výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 62, 1-12

1 Kvôli Sionu nemôžem mlčať, kvôli Jeruzalemu sa neviem upokojiť, pokiaľ jeho ospravedlnenie nevzíde ako žiara a jeho záchrana nevzplanie ako fakľa. 2 Potom uvidia národy tvoje ospravedlnenie a všetci králi tvoju slávu. Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia. 3 Budeš ozdobnou korunou v ruke Hospodinovej a kráľovským diadémom na dlani svojho Boha. 4 Už ťa nebudú volať Opustenou, ani tvoju krajinu nenazvú už Osamelou, ale pomenujú ťa: Moja Obľúbená, a tvoju krajinu: Vydatá; lebo Hospodin má v tebe záľubu a tvoja krajina bude vydatá. 5 Lebo ako mládenec sa žení s pannou, tak sa ožení tvoj Staviteľ s tebou; a ako sa ženích teší z nevesty, tešiť sa bude z teba tvoj Boh. 6 Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! 7 Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. 8 Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno: Nevydám už nikdy tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom. Cudzozemci nebudú piť tvoje mladé víno, pre ktoré si sa ty namáhal. 9 Lebo tí, čo ho zberajú, budú ho jesť a budú chváliť Hospodina; a tí, čo ho oberali, budú ho piť na nádvoriach mojej svätyne. 10 Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstráňte kamene, vztýčte koruhvu národom. 11 Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie, Jeho odmena je s Ním a Jeho odplata je pred Ním. 12 Budú ich volať: Svätý ľud, Vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať Vyhľadávané, neopustené mesto.

Iz 62, 1-12

Verš 2
Potom uvidia národy tvoje ospravedlnenie a všetci králi tvoju slávu. Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia.
Iz 65:15 - Svoje meno zanecháte na preklínanie mojim vyvoleným: Hospodin, Pán, ťa vydá na smrť, ale svojich sluhov pomenuje iným menom.

Verš 10
Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstráňte kamene, vztýčte koruhvu národom.
Iz 40:3 - Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu!
Iz 57:14 - On hovorí: Budujte, budujte, urovnávajte cestu, odstráňte prekážku z cesty môjmu ľudu!

Iz 62,1 - Prorok nechce mať odpočinku, kým nepríde spása.

Iz 62,4 - Pozri pozn. k 50,1 n. – V Biblii viac ráz sa spomínajú mená, ktoré sa v skutočnosti nenosia, len vyjadrujú niektoré vlastnosti pomenovaného (napr. Emanuel 7,14 alebo mesiášske názvy 9,5).

Iz 62,6 - Strážcovia, proroci, majú Pánovi pripomínať prisľúbenia, ktoré dal Jeruzalemu.

Iz 62,9 - Pri niektorých obetách sa v chrámovom nádvorí usporiadali posvätné hostiny.

Iz 62,10 - Porov. s 40,1 n.

Iz 62,12 - O podobných menách pozri pozn. vyššie k veršu 4.