výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Jób 40, 1-24

1 Hospodin dále řekl Jóbovi toto: 2 "Smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá." 3 Jób na to Hospodinu odpověděl: 4 "Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku. 5 Jednou jsem už promluvil a nevím co odpovědět, ba i podruhé, ale nemohu pokračovat." 6 Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: 7 "Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. 8 Chceš vskutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý? 9 Zdalipak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem? 10 Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost. 11 Vylej všechnu prchlivost svého hněvu, pohleď na každého pyšného a sniž ho, 12 pohleď na každého pyšného a zkruš ho, sraz na místě svévolníky, 13 ukryj je všechny společně do prachu, jejich tvář ovaž pro úkryt v zemi. 14 Potom ti vzdám chválu i já, že tvá pravice tě zachránila. 15 Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu. 16 Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha. 17 Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené, 18 jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor. 19 On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem. 20 Pastvu mu poskytují hory, kde dovádí všeliká zvěř polní, 21 uléhá pod lotosem, skryt ve třtině a bahnu. 22 Lotos jej zastírá svým stínem, potoční topoly ho obklopují. 23 A hle, vzedme-li se řeka, neustoupí, důvěřuje si, i když se mu Jordán do tlamy valí. 24 Kdo se mu postaví do očí a provleče mu chřípím smyčku? [ (Job 40:25) Vytáhneš udicí livjátana a zkrotíš provazem jeho jazyk? ] [ (Job 40:26) Vložíš mu do chřípí sítěnou houžev, probodneš mu čelist hákem? ] [ (Job 40:27) Bude se tě doprošovat o smilování a pokorně s tebou mluvit? ] [ (Job 40:28) Uzavře snad s tebou smlouvu, abys jej vzal provždy za otroka? ] [ (Job 40:29) Můžeš si s ním pohrávat jak s ptáčkem? Uvážeš ho pro své děvečky? ] [ (Job 40:30) Budou o něj společníci smlouvat, rozkouskují si ho kupčíci? ] [ (Job 40:31) Propíchneš mu kůži bodci, jeho hlavu rybářskými harpunami? ] [ (Job 40:32) Zkus na něho vložit ruku! Pomysli na boj, a neuděláš to. ]

Jób 40, 1-24

Verš 8
Chceš vskutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý?
Ž 51:4 - moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!
Rim 3:4 - Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale 'každý člověk lhář', jak je psáno: 'Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.'

Verš 4
"Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku.
Ž 39:9 - Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností, nedopouštěj, aby bloud mě tupil!

Job 40,6 - Jób sa vzdáva ďalších svojich sťažností. Ale Boh ho vedie ešte o stupeň vyššie, aby mu pripomenul jeho ľudskú bezvládnosť. Tak ho vedie Boh k tomu, aby sa s dôverou a pokorne podriadil ustanoveniu Božiemu aj vtedy, keď ho z dopustenia Božieho zasiahol bolestný osud.

Job 40,7 - Porov. 38,3.

Job 40,17 - V porovnaní ide o tvrdosť chvostu, ktorý je ináč dosť krátky.

Job 40,19 - "Za vládcu je druhom iste stvorená". Niektorí prekladajú: Tvorca mu dal v blízkosti jeho meč. – Mečom sú zaiste jeho nebezpečné zuby.

Job 40,26 - Pri doprave rýb na trh pretiahli im cez žiabre rákosie alebo prútie.