výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 44, 1-28

1 Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil; 2 takto vraví tvoj Tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, 3 lebo vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. 4 Porastú ako tráva medzi vodami, ako vŕby pri vodných tokoch. 5 Tamten povie: Som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku: Hospodinov, a dá si čestné meno Izrael. 6 Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha. 7 A kto je ako ja, nech sa ohlási, nech mi to oznámi a predloží. Kto ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. 8 Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej Skaly; ja neviem o nej. 9 Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič neosožia. Ich svedkovia nič nevidia a nebadajú, že by sa mali hanbiť. 10 Kto formoval boha alebo ulial modlu na to, aby neosožila? 11 Ajhľa, všetci jej prívrženci budú zahanbení; aj remeselníci sú len ľudia; nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahanbia. 12 Kováč robí sekeru v žiari uhlia a kladivami ju formuje; kuje ju svojím silným ramenom; pritom vyhladne, tak že ani silu nemá, nepije vodu a unaví sa. 13 Tesár šnúrou meria drevo a obkresľuje ho tuhou; pracuje na ňom dlátami a kružidlom ho obkresľuje; urobí z neho podobu muža ako statného človeka, aby býval v dome. 14 Vytne si cédre, priberie cér a dub a vyberie si spomedzi lesných stromov; zasadí smrek, ktorému dážď dáva vzrast. 15 Potom poslúži človeku ako palivo; zoberie si z neho a zohreje sa, ba založí oheň a upečie si chlieb; aj boha zhotoví z neho a pokloní sa; spraví z neho tesanú modlu a padne pred ňou. 16 Polovicu z neho spáli ohňom, nad druhou polovicou upečie mäso, zje pečienku, nasýti sa, aj sa zohreje a povie: Ach, zohrial som sa a cítim žiar. 17 Zo zvyšku urobí boha, svoju modlu, padá pred ňou, klania sa a modlí k nej: Zachráň ma, lebo si mojím bohom. 18 Nevedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby nevideli a aby ich srdcia nezmúdreli. 19 Nepripustí si to k srdcu, nechápe to a neuvažuje tak, žeby povedal: Polovicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som mäso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohavnosť; kľakám pred dreveným klátom. 20 Kto sa snaží za márnosťou, býva sklamaný: srdce ho zvedie; nezachráni si život, ani nepovie: To, čo mám v pravici, je klam. 21 Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Izrael, veď si môj sluha! Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. 22 Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil! 23 Plesajte, nebesá, lebo Hospodin to učinil, jasajte, hlbiny zeme! Prepuknite v plesanie, vrchy, les i všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vykúpil Jákoba a oslávil sa v Izraeli. 24 Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, a ten ktorý ťa formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. 25 Znamenia tárajov ruším a veštcov mením na bláznov; zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. 26 Ja spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov; Jeruzalemu vravím: Buď obývaný! a mestám judským: Buďte zbudované! a ich zrúcaniny postavím. 27 Ja poviem hlbine: Vyschni! ja vysuším tvoje rieky; 28 ja vravím Kýrovi: Môj pastier! On splní všetku moju vôľu. Jeruzalemu vravím: Buď zbudovaný! Nech sa položia základy chrámu!

Iz 44, 1-28

Verš 1
Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil;
Iz 41:8 - Ty však, sluha môj Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma,
Iz 43:5 - Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu.
Jer 30:10 - Ty sa však neboj, sluha môj Jákob, - znie výrok Hospodinov. A nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, zachránim z diaľky teba i tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Navráti sa Jákob a žiť bude v pokoji, žiť bude bezstarostne, a nik ho nevyruší,
Jer 46:27 - Ty sa však neboj, služobník môj, Jákob, a nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, z diaľky teba zachránim a tvoje potomstvo z krajiny, kde je v zajatí. Jákob sa vráti a bude odpočívať, bude bez starostí a nik ho nevyruší.

