - Čo majú citaru a harfu, bubon, flautu a víno na hodoch, na dielo Pána však nehľadia a prácu jeho rúk nevidia.

Job 34,5 - Porov. výroky Jóbove vo veršoch 9,21; 13,18; 27,6.

Job 34,6 - Porov. 6,4; 9,17.

Job 34,9 - Porov. 9,22.23.30.31; 21,15.

Job 34,13-17 - Boh ako stvoriteľ a udržovateľ sveta je posledným a hlavným prameňom všetkého práva, a preto sám nikomu nerobí krivdu. Veď nikomu a ničím nie je zaviazaný.

Job 34,18 - Boh ťahá na zodpovednosť všetkých, ktorí by ináč v tomto živote pre svoje mocenské postavenie vo svete nemohli byť volaní na súd ani odsúdení, ani potrestaní.

Job 34,29 - Ak Boh aj hneď po zločine netresce hriešnika, preto človek nemusí ešte Boha odsudzovať ani pochybovať o jeho moci.

Job 34,33 - Boh podľa tvojho nápadu mal by ihneď použiť svoju spravodlivosť, kým ty sám odopieraš uznať mu múdre riadenie sveta.