výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 29, 1-24

1 Beda, Ariel, Ariel, mesto, kde sídlil Dávid. Pridajte rok k roku, sviatky nech obehnú, 2 potom budem tiesniť Ariela a bude povzdych a vzdychanie; i bude mi ako Ariel. 3 Budem ťa obliehať dookola, upevním vôkol teba hradbu a vystavím proti tebe násyp. 4 Vtedy budeš pokorne zo zeme hovoriť, z prachu zeme bude úpieť tvoja reč, tvoj hlas bude ako duch zo zeme a z prachu bude šepotať tvoja reč. 5 Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu, nečakane: 6 Pán zástupov ťa navštívi hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a víchricou a plameňom žeravého ohňa. 7 I bude ako sen a nočné videnie zástup všetkých národov, bojujúcich proti Arielovi a všetkých, čo ho obliehajú, obkľučujú a znásilňujú. 8 Ako keď sa sníva hladnému, že je, a keď sa prebudí, nemá ukojenú túžbu, a ako keď sa smädnému sníva, že pije, a keď sa prebudí, je zmorený a prahne smädom, tak bude zástupu všetkých národov, čo bojujú proti vrchu Sion. 9 Tŕpnite - a stŕpnete, zaslepujte sa a oslepnete, ste opití, ale nie od vína, tackáte sa, ale nie od liehu. 10 Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov. 11 Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, so slovami: „Čítajže toto!“ - odpovie: „Nemôžem, je zapečatená.“ 12 A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia: „Čítajže toto!“ - odpovie: „Neviem čítať.“ 13 Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom, 14 preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová.“ 15 Beda tým, čo pred Pánom hlboko skrývajú úmysel, vo tme dejú sa ich skutky a vravia: „Kto nás vidí a kto o nás vie?“ 16 Vaša prevrátenosť! Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi: „Neurobil si ma!“? A hrniec vraví hrnčiarovi: „Nechápe!“? 17 Či to nebude už za krátku chvíľu, že Libanon premení sa na sad a sad budú za les pokladať? 18 A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu. 19 Pokorní budú v Pánovi rásť v radosti a najbiednejší z ľudu budú plesať v Svätom Izraela. 20 Veď zmizol násilník a zhynul posmešník a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom, 21 čo obvinili človeka pre slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla a pre nič odmietli spravodlivého. 22 Preto takto hovorí Pán Jakubovmu domu, (ten, čo vykúpil Abraháma): „Nebude sa teraz hanbiť Jakub a nezbledne teraz jeho tvár. 23 Lebo keď uvidí (jeho dietky), dielo mojich rúk uprostred seba, zasvätia moje meno, zasvätia Svätého Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho. 24 Zblúdení duchom pochopia múdrosť a odbojníci prijmú poučenie.“

Iz 29, 1-24

Verš 3
Budem ťa obliehať dookola, upevním vôkol teba hradbu a vystavím proti tebe násyp.
Jer 6:3 - Prídu k nej pastieri so svojím stádom, postavia vôkol nej stany a každý vypasie svoj úsek.
Ez 17:17 - Faraón mu však nebude vo vojne pomáhať veľkým vojskom ani množstvom ľudu, keď nakopia násyp a postavia val, aby zničili množstvo životov.

Verš 4
Vtedy budeš pokorne zo zeme hovoriť, z prachu zeme bude úpieť tvoja reč, tvoj hlas bude ako duch zo zeme a z prachu bude šepotať tvoja reč.
Iz 8:19 - Keď vám povedia: „Dopytujte sa u čarodejov a veštcov, čo šuškajú a šepocú; či sa nemá národ dopytovať u svojho boha, o živých u mŕtvych?“

Verš 5
Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu, nečakane:
Jób 21:18 - by ako slama boli vo vetre, ako plevy, čo víchor uchytil?
Ž 1:4 - No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Ž 35:5 - Nech sú ako prach pred vetrom a nech ich ženie Pánov anjel;
Iz 17:13 - Zástupy burácajú ako burácanie mnohých vôd, ale zahriakne ich a ujdú ďaleko; budú hnané ako pleva vetrom a ako krútňava povíchricou.
Iz 30:13 - preto vám bude tento hriech ako hroziaca trhlina, rozškľabená na vysokom múre, ktorého pád príde náhlo, rýchlo,

Verš 10
Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov.
Rim 11:8 - ako je napísané: „Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa.“

Verš 13
Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom,
Mt 15:8 - »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.
Mk 7:6 - On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

Verš 14
preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová.“
Jer 49:7 - O Edome. Toto hovorí Pán zástupov: „Či v Temane už niet múdrosti? Či mudrci ostali bezradní? Či sa ich múdrosť skazila?
Abd 1:8 - „Či v ten deň - hovorí Pán - nevyničím mudrcov z Edomu a rozumnosť z Ezauovho vrchu?
Mt 11:25 - V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.
1Kor 1:19 - Veď je napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“

Verš 15
Beda tým, čo pred Pánom hlboko skrývajú úmysel, vo tme dejú sa ich skutky a vravia: „Kto nás vidí a kto o nás vie?“
Ž 94:7 - A hovoria si: „Pán to nevidí, nevie o tom Boh Jakubov.“

Verš 16
Vaša prevrátenosť! Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi: „Neurobil si ma!“? A hrniec vraví hrnčiarovi: „Nechápe!“?
Iz 45:9 - Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“

Verš 18
A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu.
Mt 11:5 - Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.

Iz 29,1 - Arielom sa tu volá Jeruzalem. Toto slovo môže mať dvojaký význam: 1) Boží lev, 2) Božie ohnisko. Tu sa užíva v poslednom zmysle (porov. Ez 43,15 n.). Izaiáš volá celé mesto týmto menom, pretože v Jeruzaleme bol zápalný oltár, Božie ohnisko.

Iz 29,2 - Celé mesto bude ako Ariel, zápalný oltár, pri ktorom vzdychali obetné zvieratá, keď dokonávali.

Iz 29,5-8 - Splnenie tohto proroctva pozri 37,36.

Iz 29,10 - Proroci sú okom národa, lebo vidia veci božské, ktoré potom z Božej vôle oznamujú národu.

Iz 29,11 - Vodcovia národa nechcú knihu otvoriť. Pospolitý ľud nevie čítať.

Iz 29,13 - Porov. Mt 15,7–9.

Iz 29,15 - Konajú, akoby neboli závislí od Boha.

Iz 29,17 - Duchovné krásy mesiášskych čias prirovnáva prorok krásam prírody Libanonu. Divé lesy budú vtedy ako krásne sady, popri ktorých by aj terajšie sady boli len ako divé lesy. "Hluchí a slepí" – rozumejú sa protivníci prorokovi, ktorí nakoniec uznajú prorokovu pravdu.

Iz 29,20 - Proroctvo sa splnilo za vpádu Sennacheriba v roku 701 pr. Kr. Porov. 2 Kr 19,3 n.

Iz 29,23 - Keď potomstvo Jakubovo uvidí, akú zázračnú zmenu urobil Boh v národe, bude zvelebovať jeho meno.