výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 32, 1-20

1 Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ a kniežatá podľa práva panovať! 2 Každý bude sťa úkryt pred vetrom a útočište pred búrkou, ako potoky vôd v suchote, ako tôňa veľkej skaly v pustej krajine. 3 Nezalepia sa viac oči vidiacich a uši čujných budú načúvať. 4 Srdce pochabých bude chápať náuku a jazyk koktavých zrazu prehovorí jasno. 5 Nebudú viac volať blázna šľachetným, ani podvodníka nenazvú vznešeným. 6 Veď blázon hovorí bláznovstvo a srdce mu zamýšľa zlo: konať nečestne, hovoriť bludne proti Pánovi, sklamať túžbu hladného a odstrániť nápoj od smädného. 7 A zbrane podvodníka sú zlé; ten zamýšľa plány, aby zničil chudobného klamnými rečami, i keď chudák háji pravdu. 8 Šľachetný však zmýšľa šľachetne, zastáva sa vecí šľachetných. 9 Ženy bezstarostné, vstaňte, počúvajte môj hlas, dcéry spoliehavé, čujte moju reč! 10 V deň roku budete sa triasť, spoliehavé, veď koniec vinobraniu, oberačka nepríde. 11 Bojte sa, bezstarostné, traste sa, spoliehavé, zvlečte, obnažte sa, opášte si bedrá, 12 bite sa v prsia pre vzácne polia, pre úrodný vinohrad, 13 pre roľu môjho ľudu, čo tŕním a bodľačím zarastie. Áno, pre všetky domy radosti, pre plesajúce mesto. 14 Veď palác je opustený, hluk mesta prestal. Výšina a veža stali sa navždy jaskyňou, radosťou divých oslov, pasienkom stád. 15 Až bude na nás vyliaty duch z výsosti, vtedy bude z púšte sad a sad bude pokladaný za les. 16 V púšti sa usadí právo a v sade sa rozhostí pravda. 17 Účinkom pravdy bude pokoj a dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy. 18 Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja, v stánkoch bezpečných a v sídlach bezstarostných. 19 Načisto padne les a hlboko sa ponorí mesto. 20 Šťastní, čo sejete pri samých vodách, uvoľňujte nohy vola a osla.

Iz 32, 1-20

Verš 1
Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ a kniežatá podľa práva panovať!
Ž 45:6 - Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov; poddajú sa ti národy.
Za 9:9 - Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

Verš 18
Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja, v stánkoch bezpečných a v sídlach bezstarostných.
Jer 33:16 - V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem bude bývať v bezpečí a budú ho volať: »Pán, naša spravodlivosť«.

Verš 3
Nezalepia sa viac oči vidiacich a uši čujných budú načúvať.
Iz 29:18 - A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu.
Iz 30:21 - a ušami počuješ spoza seba slová: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“ - ak sa odchýlite napravo, či naľavo.

Verš 15
Až bude na nás vyliaty duch z výsosti, vtedy bude z púšte sad a sad bude pokladaný za les.
Joe 2:28 -
Jn 7:37 - V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.
Sk 2:17 - »V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny.
Iz 29:17 - Či to nebude už za krátku chvíľu, že Libanon premení sa na sad a sad budú za les pokladať?

Iz 32,1 - Kniežatá budúcich mesiášskych čias budú spravodlivé a budú záštitou na ochranu ľudí. Panujúci kráľ je Mesiáš.

Iz 32,4-8 - V tých časoch ľudia nebudú viac zaslepení a nebudú posudzovať ľudí podľa zdania a lesku, ale podľa skutkov.

Iz 32,9 - Reč je o jeruzalemských ženách, ktoré sa spoliehali na pomoc Egypta a žili si bezstarostne.

Iz 32,10 - Výraz "v deň roku" je nejasný. Prorok chce asi povedať, že po uplynutí jedného roku; porov. 29,1.

Iz 32,15 - Z púšte bude taký krásny sad, že v porovnaní s ním sú terajšie sady len divé lesy. – Zoslanie Božieho Ducha predpovedá Starý zákon pre dobu mesiášsku viac ráz (Joel 2,28 hebr.; 3,1–2; Ez 36,26; 39,29).

Iz 32,19 - Rozumej tak, že v tejto stati opísaný blahobyt príde, až keď padne asýrska ríša a jej hlavné mesto.

Iz 32,20 - Blahobyt bude taký veľký, že sa dobytok bude môcť voľne pásť, ľudia ho nebudú musieť uväzovať, ani mu sputnávať nohy.