výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Jób 35, 1-16

1 Na to navázal Elíhú slovy: 2 "Myslíš si, že je to podle práva říkat: »Moje spravedlnost převyšuje Boží?« 3 Říkat: »Co z toho máš? Co mi prospěje, nebudu-li hřešit?« 4 Odpovím ti několika slovy, i tvým přátelům, kteří jsou s tebou. 5 Pohleď na nebe a viz, popatř na mraky vysoko nad sebou. 6 Jestliže jsi zhřešil, čeho jsi dosáhl proti němu? Bude-li tvých přestoupení sebevíc, co mu tím uděláš? 7 Jestliže jsi jednal spravedlivě, co jsi mu dal, co přijal z tvé ruky? 8 Jen člověka jako ty zasáhne tvá svévole, lidského syna tvá spravedlnost. 9 Lidé křičí pro množství útisku, volají o pomoc pro tvrdou paži mocných, 10 a nikdo se nezeptá: »Kde je Bůh, můj Učinitel, který dává člověku i v noci prozpěvovat, 11 vyučuje nás a nikoli zvířata zemská a činí nás moudřejší nad nebeské ptactvo?« 12 Potom jim ovšem neodpovídá, když křičí pro pýchu zlovolných. 13 Bůh přece nedá sluchu falši, Všemocný na to ani nepohlédne, 14 zvláště když o něm prohlašuješ: »Nedívá se na to«. Tvá pře je před ním, jen na něho čekej! 15 Jestliže tedy nestíhá hněvem a nestará se příliš o zpupnost, 16 Jób si otevírá ústa do větru a neuváženě vede zbytečné řeči."

Jób 35, 1-16

Verš 15
Jestliže tedy nestíhá hněvem a nestará se příliš o zpupnost,
Jób 11:6 - prozradil by ti taje moudrosti: dvojnásobný trest k záchraně vede. Věz, že Bůh chce zapomenout na tvé nepravosti.

Verš 3
Říkat: »Co z toho máš? Co mi prospěje, nebudu-li hřešit?«
Jób 34:9 - řekl: »Muži není k ničemu mít zalíbení v Bohu.«

Verš 12
Potom jim ovšem neodpovídá, když křičí pro pýchu zlovolných.
Jób 27:9 - Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni?
Prís 1:28 - Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
Prís 15:29 - Hospodin je daleko od svévolníků, kdežto modlitbu spravedlivých vyslýchá.
Iz 1:15 - Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.
Jer 11:11 - Proto praví Hospodin toto: "Hle, já na ně uvedu zlé věci, jimž nebudou moci ujít. Budou ke mně úpět, ale já je nevyslyším.
Jn 9:31 - Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli.

Verš 7
Jestliže jsi jednal spravedlivě, co jsi mu dal, co přijal z tvé ruky?
Jób 22:2 - "Znamená před Bohem něco muž? Věru, prozíravý dbá na svoje činy.
Ž 16:2 - Pravím Hospodinu: "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není."
Rim 11:35 - 'Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?'

Job 35,3 - Porov. 34,9.

Job 35,10 - Boh oprávnene žiada, aby všetci, čo sú utláčaní alebo akokoľvek podrobení utrpeniu, modlili sa s celou dôverou; Boh veľmi často za noc, t. j. nečakane, za veľmi krátky čas poskytol svoju pomoc ľuďom a tým ich pohol, aby mu ďakovali chválospevom a aby ho zvelebovali za svoje vyslobodenie.

Job 35,14-16 - Treba trpezlivo vyčkať, až Boh za dobré uzná, kedy chce zakročiť svojou mocou, aby poskytol pomoc prosiacim.