výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 18, 1-7

1 Běda zemi okřídleného hmyzu při řekách Kúše; 2 posílá vyslance po moři, po vodní hladině v plavidlech šáchorových. Jděte, poslové hbití, k urostlému pronárodu s lesklou pletí, k lidu daleko široko obávanému, k pronárodu nesrozumitelné řeči, který poražené pošlapává, jehož zemi protékají řeky! 3 Všichni obyvatelé světa, vy, kdo přebýváte na zemi, až se vyzdvihne na horách korouhev, uvidíte, až se zatroubí na polnici, uslyšíte. 4 Neboť Hospodin mi praví toto: "Klidně budu přihlížet ze svého stanoviště, budu jak sálavé horko v záři slunce, jako rosný oblak v horku žní. 5 Přede žněmi, když odkvete réva a květenství se promění ve zrající hrozen, tu se jalové výhonky odřežou vinařským nožem a odnože se odstraňují, vylamují. 6 Vesměs budou zanechány dravému ptactvu hor a zvířectvu země, takže dravé ptactvo na nich stráví léto a veškeré zvířectvo země na nich bude zimovat." 7 V onen čas bude přinášena Hospodinu zástupů pocta od urostlého lidu s lesklou pletí, od lidu široko daleko obávaného, od pronároda nesrozumitelné řeči, který poražené pošlapává, jehož zemi protékají řeky. Přinese ji na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů, na horu Sijón.

Iz 18, 1-7

Iz 18,1 - Etiópia je krajina zuniacich krídel, lebo v nej je mnoho hmyzu zuniaceho krídlami. Rieky Etiópie sú Biely Níl, Modrý Níl a Atbara. Morom sa tu volá pre svoju veľkosť rieka Níl. Papyrusové, smolou vymazané (porov. Ex 2,3) člnky boli veľmi ľahké. Posolstvo Etiópčanov išlo do Jeruzalema, aby získalo kráľa Ezechiáša pre spojenectvo proti Asýrom. Prorok posiela však posolstvo naspäť do Etiópie a tým varuje aj Ezechiáša pred spojenectvom s pohanmi. Etiópčania sa volajú lesklými pre svoju bronzovú pleť.

Iz 18,3-7 - Pán sa pokojne pozerá na výčiny Asýrov, ale až okolnosti dozrejú, sám porazí ich vojsko, ktorého mŕtvoly budú pokrmom vtáctvu a zveri. Porážkou asýrskeho vojska sa oslobodia aj Etiópčania, ktorí za to prinesú z povďačnosti dary na vrch Sion, kde sa uctieva meno Pána. – Porážka asýrskeho vojska je opísaná Iz 37,36.