výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 17, 1-14

1 Výrok nad Damaskom: „Hľa, Damask prestane byť mestom, bude iba hŕbou zrúcanín. 2 Opustené budú mestá Aroeru, budú patriť stádam, tam budú ležať a nik ich neodstraší. 3 Zhynie bašta Efraimu a kráľovstvo Damasku, so zvyškami Aramu bude ako so slávou synov Izraela“ - hovorí Pán zástupov. 4 „V ten deň zdrobnie Jakubova sláva a tučnosť jeho tela schradne. 5 A obíde, ako keď žnec zachytáva steblá a jeho rameno obžína klasy v údolí Refaim. 6 Zostanú z neho paberky, ako keď ráňajú olivy, dve-tri bobuľky na samom vrcholci, štyri-päť na konárikoch stromu“ - hovorí Pán, Boh Izraela. 7 „V ten deň vzhliadne človek na svojho Tvorcu a jeho oči pozrú na Svätého Izraelovho. 8 Nebude hľadieť na oltáre, na dielo svojich rúk, a nebude pozerať na to, čo vytvorili jeho prsty, na ašery a slnečné stĺpy. 9 V ten deň budú jeho opevnené mestá ako zboreniská Hevejcov a Amorejčanov, ktoré opustili pred synmi Izraela, a bude pustatinou. 10 Veď si zabudol na Boha, svoju spásu, a na svoju pevnú Skalu si si nespomenul, preto len saď rozkošné sady a cudzím viničom ich vysádzaj! 11 V deň, keď zasadíš, ohraď a do rána priveď svoje semeno k rozkvetu: unikne žatva v deň choroby a nezhojiteľnej bolesti.“ 12 Beda, hukot mnohých národov, hučia ako hukot morí! Burácanie národov, burácajú ako burácanie ohromných vôd. 13 Zástupy burácajú ako burácanie mnohých vôd, ale zahriakne ich a ujdú ďaleko; budú hnané ako pleva vetrom a ako krútňava povíchricou. 14 Za večera, hľa, zdesenie, pred ránom ho už niet! To je údel tých, čo nás olupujú, a osud tých, čo nás vykorisťujú.

Iz 17, 1-14

Verš 13
Zástupy burácajú ako burácanie mnohých vôd, ale zahriakne ich a ujdú ďaleko; budú hnané ako pleva vetrom a ako krútňava povíchricou.
Jób 21:18 - by ako slama boli vo vetre, ako plevy, čo víchor uchytil?
Ž 1:4 - No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Ž 35:5 - Nech sú ako prach pred vetrom a nech ich ženie Pánov anjel;
Ž 83:13 - ktorí povedali: „Zaujmime dedične Božie pastviny!“
Oz 13:3 - Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá mizne zavčasu, ako pleva, ktorá letí z humna, a ako dym z otvoru.

Iz 17,2 - V Zajordánsku boli dve mestá, ktoré sa volali Aroer. Nevieme, o ktorom z nich je tu reč.

Iz 17,5 - Izrael je zrelý na žatvu, na vyhubenie. Údolie Refaim je rozľahlé údolie medzi Jeruzalemom a Betlehemom.

Iz 17,8 - Mená modiel prekladá Vulg slovami: "háje a chrámy". – Ašery boli posvätné stromy, kmene a duté stĺpy k úcte bohyne, zvanej Aštarta. Niekedy sa však aj sama bohyňa volá Ašera. Chamány boli stĺpy, stavané k úcte boha Bála, ktorého najmä Feníčania ctili ako boha slnka. Častejšie sa volajú vo Svätom písme "maseby", "stĺpy".

Iz 17,10 - Cudzie rozkošné sady sú modlárske zvyky, prevzaté od pohanov, ktoré privedú národ do nešťastia.

Iz 17,13 - Opakovanie nepatrí asi do osnovy. O skaze vojska asýrskeho hovorí prorok aj inde (5,29; 8,7) podobne ako tu.