výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 52, 1-15

1 Vzbuď sa, vzbuď sa, obleč si, Sion, svoju moc; obleč si šatu svojej nádhery, sväté mesto, Jeruzalem, veď už viac do teba nevstúpi neobrezaný a nečistý! 2 Stras zo seba prach, povstaň, posaď sa, Jeruzalem, roztvor putá svojho hrdla, zajatá dcéra sionská! 3 Bo takto hovorí Pán: „Zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení.“ 4 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: „Do Egypta zostúpil kedysi bývať môj ľud a Asýr ho pre nič utláčal. 5 Teraz však, čo tu mám? - hovorí Pán. Veď bol vzatý môj ľud zadarmo, jeho nadvládcovia hulákajú - hovorí Pán - a stále, každý deň, mi potupujú meno. 6 Preto môj ľud spozná moje meno, preto v ten deň (spozná), že som to ja, čo vraví: Hľa, tu som!“ 7 Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“ 8 Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas a plesajú zároveň, lebo zoči-voči hľadia na Pánov návrat na Sion. 9 Plesajte, jasajte spolu, sutiny Jeruzalema, veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem! 10 Pán si obnažil sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. 11 Choďte, choďte, vyjdite odtiaľ, nečistého sa netýkajte, vyjdite z jeho stredu, očistite sa vy, čo nosíte Pánove nádoby. 12 Veď nie v náhlosti vyjdete a nepôjdete útekom, lebo pred vami pôjde Pán a Boh Izraela uzavrie vaše rady. 13 Hľa, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi. 14 Ako sa nad ním zhrozili mnohí, - veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku - 15 tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo, a poznajú, čo neslýchali!

Iz 52, 1-15

Verš 4
Lebo toto hovorí Pán, Jahve: „Do Egypta zostúpil kedysi bývať môj ľud a Asýr ho pre nič utláčal.
Gn 46:6 - Vzali so sebou aj svoje stáda a všetko, čo nadobudli v krajine Kanaán, a tak prišli do Egypta - Jakub a všetko jeho potomstvo s ním:

Verš 5
Teraz však, čo tu mám? - hovorí Pán. Veď bol vzatý môj ľud zadarmo, jeho nadvládcovia hulákajú - hovorí Pán - a stále, každý deň, mi potupujú meno.
Ez 36:20 - Tak sa dostali k národom. Kde prišli, znesväcovali moje meno, lebo sa o nich hovorilo: »To je Pánov ľud, ale vytiahli z jeho krajiny.«
Ez 36:23 - Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán - hovorí Pán, Jahve -, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý.
Rim 2:24 - „Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu,“ ako je napísané.

Verš 7
Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“
Nah 1:15 -
Rim 10:15 - A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“

Verš 10
Pán si obnažil sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.
Ž 98:2 - Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
Lk 3:6 - A každé telo uvidí Božiu spásu.«“

Verš 11
Choďte, choďte, vyjdite odtiaľ, nečistého sa netýkajte, vyjdite z jeho stredu, očistite sa vy, čo nosíte Pánove nádoby.
2Kor 6:17 - A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem
Zjv 18:4 - A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán,

Verš 14
Ako sa nad ním zhrozili mnohí, - veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku -
Iz 53:3 - Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.

Verš 15
tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo, a poznajú, čo neslýchali!
Rim 15:21 - ale ako je napísané: „Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia tí, čo nič nepočuli.“

Iz 52,2 - Starodávny východ dával zajatcom putá aj na hrdlo, ako to ukazujú obrazy z týchto čias.

Iz 52,3 - Porov. 50,1.

Iz 52,7 - Prorok veľmi živo opisuje návrat zajatcov na Sion. Vidí posla, ktorý oznamuje príchod pútnikov, a tak aj príchod novej doby, doby spásy a pokoja. Na múroch Jeruzalema zasa hliadky vítajú Pána, ktorý sa so svojím národom vracia na Sion.

Iz 52,10 - Kto sa dáva horlivo do roboty, vyhrnie si rukávy. S podobnou horlivosťou sa dal Pán do diela vyslobodenia.

Iz 52,11 - Dotyk niektorých vecí Izraelitov znečisťoval. Takto znečistení nesmeli sa dotýkať posvätných vecí. Preto tí, čo mali niesť do Jeruzalema posvätné chrámové nádoby, museli sa najprv očistiť rôznymi obradmi.

Iz 52,13-15 - Tieto verše sú už úvodom ku štvrtej a poslednej, no najkrajšej a najdôležitejšej piesni o Pánovom služobníkovi. V úvode predstavuje svojho služobníka sám Boh. Predošlé piesne mohli vzbudzovať dojem, že pôsobenie Pánovho služobníka bude bezúspešné, preto Boh predpovedá jeho úspechy a slávu.