výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 17, 1-14

1 Výnos o Damašku: "Hle, Damašek přestane být městem, stane se hromadou sutin. 2 Opuštěná města Aróeru budou patřit stádům; tam budou odpočívat a nikdo je nevyděsí. 3 Zanikne pevnost v Efrajimu i království v Damašku. S pozůstatkem Aramejců to padne jako se slávou Izraelců, je výrok Hospodina zástupů." 4 "V onen den vybledne Jákobova sláva a jeho tučné tělo zhubne. 5 Bude tomu, jako když se při žni sklízí obilí, když se do náručí shromažďují klasy, jako když se klasy posbírají v dolině Refájců. 6 Zbudou pak jen paběrky jako při srážení oliv, dvě tři olivky na samém vršku a čtyři pět na plodných větvích, je výrok Hospodina, Boha Izraele." 7 V onen den vzhlédne člověk k tomu, který ho učinil, a jeho oči budou patřit k Svatému Izraele. 8 Už nebude vzhlížet k oltářům, dílu vlastních rukou, ani nebude patřit na to, co vyrobil svými prsty, na posvátné kůly a kadidlové oltáříky. 9 V onen den budou jeho záštitná města jako opuštěné a houštím zarostlé vrcholky, jež pronárody opustily před syny Izraele; zpustnou. 10 Vždyť jsi zapomněla na Boha, svou spásu, nepamatovala jsi na svoji záštitnou skálu. Proto vysazuješ sadbu rozkoší a pěstuješ cizokrajnou révu. 11 V den, kdy je sázíš, oplocuješ je, za jitra pečuješ, aby tvá setba vyrašila. Ale žeň prchne v den nemoci a bolesti nevyléčitelné. 12 Běda! Hluk četných čeledí lidských hlučí jak hlučící moře, hukot národů hučí podoben hukotu dravých vod. 13 Národy hučí jak hukot mnohých vod, leč okřikne je a utekou daleko, hnány jako plevy větrem po horách a jako chmýří ve vichřici. 14 Z večera ještě plno hrůzy, a než vzejde jitro, je po všem. Takový je úděl těch, kteří nás plení, los těch, kdo nás olupují.

Iz 17, 1-14

Verš 13
Národy hučí jak hukot mnohých vod, leč okřikne je a utekou daleko, hnány jako plevy větrem po horách a jako chmýří ve vichřici.
Jób 21:18 - jsou jak sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem.
Ž 1:4 - Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
Ž 35:5 - Ať jsou jako plevy hnané větrem, až na ně udeří anděl Hospodinův,
Ž 83:13 - kteří řekli: "Zaberme si Boží nivy!"
Oz 13:3 - Proto budou jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí, jako plevy, jež vichr odvane z humna, jako kouř z dymníku.

Iz 17,2 - V Zajordánsku boli dve mestá, ktoré sa volali Aroer. Nevieme, o ktorom z nich je tu reč.

Iz 17,5 - Izrael je zrelý na žatvu, na vyhubenie. Údolie Refaim je rozľahlé údolie medzi Jeruzalemom a Betlehemom.

Iz 17,8 - Mená modiel prekladá Vulg slovami: "háje a chrámy". – Ašery boli posvätné stromy, kmene a duté stĺpy k úcte bohyne, zvanej Aštarta. Niekedy sa však aj sama bohyňa volá Ašera. Chamány boli stĺpy, stavané k úcte boha Bála, ktorého najmä Feníčania ctili ako boha slnka. Častejšie sa volajú vo Svätom písme "maseby", "stĺpy".

Iz 17,10 - Cudzie rozkošné sady sú modlárske zvyky, prevzaté od pohanov, ktoré privedú národ do nešťastia.

Iz 17,13 - Opakovanie nepatrí asi do osnovy. O skaze vojska asýrskeho hovorí prorok aj inde (5,29; 8,7) podobne ako tu.