výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 33, 1-24

1 Běda tobě, který šíříš zhoubu a sám nejsi huben, který jednáš věrolomně, ač se vůči tobě nikdo věrolomně nezachoval. Až dokončíš zhoubu, propadneš sám zhoubě, až dovršíš věrolomnost, bude věrolomně naloženo s tebou. 2 Hospodine, slituj se nad námi, v tebe skládáme naději! Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. 3 Národy se rozprchávají před mocným hřmotem, před tvou vyvýšeností se pronárody rozptylují. 4 Kořist vám bude sebrána, jako by ji sebral hmyz, jako přepadávají kobylky, tak bude napadena. 5 Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině, naplňuje Sijón spravedlností a právem. 6 Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání, jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem. 7 Hle, mužové Aríela úpějí na ulicích, poslové pokoje hořce pláčou. 8 Silnice jsou liduprázdné, pocestní přestali chodit. Smlouva se porušuje, města jsou v nevážnosti, člověk nemá cenu. 9 Truchlí, chřadne země, zahanben je Libanón a vadne. Šáron podobá se pustině, Bášan i Karmel shazují listí. 10 "Nyní povstanu," praví Hospodin, "nyní se vyvýším, nyní se zvednu!" 11 Obtěžkáte senem, porodíte slámu. Váš dech je oheň a pozře vás. 12 Národy budou vypalovány jako vápno, jako posekané trní vzplanou v ohni. 13 Slyšte, vzdálení, co činím, poznejte, blízcí, mou bohatýrskou sílu! 14 Hříšníci na Sijónu dostali strach, rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění: Kdo z nás může pobývat u sžírajícího ohně? Kdo z nás může pobývat u věčného žáru? 15 Ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné, a zavrhuje zisk z vydírání, ten, kdo třepe rukama, že nevezme úplatek, kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu, 16 ten bude přebývat na výšinách; nepřístupné vrcholky skal mu budou nedobytným hradem, bude mu dán chléb, vody mu potečou neustále. 17 Tvoje oči uzří krále v jeho kráse, spatří zemi rozprostírající se do dálky. 18 Tvé srdce bude rozjímat o někdejší hrůze: Kde je ten, kdo předpisoval daně? Kde je výběrčí? Kde ten, kdo počítával věže? 19 Nespatříš už nestoudný lid, lid temné řeči, která se poslouchat nedá, směšného jazyka, jemuž rozumět nelze. 20 Pohleď na Sijón, město našich slavností! Tvé oči spatří Jeruzalém, nivu poklidnou, stan, který nebude stržen, jehož kolíky nikdy nebudou vytrženy a z jehož provazů se žádný nepřetrhne. 21 Neboť tam je náš Vznešený, Hospodin. Je to místo, kde jsou řeky, říční ramena přeširoká; nevydá se tam veslice a vznosný koráb tam nepřepluje. 22 Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. 23 Tvé provazy povolily, nebudou schopné udržet stěžeň ani napnout plachtu. Tehdy bude rozdělena hojná kořist, i kulhaví si naloupí lup. 24 Nikdo z obyvatel neřekne: "Jsem nemocen." Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.

Iz 33, 1-24

Verš 20
Pohleď na Sijón, město našich slavností! Tvé oči spatří Jeruzalém, nivu poklidnou, stan, který nebude stržen, jehož kolíky nikdy nebudou vytrženy a z jehož provazů se žádný nepřetrhne.
Ž 46:5 - Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.
Ž 125:1 - Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.

Verš 15
Ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné, a zavrhuje zisk z vydírání, ten, kdo třepe rukama, že nevezme úplatek, kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu,
Ž 15:2 - Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu,
Ž 24:3 - Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?

Iz 33,1 - Ničiteľ a lupič je Asýr.

Iz 33,4 - Oslobodený národ nazhŕňa koristi.

Iz 33,7 - Posli, ktorých kráľ Ezechiáš poslal k Sennacheribovi (2 Kr 18,14–16), vrátili sa so žiaľom, lebo nedosiahli pokoja. Kráľ asýrsky nedodržal zmluvu a spustošil celú krajinu.

Iz 33,9 - Sáron je úrodná rovina na pobreží Stredozemného mora od mesta Joppe = Jafa až po vrch Karmel. O Bášane pozri pozn. k 2,13. Karmel je vrch pri Stredozemnom mori, na juhu územia kmeňa Aser. Dnes sa volá Džébel Már Eliás.

Iz 33,13-16 - Pred Pánom trasú sa nielen pohania, ale aj hriešni Izraeliti. Tí nikdy nebudú bývať v Božej prítomnosti. Boha tu volá prorok "ohňom, čo stravuje" a "večným požiarom". U Boha budú prebývať len spravodliví (porov. Ž 15 a 24).

Iz 33,17 - Kráľ je Boh; porov. v. 22.

Iz 33,18 - Korisť a veže spočítavali si Asýri.

Iz 33,21-23 - Ochranou veľkých miest bývali rieky. Svätému mestu takouto ochranou bude sám Pán. Zatiaľ je, pravda, Jeruzalem ešte blízky stroskotaniu ako loď, neschopná plavby. Ale Boh mu odpustí viny a získa víťazstvo.