výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 10, 1-34

1 Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony, a pisárom, ktorí spisujú útlak, 2 aby drobných ľudí odtisli od práva a biednych môjho ľudu odviedli od pravdy, aby vdovy boli ich korisťou a aby ozbíjali siroty. 3 Čo však spravíte v deň navštívenia, keď nešťastie príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoje bohatstvo? 4 Dostanete sa len medzi zajatcov a medzi pozabíjaných padnete. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. 5 Beda Asýrsku, je prútom môjho hnevu a palicou v ich rukách je moja prchkosť. 6 K rúhavému národu ho posielam, proti ľudu môjho hnevu dávam rozkaz, aby koristil korisť a zbíjal zboj a aby ho rozšliapal ako blato ulíc. 7 Ale on tak nezmýšľa a jeho srdce tak nemieni, lež v mysli má vyničiť a vyhubiť nemálo národov. 8 Veď hovorí: „Či nie sú moje kniežatá všetky kráľmi? 9 Či nie je Kalano ako Karkemis? Či nie je Emat ako Arpad? Či nie je Samária ako Damask? 10 Ako zasiahla moja ruka kráľovstvá bôžikov - a modiel mali veru viac než Jeruzalem (a Samária). 11 Či tak, ako som urobil Samárii a jej bôžikom, neurobím tiež Jeruzalemu a jeho modlám?“ 12 Keď Pán doplní celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, navštívim pyšný výplod srdca asýrskeho kráľa a nadutú hrdosť jeho očí. 13 Lebo hovorí: „Silou svojej ruky som to urobil a svojou múdrosťou, lebo som rozumný; odstránil som hranice národov, ich poklady som ukoristil a sťa obor som zvrhol tých, čo sedeli na tróne. 14 Moja ruka našla ako hniezdo bohatstvo národov a ako sa zhrabujú opustené vajcia, zhrabol som ja celú krajinu a nebolo, kto by krídlom strepotal a ústa otvoril a spišťal.“ 15 Či sa môže vypínať sekera nad toho, čo ňou hýbe? Či sa môže vyvyšovať píla nad toho, kto ju ťahá? Akoby prút hýbal tými, čo ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, ktorý nie je drevom. 16 Preto pošle Pán, Vládca zástupov, na jeho silákov suchoty a pod jeho pýchou bude pražiť ako požiar oheň. 17 Svetlo Izraela bude ohňom, a jeho Svätý plameňom. I bude horieť a strávi jeho tŕnie a bodľač v jeden deň. 18 Nádheru jeho lesa a hája znivočí od vrcholu až po koreň, že bude, ako kto hynie horúčkou. 19 Zvyšok stromov jeho lesa bude maličký, že to chlapček spočíta. 20 V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránení Jakubovho domu nebudú viac opierať o toho, kto ich bije, lež úprimne sa budú opierať na Pána, Svätého Izraela. 21 Zvyšok sa obráti, zvyšok Jakubov k mocnému Bohu. 22 Lebo čo by bolo tvojho ľudu, Izrael, ako piesku mora, len zvyšok z neho sa obráti. Záhuba ustanovená - prevláda spravodlivosť! 23 Lebo záhubu, a to neodvratnú, vykoná Vládca, Pán zástupov, prostred celej zeme. 24 Preto takto vraví Vládca, Pán zástupov: „Neboj sa, ľud môj, čo bývaš na Sione, Asýra, ktorý ťa bije prútom a dvíha na teba svoju palicu ako Egypt. 25 Veď už len krátku chvíľku a prestane zloba a môj hnev bude ničiť ich.“ 26 Pán zástupov zdvihne nad nimi svoj bič, ako keď bil Madiánčana na skale Oreb, a svoju palicu pozdvihne nad more ako proti Egyptu. 27 V ten deň spadne jeho bremä z tvojho pleca a jeho jarmo z tvojej šije: jarmo sa zláme od tučnoty. 28 Ide na Ajat, tiahne cez Magron, v Machmase si necháva batožinu, 29 prechádza priechodom: „Geba nám bude nocľahom.“ Trasie sa Ráma, Šaulova Gabaa uteká. 30 Kvíľ hlasito, dcéra Galima, počúvajže, Laisa, úbohý Anatot. 31 Uteká Medemena, obyvatelia Gebimu bežia. 32 Ešte dnes má zastať v Nobe, zamáva rukou nad vrchom dcéry Siona, nad pahorkom Jeruzalema. 33 Hľa, Vládca, Pán zástupov, poobtína vetvy náporom; čo vysoko vzrástlo, bude sťaté, čo je vznešené, klesne. 34 Obkliesnená bude húšť lesa železom a Libanon padne s velikášmi.

