výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Jób 18, 1-21

1 Nato sa Bildad Šúachský ujal slova a povedal: 2 Dokedy chcete robiť prekážky slovám? Uvažujte, a potom hovorme! 3 Prečo nás pokladáte za dobytok, prečo sme vo vašich očiach nečistí? 4 Či kvôli tebe, ktorý sa roztŕhaš vo svojom hneve, má spustnúť zem a skalné bralo pohnúť sa zo svojho miesta? 5 Vinníkovi predsa zhasne svetlo, nezažiari plameň jeho ohňa. 6 Svetlo stemnie v jeho stane a jeho svieca nad ním zhasne. 7 Skrátia sa jeho rázne kroky a jeho vlastný zámer privedie ho k pádu. 8 Lebo vlastné nohy ho ženú do siete a nad priepadliskom bude chodiť. 9 Osídlo ho chytí za pätu a slučka ho pevne stiahne. 10 Povraz je preň skrytý na zemi a na chodníku je pasca naňho. 11 Prízraky ho desia zo všetkých strán a stíhajú ho krok za krokom. 12 Jeho silu umorí hlad a skaza po jeho boku je istá. 13 Nemoc rozožiera jeho kožu, prvorodený syn smrti rozožiera jeho údy. 14 Vytrhnutý bude zo svojho bezpečného stanu, ženie ho to ku kráľovi hrôz. 15 V jeho stane býva to, čo mu je cudzie, na jeho príbytok sypú síru. 16 Odspodu schnú mu korene, odvrchu vädnú konáre. 17 Jeho pamiatka vyhynie zo zeme a nebude mať mena vo verejnosti. 18 Zo svetla ho strčia do tmy, vyženú ho zo sveta. 19 V jeho ľude neostane po ňom výhonok ani potomok, nikto, kto by ho prežil v jeho bydlisku. 20 Nad jeho posledným dňom užasnú na Západe, a ľudí na Východe hrôza pochytí. 21 Hej, tak to býva s príbytkami zlých a s miestom toho, kto nepozná Boha.

Jób 18, 1-21

Verš 4
Či kvôli tebe, ktorý sa roztŕhaš vo svojom hneve, má spustnúť zem a skalné bralo pohnúť sa zo svojho miesta?
Jób 13:14 - Vezmem si telo do zubov a život svoj si vezmem do dlaní.

Verš 9
Osídlo ho chytí za pätu a slučka ho pevne stiahne.
Jób 5:5 - Čo si oni zožali, hladný poje, povyberá to aj z tŕnia, a smädný bude dychtiť po ich bohatstve.

Verš 11
Prízraky ho desia zo všetkých strán a stíhajú ho krok za krokom.
Jób 15:21 - Strašidelné hlasy znejú mu v ušiach, v čase pokoja príde naň zhubca.
Jer 6:25 - Nevychádzajte na pole, ani cestou nechoďte; lebo nepriateľ má meč. Hrôza je zo všetkých strán.
Jer 46:5 - Prečo ich vidím strachovať sa, dávať sa na útek? Ich hrdinovia sú zabíjaní. Nadobro utekajú, ani sa neobrátia. Hrôza zo všetkých strán - znie výrok Hospodinov!
Jer 49:29 - Poberú im ich stany a ich stáda, ich stanové závesy a všetko náčinie; vezmú im ich ťavy a privolajú im: Hrôza zo všetkých strán!

Verš 12
Jeho silu umorí hlad a skaza po jeho boku je istá.
Jób 15:23 - Blúdiac hľadá chlieb. Kde je? Vie, že mu je pripravený tmavý deň.

Verš 14
Vytrhnutý bude zo svojho bezpečného stanu, ženie ho to ku kráľovi hrôz.
Jób 8:13 - Tak sa stane všetkým, ktorí zabúdajú na Boha, a zanikne nádej hanobníka,
Jób 11:20 - Ale oči bezbožných vyhasnú, stratí sa ich útočisko a ich nádejou bude posledné vydýchnutie.
Prís 10:28 - Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí.

Verš 17
Jeho pamiatka vyhynie zo zeme a nebude mať mena vo verejnosti.
Ž 109:13 - Buď vyplienené jeho potomstvo, ich meno vytreté už v druhom kolene.
Prís 10:7 - Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie.

Verš 19
V jeho ľude neostane po ňom výhonok ani potomok, nikto, kto by ho prežil v jeho bydlisku.
Iz 14:22 - Povstanem proti nim - znie výrok Hospodina mocností - a vyhubím z Babylonu meno, i čo ostane z neho, syna i vnuka - znie výrok Hospodinov.
Jer 22:30 - Takto vraví Hospodin: Zapíšte tohto muža ako bezdetného, človeka, čo nemá za svojho života úspech, lebo nikomu z jeho potomstva sa nepodarí sedieť na tróne Dávidovom a vládnuť ešte nad Júdom.

Job 18,4 - "Zúrivosť" Jóbova je odpor, ktorým húževnate odmieta všetky obvinenia svojich priateľov.

Job 18,13 - Opis choroby, ktorý je tu uvedený, zhoduje sa s chorobným stavom Jóbovým. "Smrti prvý syn" je Jóbova ťažká choroba, ktorá sa musí končiť smrťou.

Job 18,14 - Zostup "ku kráľovi hrôzy" je vstup do ríše a pod právomoc kráľa podsvetia, t. j. zosobnenej Smrti. Smrť si predstavovali v starej dobe ako osobu. Bola neobmedzenou vladárkou nad podsvetím – to bolo jej kráľovstvo – a mŕtvi zasa boli jej poddaní.

Job 18,15 - Iní s opravou hebrejského textu prekladajú: "V jeho stánku sa usadia preň plamene – nad jeho príbytkom rozmetajú síru." Síra a oheň sú znakom krutej pomsty a trestu, ktoré majú v budúcnosti zasiahnuť Jóba (Gn 19,24; Dt 29,22 n.).