výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 32, 1-20

1 Hle, král bude kralovat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva. 2 Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi. 3 Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat. 4 Srdce nerozumných nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně. 5 Bloud už nebude zván šlechetný, potměšilci nebude se říkat velkomyslný. 6 Vždyť bloud mluví bludy a jeho srdce páchá ničemnosti, dopouští se rouhání a scestně mluví proti Hospodinu. Hladovou duši nechává lačnou a žíznícímu neposkytne nápoj. 7 Zbraně potměšilcovy jsou zhoubné, jen k mrzkostem radí, chce zničit utištěné klamnými slovy, když se ubožák dovolává práva. 8 Šlechetný však dává ušlechtilé rady a v ušlechtilém jednání setrvává. 9 Ženy sebejisté, vzhůru, slyšte můj hlas! Bezstarostné dcery, popřejte mému výroku sluchu! 10 Do roka a do dne se budete chvět, vy bezstarostné, neboť je konec s vinobraním, sklizeň se nedostaví. 11 Děste se, vy sebejisté, chvějte se, vy bezstarostné, vysvlečte se, obnažte se, bedra si žínicí přepásejte. 12 Bijí se v prsa, naříkají pro skvělá pole, pro úrodný vinný kmen, 13 pro roli mého lidu, jež vydává trní a bodláčí, ano i pro domy plné veselí v rozjařeném městě. 14 Neboť palác zchátrá, hluk města ustane. Návrší se strážnou věží budou navěky jeskyněmi, budou obveselením divokých oslů a pastvinou stád. 15 Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. 16 I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. 17 Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. 18 Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku, 19 i kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno se zemí. 20 Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou a necháte volně běhat býka a osla.

Iz 32, 1-20

Verš 1
Hle, král bude kralovat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva.
Ž 45:6 - Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi!
Za 9:9 - Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

Verš 18
Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku,
Jer 33:16 - V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: »Hospodin - naše spravedlnost.«

Verš 3
Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.
Iz 29:18 - I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy.
Iz 30:21 - a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní", ať budete chtít doprava nebo doleva.

Verš 15
Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa.
Joe 2:28 -
Jn 7:37 - V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
Sk 2:17 - 'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
Iz 29:17 - Potrvá to jenom velmi krátce a Libanón se změní v sad a sad bude mít cenu lesa.

Iz 32,1 - Kniežatá budúcich mesiášskych čias budú spravodlivé a budú záštitou na ochranu ľudí. Panujúci kráľ je Mesiáš.

Iz 32,4-8 - V tých časoch ľudia nebudú viac zaslepení a nebudú posudzovať ľudí podľa zdania a lesku, ale podľa skutkov.

Iz 32,9 - Reč je o jeruzalemských ženách, ktoré sa spoliehali na pomoc Egypta a žili si bezstarostne.

Iz 32,10 - Výraz "v deň roku" je nejasný. Prorok chce asi povedať, že po uplynutí jedného roku; porov. 29,1.

Iz 32,15 - Z púšte bude taký krásny sad, že v porovnaní s ním sú terajšie sady len divé lesy. – Zoslanie Božieho Ducha predpovedá Starý zákon pre dobu mesiášsku viac ráz (Joel 2,28 hebr.; 3,1–2; Ez 36,26; 39,29).

Iz 32,19 - Rozumej tak, že v tejto stati opísaný blahobyt príde, až keď padne asýrska ríša a jej hlavné mesto.

Iz 32,20 - Blahobyt bude taký veľký, že sa dobytok bude môcť voľne pásť, ľudia ho nebudú musieť uväzovať, ani mu sputnávať nohy.