výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 54, 1-17

1 Zaplesaj, neplodná, čo si nerodila, rozzvuč sa plesaním a jasaj, čo si nekvílila, lebo dietky opustenej sú početnejšie ako dietky vydatej - hovorí Pán. 2 Rozšír priestor svojho stanu, kože obydlia si roztiahni, nezužuj, predlžuj svoje povrazy a svoje kolíky upevňuj! 3 Veď doprava i doľava prerazíš, tvoje potomstvo zvládne národy a spustnuté mestá obsadí. 4 Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená, a nepýr sa, veď nebudeš potupená! Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac. 5 Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. 6 Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh. 7 Na krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem. 8 V návale hnevu som schoval svoju tvár nakrátko pred tebou, večným zmilovaním som sa nad tebou zľutoval, hovorí tvoj vykupiteľ, Pán. 9 Je mi to ako v dňoch Noema: ako som sa zaprisahal, že viac nezalejú zem vody Noema, tak som sa zaprisahal, že sa nebudem hnevať na teba a že ťa nebudem karhať. 10 Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník. 11 Biedny, zmietaný, bezútešný! Hľa, ja ti položím z drahokamu základy a tvoju podstavbu zo zafíru. 12 Tvoju obrubu urobím z rubínu, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hranice zo vzácnych kameňov. 13 Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána, vo veľkom pokoji budú tvoje dietky. 14 Budeš upevnený v spravodlivosti, vzdialený od utláčania - báť sa nebudeš - aj od hrôzy - veď sa ťa nezmocní. 15 Ak ťa napadnú, to nie je odo mňa, kto s tebou bojuje, padne proti tebe. 16 Hľa, ja som stvoril majstra, čo rozduchuje uhlie v ohni a svojím remeslom vyrába zbrane, ja som stvoril aj zhubcu, čo ničí. 17 Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

Iz 54, 1-17

Verš 1
Zaplesaj, neplodná, čo si nerodila, rozzvuč sa plesaním a jasaj, čo si nekvílila, lebo dietky opustenej sú početnejšie ako dietky vydatej - hovorí Pán.
Gal 4:27 - Veď je napísané: „Raduj sa, neplodná, ty, čo nerodíš, zajasaj a vykríkni, ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža.“

Verš 13
Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána, vo veľkom pokoji budú tvoje dietky.
Jn 6:45 - U prorokov je napísané: »Všetkých bude učiť sám Boh.« A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne.

Verš 9
Je mi to ako v dňoch Noema: ako som sa zaprisahal, že viac nezalejú zem vody Noema, tak som sa zaprisahal, že sa nebudem hnevať na teba a že ťa nebudem karhať.
Gn 9:11 - Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.“

Iz 54,1-3 - Tu sa hovorí o potomstve Pánovho služobníka. Budú to príslušníci novej Božej ríše, ktorá bude ich matkou. Táto matka bola kedysi neplodná, nekvílila v pôrodných bolestiach, obmedzovala sa na jediný národ. V dobe spásy pristúpia k nej všetky národy, preto bude si musieť zväčšiť stany.

Iz 54,4 - Pozri pozn. k 50,1 n.

Iz 54,9 - Vody Noema označujú potopu. Porov. Gn 8,20–22; 9,12–16.

Iz 54,11 - Z opisu vidieť, že prorok nemyslí na skutočný Jeruzalem, ale na Božie kráľovstvo.

Iz 54,15 - Je tu vyjadrená mesiášska myšlienka Božej ochrany.

Iz 54,17 - Po spasiteľskom diele opravdivého Pánovho Služobníka, Mesiáša, každý veriaci bude sluhom Pánovým. Porov. 56,6; 63,17; 65,8.9.13; 66,14.