Verš 3
lebo vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.
Iz 35:7 - Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla; na mieste, kde pelešili šakaly, bude priestor pre trsť a šašinu.
Joe 2:28 -
Jn 7:38 - Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.
Sk 2:18 - Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie dni zo svojho Ducha, a budú prorokovať.

Verš 6
Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.
Iz 41:4 - Kto to spôsobuje a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.
Iz 48:12 - Počuj ma, Jákob aj Izrael, ktorého som povolal. Ja som to, ja som prvý, ja som i posledný.
Zjv 1:8 - Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny.
Zjv 1:17 - Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný
Zjv 22:13 - Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.

Verš 8
Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej Skaly; ja neviem o nej.
Dt 4:35 - Tebe bolo dovolené vidieť, že Hospodin je Boh a že okrem Neho niet iného.
Dt 4:39 - Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a nieto iného.
Dt 32:39 - Pozrite teraz, že ja, len ja som, a nieto Boha okrem mňa; ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto z mojej ruky nevyslobodí.
1Sam 2:2 - Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou ako náš Boh.
Iz 45:21 - Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.

Verš 11
Ajhľa, všetci jej prívrženci budú zahanbení; aj remeselníci sú len ľudia; nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahanbia.
Ž 97:7 - Všetci sa zahanbia, čo slúžia modlám a chvastajú sa ničomnými bôžikmi; klaňať sa Mu budú všetci bohovia.
Iz 1:29 - Lebo sa zahanbíte pre duby, po ktorých ste bažili, a zapýrite sa pre záhrady, ktoré ste si zvolili.
Iz 42:17 - Nech sa odvrátia a zapýria hanbou tí, ktorí dôverujú tesaným modlám a zliatinám hovoria: Vy ste naši bohovia.
Iz 45:16 - Na hanbu a posmech vyjdú všetci, s potupou odídu tvorcovia modiel.

Verš 12
Kováč robí sekeru v žiari uhlia a kladivami ju formuje; kuje ju svojím silným ramenom; pritom vyhladne, tak že ani silu nemá, nepije vodu a unaví sa.
Iz 10:3 - Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o pomoc a kde nechávate svoje bohatstvo?

Verš 24
Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, a ten ktorý ťa formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem.
Jób 9:8 - On sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora.
Ž 104:2 - halíš sa do svetla sťa do rúcha, rozpínaš nebo ako stan.
Iz 40:22 - Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, - kým jej obyvatelia sú len ako kobylky - Ten, ktorý odvíja nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťa stan na bývanie,
Iz 42:5 - Takto vraví Hospodin, Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom, On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej:
Iz 45:12 - Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej; ja, moje ruky rozvinuli nebesá, a ja som ustanovil všetky ich voje.

Iz 44,3-5 - Výrok týchto veršov treba rozumieť v duchovnom zmysle. Aj spomedzi cudzincov mnohí sa obrátia k pravému Bohu. Títo budú rozličným spôsobom hlásať, že patria pravému Bohu a chcú byť členmi jeho národa.

Iz 44,8 - Porov. 17,10; 26,4; 30,29.

Iz 44,23 - Prorok vo svojom videní vidí už oslobodený národ, preto volá vesmír k radostnému chválospevu.

Iz 44,25 - Predpovede veštcov, ktorých bolo v Babylone hojne, nesplnia sa, a tak sa dokáže, že sú šialenci.

Iz 44,27 - Ak bude treba, Boh urobí zas svojmu ľudu cestu cez vodu, ako pri východe z Egypta cez Červené more a cez Jordán.

Iz 44,28 - Boh predpovedá aj meno muža, ktorý rozkáže znovu vybudovať Jeruzalem. Je pravda, že predpovedanie mena niektorého človeka je vec mimoriadna, ale každé proroctvo je mimoriadne a niet príčiny pochybovať, že Boh predpovedal aj meno tohto perzského kráľa. – Boh volá Kýra pastierom, lebo sa má starať o Boží ľud ako pastier o stádo.