výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Iz 52, 1-15

1 Prebuď sa, prebuď sa, obleč svoju silu, Sion. Obleč si svoj skvostný šat, Jeruzalem, mesto posvätné! Lebo nevojde už viac do teba neobrezaný ani nečistý. 2 Stras zo seba prach, povstaň, ty zajatý Jeruzalem; uvoľni putá na svojom hrdle, ty zajatá dcéra Sion! 3 Lebo takto vraví Hospodin: Zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení. 4 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Môj ľud na počiatku zostúpil do Egypta, aby tam býval, a napokon ho Aššúr utláčal. 5 Ale teraz, čože tu mám robiť? - znie výrok Hospodinov - veď môj národ bol bez príčiny uchvátený; tí, ktorí ho ovládli, sa chvália - znie výrok Hospodinov. A moje meno ustavične, stále je v pohŕdaní. 6 Preto môj ľud spozná v onen deň moje meno; pretože ja som povedal: Tu som! 7 Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom. 8 Všetci tvoji strážcovia dvíhajú hlas, spoločne hlásajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. 9 Vypuknite v spoločný jasot, zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. 10 Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha. 11 Preč, preč! Vyjdite odtiaľ! Nečistého sa nedotýkajte! Vyjdite spomedzi neho, očistite sa, vy, ktorí nosíte náčinie Hospodinovo. 12 Ale nevychádzajte náhlivo, neodchádzajte behom; lebo Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj. 13 Ajhľa, môj služobník bude úspešný, bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. 14 Ako mnohí užasli nad ním - lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná - 15 tak uvedie do údivu nad sebou mnohé národy, králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli.

Iz 52, 1-15

Verš 4
Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Môj ľud na počiatku zostúpil do Egypta, aby tam býval, a napokon ho Aššúr utláčal.
Gn 46:6 - Vzali si aj stáda a imanie, čo si nadobudli v Kanaáne, a prišli do Egypta: Jákob i všetko jeho potomstvo s ním.

Verš 5
Ale teraz, čože tu mám robiť? - znie výrok Hospodinov - veď môj národ bol bez príčiny uchvátený; tí, ktorí ho ovládli, sa chvália - znie výrok Hospodinov. A moje meno ustavične, stále je v pohŕdaní.
Ez 36:20 - Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvätili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo: Títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z Jeho krajiny.
Ez 36:23 - Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi, a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin - znie výrok Hospodina, Pána - keď sa na vás dokážem svätým pred ich očami.
Rim 2:24 - Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané.

Verš 7
Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom.
Nah 1:15 -
Rim 10:15 - A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú [pokoj a] dobré veci!

Verš 10
Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.
Ž 98:2 - Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov.
Lk 3:6 - A všetci ľudia uvidia spasenie Božie.

Verš 11
Preč, preč! Vyjdite odtiaľ! Nečistého sa nedotýkajte! Vyjdite spomedzi neho, očistite sa, vy, ktorí nosíte náčinie Hospodinovo.
2Kor 6:17 - Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem,
Zjv 18:4 - A počul som iný hlas volať z neba: Vyjdite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účastníkmi jeho hriechov a nedostali z jeho pliag,

Verš 14
Ako mnohí užasli nad ním - lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná -
Iz 53:3 - Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.

Verš 15
tak uvedie do údivu nad sebou mnohé národy, králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli.
Rim 15:21 - ale ako je napísané: Tí, ktorým nič nebolo zvestované o Ňom, uvidia Ho, a tí, čo neslýchali, porozumejú.

Iz 52,2 - Starodávny východ dával zajatcom putá aj na hrdlo, ako to ukazujú obrazy z týchto čias.

Iz 52,3 - Porov. 50,1.

Iz 52,7 - Prorok veľmi živo opisuje návrat zajatcov na Sion. Vidí posla, ktorý oznamuje príchod pútnikov, a tak aj príchod novej doby, doby spásy a pokoja. Na múroch Jeruzalema zasa hliadky vítajú Pána, ktorý sa so svojím národom vracia na Sion.

Iz 52,10 - Kto sa dáva horlivo do roboty, vyhrnie si rukávy. S podobnou horlivosťou sa dal Pán do diela vyslobodenia.

Iz 52,11 - Dotyk niektorých vecí Izraelitov znečisťoval. Takto znečistení nesmeli sa dotýkať posvätných vecí. Preto tí, čo mali niesť do Jeruzalema posvätné chrámové nádoby, museli sa najprv očistiť rôznymi obradmi.

Iz 52,13-15 - Tieto verše sú už úvodom ku štvrtej a poslednej, no najkrajšej a najdôležitejšej piesni o Pánovom služobníkovi. V úvode predstavuje svojho služobníka sám Boh. Predošlé piesne mohli vzbudzovať dojem, že pôsobenie Pánovho služobníka bude bezúspešné, preto Boh predpovedá jeho úspechy a slávu.