výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 11, 1-16

1 Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. 2 A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; 3 a naplní ho bázeň pred Pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, 4 ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. 5 Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. 6 Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. 7 Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. 8 Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou odkojenča. 9 Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more. 10 V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny. 11 V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu, ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Sineárom, Ematom a ostrovmi mora. 12 Zdvihne zástavu k národom, zhromaždí vysťahovalcov Izraela a Júdových roztratených pozbiera zo štyroch strán sveta. 13 Zmizne žiarlivosť Efraima a nepriatelia Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude utláčať Efraima. 14 Lež zaletia na svah Filištíncov k západu a spolu olúpia synov Východu. Edom a Moab bude ziskom ich rúk a synovia Amona budú ich poslúchať. 15 Pán vysuší jazyk Egyptského mora svojím dychom horúcim a vztiahne ruku nad Rieku, rozbije ju na sedem potokov a umožní ju prekročiť v obuvi. 16 I bude mať cestu zvyšok ľudu, čo bude ušetrený Asýrskom, ako ju mal Izrael v deň, keď vychádzal z egyptskej krajiny.

Iz 11, 1-16

Verš 16
I bude mať cestu zvyšok ľudu, čo bude ušetrený Asýrskom, ako ju mal Izrael v deň, keď vychádzal z egyptskej krajiny.
Ex 14:29 - Izraeliti však po suchu prešli stredom mora, kým vody po ich pravici a ľavici stáli ako múr.

Verš 1
Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
Iz 4:2 - V ten deň bude Pánov Výhonok na okrasu a slávu a Plod zeme na velebu a ozdobu zachráneným Izraela.
Sk 13:22 - Keď ho odstránil, povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: »Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú.«

Verš 2
A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti;
Iz 9:6 - Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Pána zástupov to urobí.

Verš 10
V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny.
Rim 15:12 - A Izaiáš hovorí: „Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy.“

Verš 6
Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať.
Iz 65:25 - Vlk a baránok budú sa pásť ako jeden a lev sťa vôl bude žrať slamu; a had? - prach mu bude pokrmom… Nebudú škodiť a nebudú ničiť na celom mojom svätom pahorku,“ hovorí Pán.
Oz 2:18 - V ten deň - hovorí Pán - bude ma volať: »Môj manžel!« a nebude ma viac volať: »Môj Bál!«

Iz 11,1 - Ratolesť, výhonok, ktorý vykvitne z pňa Jesseho, je Emanuel-Mesiáš. Jesse (podľa inej výslovnosti: Izai) bol otec kráľa Dávida. Niektorí, najmä starší katolícki spisovatelia, pod ratolesťou z koreňa Jesseho rozumejú Preblahoslavenú Pannu Máriu a pod výhonkom, kvetom, rozumejú Pána Ježiša. Novší však ratolesť i výhonok vysvetľujú o Pánu Ježišovi; tento výklad lepšie zodpovedá duchu hebrejského básnictva. Zato však v modlitbách aj Pannu Máriu môžeme volať menom "koreň Jesse", veď aj ona pochádza z rodu Jesseho.

Iz 11,2 - Pôvodina spomína len šesť rôznomenných darov Ducha Svätého, ale dar bázne pred Pánom sa tu uvádza dva razy. LXX a Vulg miesto toho spomína ako šiesty dar "nábožnosť" a len raz ako siedmy dar "bázeň pred Pánom". Katolícki odborníci teda neučia nesprávne, keď hovoria o siedmich daroch Ducha Svätého.

Iz 11,4 - Spasiteľ premôže a skrotí zlosynov svojím učením a príkazmi.

Iz 11,6-9 - Tieto verše opisujú obrazne pokojamilovnosť mesiášskeho kráľovstva. Hovorí sa, že mesiášske učenie dokáže zmeniť dravých, zlostných ľudí na pokojamilovných a krotkých.

Iz 11,11 - Do Mesiášovho kráľovstva dostanú sa zvyšky Izraelitov, roztratených v rozličných krajinách. – Patros bol Horný Egypt s hlavným mestom Téby. Južne odtiaľ bol Kuš, Etiópia. Elam s hlavným mestom Súzy bol východne od Babylonskej ríše. Sineárom sa volá časť Babylonskej ríše. O Emate pozri 10,9.

Iz 11,14 - "Synovia Východu" sú kočovné kmene arabskej púšte.

Iz 11,15 - Jazyk Egyptského (Červeného) mora je Heroopolitánsky (dnes Suezský) záliv, cez ktorý Izraeliti prešli zázračne pri východe z Egypta.