výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 19, 1-25

1 Výrok nad Egyptom: Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku a ide do Egypta! I trasú sa pred ním bôžikovia Egypta a Egyptu sa v hrudi roztápa srdce. 2 „I popudím Egypt proti Egyptu, že bude bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. 3 Egyptu unikne duch z útrob a pomätiem ich rozvahu, že sa budú vyzvedať u bôžikov, čarodejníkov, duchov a veštcov. 4 Vydám Egypt do rúk krutých pánov, tvrdý kráľ bude vládnuť nad nimi“ - hovorí Pán, Jahve zástupov. 5 Vysušia sa vody z mora a rieka úplne vyschne. 6 Páchnuť bude z riečišť, spľasnú a vyschnú rieky Egypta, zvädne trsť a šašina. 7 Plešiny sú pri Níle, pri brehu Nílu, veď všetko siatie Nílu uschne, zvädne, zmizne. 8 Kvíliť budú rybári, žialiť všetci, čo hádžu udicu do Nílu, a tí, čo rozprestierajú sieť na vode, sklesnú. 9 Zahanbia sa tí, čo spracúvajú ľan, tí, čo češú a pradú biele nite. 10 Jeho robotníci budú pošliapaní, všetci nádenníci zarmútení v duši. 11 Veru bláznivé sú kniežatá Tanisu, múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Ako môžete vravieť faraónovi: „Syn mudrcov som, syn dávnych kráľov?“ 12 Kdeže sú tvoji mudrci? Nechže ti oznámia a zvestujú, čo ustanovil Pán zástupov proti Egyptu. 13 Osprosteli kniežatá Tanisu, pomýlené sú kniežatá Memfisu, zavádzajú Egypt vládcovia jeho kmeňov. 14 Pán vmiešal do jeho útrob ducha závratu, do bludu uvedú Egypt vo všetkom jeho konaní, ako blúdi opilec v tom, čo sám vydávil. 15 A Egypt nebude mať diela, ktoré by previedla hlava a chvost, palmová ratolesť a trsť. 16 V ten deň bude Egypt ako ženy; triasť a báť sa bude rozohnanej ruky Pána zástupov, ktorou sa rozohnal proti nemu. 17 A júdska krajina bude Egyptu postrachom; keď ju ktokoľvek pred ním spomenie, bude sa triasť pre ustanovenie Pána zástupov, ktoré ustanovil nad ním. 18 V ten deň bude päť miest v egyptskej krajine, ktoré budú hovoriť rečou Kanaánu a prisahať na Pána zástupov, jedno sa bude volať Mesto slnka. 19 V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici Pánov pomník. 20 A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine: Ak budú volať k Pánovi pre utláčateľov, pošle im záchrancu a obrancu a oslobodí ich. 21 Pán sa dá Egypťanom poznať; Egypťania v ten deň poznajú Pána a budú mu prisluhovať obety a dary, sľúbia Pánovi sľuby a splnia ich. 22 Pán bude biť Egypt, biť, ale uzdraví. Tak sa obrátia k Pánovi; i dá sa im uprosiť a uzdraví ich. 23 V ten deň bude cesta z Egypta do Asýrska a budú chodiť Asýri do Egypta a Egypťania do Asýrska a Egypt s Asýrskom bude slúžiť. 24 V ten deň bude Izrael tretím pri Egypte a Asýrsku; požehnaním uprostred zeme, 25 ktorým požehná Pán zástupov slovami: „Požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýrsko a moje dedičstvo Izrael.“

Iz 19, 1-25

Verš 18
V ten deň bude päť miest v egyptskej krajine, ktoré budú hovoriť rečou Kanaánu a prisahať na Pána zástupov, jedno sa bude volať Mesto slnka.
Dt 10:20 - Pána, svojho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť, k nemu sa budeš vinúť a v jeho mene budeš prisahať!
Jer 12:16 - A až sa priučia cestám môjho ľudu a budú prisahať na moje meno: »Ako žije Pán!« - tak ako oni naučili môj ľud prisahať na Bála -, budú upevnení uprostred môjho ľudu.

Verš 21
Pán sa dá Egypťanom poznať; Egypťania v ten deň poznajú Pána a budú mu prisluhovať obety a dary, sľúbia Pánovi sľuby a splnia ich.
Mal 1:11 - Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

Verš 15
A Egypt nebude mať diela, ktoré by previedla hlava a chvost, palmová ratolesť a trsť.
Iz 9:14 - Starec a hodnostár sú hlava, prorok však, ktorý učí lož, je chvost.

Iz 19,5 - Rozvodnený Níl, ktorý sa tu ako v 18,2 volá morom, donáša z abesínskych hór prsť, ktorú necháva na roliach Egypta. Ak sa Níl nerozvodní, je v Egypte hlad.

Iz 19,11 - Tanis (hebr. Sóan) bol v severovýchodnej časti delty Nílu.

Iz 19,13 - Memfis (hebr. Nóf alebo Mof) bolo kráľovské mesto v Dolnom Egypte, na západnom brehu Nílu.

Iz 19,18 - Rečou Kanaánu rozumie sa tu reč hebrejská. – Jedno z piatich miest bude svojou nábožnosťou vynikať nad ostatné, bude im svietiť ako slnko. Ináč meno egyptského mesta Heliopolis (grécky názov mesta Ón) tiež znamená "Mesto slnka". Toto mesto sa v kresťanskej dobe stalo aj biskupským sídlom, preto sa mnohí domnievajú, že je tu reč o ňom.

Iz 19,19 - Oltárom a pomníkom Pánovým sa len obrazne vyjadruje, že sa Egypt obráti k pravému Bohu. Netreba teda myslieť na skutočný oltár a pomník.

Iz 19,23 - Národy, kedysi nepriateľské, budú v dobe mesiášskej nažívať vo vzájomnom pokoji a priateľstve. Porov. 11,6 n.