výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 35, 1-10

1 Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, púšť, a rozkvitni sťa jesienka! 2 Prekvitať bude a plesať, áno, zaplesá, zajasá, bude jej daný skvost Libanonu, nádhera Karmelu a Sárona. Oni uvidia Pánovu slávu, velebu nášho Boha. 3 Upevňujte ruky sklesnuté, posilňujte podlomené kolená! 4 Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás.“ 5 Vtedy sa roztvoria oči slepých 6 a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá, ba vyvierať budú na púšti vody a potoky na pustatine. 7 Vyschnutá zem bude jazerom a suchá pôda prameňom vôd; na mieste, kde sa rozvaľovali šakaly, je zeleň trsti a šašiny. 8 I bude tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia. 9 Nebude tam leva a dravá zver ta nevystúpi, nenájde sa tam; len vykúpení budú kráčať. 10 A pánovi vyslobodení sa vrátia, s jasotom prídu na Sion. Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš dosiahnu a zmizne starosť a vzdychanie.

Iz 35, 1-10

Verš 10
A pánovi vyslobodení sa vrátia, s jasotom prídu na Sion. Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš dosiahnu a zmizne starosť a vzdychanie.
Zjv 21:4 - Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Verš 3
Upevňujte ruky sklesnuté, posilňujte podlomené kolená!
Heb 12:12 - Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená!

Verš 5
Vtedy sa roztvoria oči slepých
Mt 9:27 - Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“
Mt 11:5 - Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
Mt 12:22 - Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl.
Mt 20:30 - A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“
Mt 21:14 - V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil.
Jn 9:6 - Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči
Mt 11:5 - Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
Mk 7:32 - Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku.

Verš 6
a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá, ba vyvierať budú na púšti vody a potoky na pustatine.
Mt 11:5 - Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
Mt 15:30 - Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval.
Mt 21:14 - V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil.
Jn 5:8 - Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“
Sk 3:2 - Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu.
Sk 8:7 - Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli.
Sk 14:8 - V Lystre sedával istý muž s chorými nohami. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil.
Mt 9:32 - Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom.
Mt 12:22 - Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl.
Mt 15:30 - Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval.
Jn 7:38 - Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“

Iz 35,1 - Miesto jesienky myslia iní na narcis alebo krokus. Vulg má "ľalia".

Iz 35,2 - O Sárone a Karmeli pozri pozn. k 33,9.

Iz 35,5 - Na toto proroctvo odvolával sa Kristus Pán, aby naznačil, že prišla doba spásy a že on je prisľúbený Spasiteľ: Mt 11,5; porov. Mk 7,37; Lk 7,22.

Iz 35,8 - Spásu spravodlivých prirovnáva prorok vyslobodeniu z Egypta alebo skôr návratu roztratených Izraelitov na posvätný vrch Sion.

Iz 35,10 - Židia si na znak radosti ozdobovali hlavu (61,3).