Iz 10, 1-34

Verš 5
Beda Asýrsku, je prútom môjho hnevu a palicou v ich rukách je moja prchkosť.
Iz 36:1 - V štrnástom roku kráľa Ezechiáša vystúpil asýrsky kráľ Sennacherib proti všetkým ohradeným mestám Júdska a zaujal ich.
Jer 25:9 - hľa, pošlem a zoberiem všetky kmene severu (hovorí Pán - aj Nabuchodonozorovi, kráľovi Bábela, svojmu sluhovi) a privediem ich proti tejto krajine a proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom. Splním na nich kliatbu, obrátim ich na hrôzu a posmech a na večnú púšť.
Ez 21:9 - Pretože chcem z teba vyhubiť spravodlivých i hriešnych, preto vyjde môj meč zo svojej pošvy proti každému telu od juhu až na sever.

Verš 6
K rúhavému národu ho posielam, proti ľudu môjho hnevu dávam rozkaz, aby koristil korisť a zbíjal zboj a aby ho rozšliapal ako blato ulíc.
Iz 5:25 - Preto sa rozpálil Pánov hnev proti jeho ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a strestal ho, až sa triasli hory. Ich mŕtvoly boli sťa blato po uliciach. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.

Verš 16
Preto pošle Pán, Vládca zástupov, na jeho silákov suchoty a pod jeho pýchou bude pražiť ako požiar oheň.
Iz 24:6 - Preto kliatba zožiera zem a pykajú tí, čo na nej bývajú, preto horia obyvatelia zeme a ľudí ostalo len máličko.

Verš 22
Lebo čo by bolo tvojho ľudu, Izrael, ako piesku mora, len zvyšok z neho sa obráti. Záhuba ustanovená - prevláda spravodlivosť!
Rim 9:27 - A Izaiáš volá nad Izraelom: „Keby bolo synov Izraela toľko ako piesku v mori, len zvyšok sa zachráni,

Verš 23
Lebo záhubu, a to neodvratnú, vykoná Vládca, Pán zástupov, prostred celej zeme.
Iz 28:22 - Teraz sa však neposmievajte, aby vám nestuhli okovy, lebo o skaze, a to neodvratnej, počul som od Pána, Jahveho zástupov, nad celou zemou.

Verš 26
Pán zástupov zdvihne nad nimi svoj bič, ako keď bil Madiánčana na skale Oreb, a svoju palicu pozdvihne nad more ako proti Egyptu.
Ex 14:1 - Pán hovoril Mojžišovi:

Iz 10,5 - Asýri sú len Božím nástrojom, ich prostredníctvom tresce Boh Izraelitov, na ktorých sa rozhneval.

Iz 10,9 - Asýri sa chvália, že tu vypočítané mestá sú už v ich moci. Poloha mesta Kalano je nám neznáma. Karkemis ležal v severnej Sýrii pri rieke Eufrat. Juhozápadne od neho ležalo mesto Arpad. Emat bol v Sýrii, pri strednom toku rieky Orontes.

Iz 10,15 - Rozumej: Asýrsky kráľ, keď sebe pripisuje svoje úspechy, ktoré mu doprial Boh, vyvyšuje sa nad Boha a robí tak nerozumne a smiešne, ako keby sa nástroj dvihol proti človeku, ktorý ním narába.

Iz 10,16-19 - Tieto verše opisujú obrazne záhubu asýrskeho vojska.

Iz 10,24 - Rozumej: Asýri utláčajú Izraelitov tak, ako ich kedysi utláčali Egypťania.

Iz 10,26 - O skale Oreb pozri Sdc 7,25.

Iz 10,27 - Júdsko tak zmocnie, že bude vládať zlámať nepriateľské jarmo.

Iz 10,28-34 - Tu sa opisuje nie skutočná, ale len myslená cesta asýrskeho vojska na Jeruzalem.

Iz 10,28 - Ajat bolo asi staré mesto Hai, juhovýchodne od Betelu. Ostatné tu spomínané mestá ležali blízko cesty, ktorá viedla z Ajatu do Jeruzalema. Poloha Magronu je neznáma. Machmas, dnes Muchmas, je juhovýchodne od Haia. V Machmase necháva vojsko batožinu, pretože ďalšia cesta je veľmi ťažká.

Iz 10,29 - Geba, dnes Džeba, je juhozápadne od Machmasu. – Ráma volá sa dnes Er-Ram a Gabaa Šaulova je dnes Tell el-Fúl.

Iz 10,30-32 - Anatot, dnes 'Anata, rodné mesto proroka Jeremiáša, je juhovýchodne od Gabay Šaulovej. – Polohy miest Galimu, Laisy, Medemeny, Gebimu a Noby sú neznáme.

Iz 10,33 - Tu sa opisuje záhuba asýrskeho vojska, ktoré sa prirovnáva k lesu.