výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 19, 1-25

1 Výnos o Egyptu: Hle, Hospodin jede na rychlém oblaku a vjíždí do Egypta. Egyptské modly se před ním kymácejí, Egypt svou odvahu nadobro ztratil. 2 "Popudím Egypťany proti Egypťanům a bude bojovat bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu, království proti království. 3 Egypt bude na duchu zlomen, jeho záměry zmatu, budou se dotazovat model a zaklínačů i duchů zemřelých a jasnovidců. 4 Vydám Egypt v moc tvrdých pánů a mocný král bude nad nimi vládnout", je výrok Pána, Hospodina zástupů. 5 Vody se vypaří, než dojdou k moři, a řeka vyschne a vysuší se, 6 říční ramena budou páchnout, voda v egyptských kanálech opadne a vyschne, třtina a rákos zvadnou. 7 Lučiny při Nilu, při ústí Nilu, a všechna setba u Nilu uschne, bude odváta a nebude už. 8 Tu se budou rybáři rmoutit a truchlit, všichni, kdo vrhají udici do Nilu; ochabnou, kdo na vodní hladině rozestírají sítě. 9 Zklamáni budou pěstitelé lnu, česačky i tkalci bílého plátna. 10 Podpěry země budou vyvráceny, bude smutno v duši všem, kdo pracují za mzdu. 11 Jací pošetilci jsou sóanští velmožové! Moudří rádcové faraónovi, vaše rada je hloupá. Jak můžete říci faraónovi: "Jsem syn moudrých, syn dávných králů?" 12 Kdepak jsou tví moudří? Ať ti to oznámí, vědí-li, jaký je úradek Hospodina zástupů o Egyptu. 13 Pošetile si počínají sóanští velmožové, velmožové memfidští propadli klamu. Zavedli Egypt na scestí ti, kdo byli pilířem jeho kmenů, 14 Hospodin namíchal do jeho nitra ducha závrati, takže zavedli Egypt na scestí ve všem jeho počínání, jako když opilec vrávorá ve vlastních zvratcích. 15 Egyptu se nepodaří žádné dílo, ať je koná hlava nebo ocas, palmová ratolest nebo sítí. 16 V onen den bude Egypt jako ženy: bude se třást strachem před mávnutím ruky Hospodina zástupů, až proti němu mávne. 17 Země judská se stane postrachem Egypta; ať mu ji kdokoli připomene, Egypt dostane strach z úradku, který nad ním vynesl Hospodin zástupů. 18 V onen den bude v egyptské zemi pět měst hovořících kenaanským jazykem a přísahajících při Hospodinu zástupů; jednomu se bude říkat "Město pobořené". 19 V onen den bude mít Hospodin oltář uprostřed egyptské země a posvátný sloup při jejich hranicích bude zasvěcen Hospodinu. 20 Bude to znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů v egyptské zemi. Když budou volat k Hospodinu kvůli utiskovatelům, pošle jim zachránce, aby je obhájil a vysvobodil je. 21 Hospodin se dá poznat v Egyptě; Egypťané poznají v onen den Hospodina a budou ho uctívat obětním hodem a obětním darem, budou Hospodinu skládat a plnit sliby. 22 Hospodin udeří na Egypt, udeří i vyléčí, a oni se obrátí k Hospodinu; on přijme jejich prosby a vyléčí je. 23 V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. 24 V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země, 25 protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: "Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael."

Iz 19, 1-25

Verš 18
V onen den bude v egyptské zemi pět měst hovořících kenaanským jazykem a přísahajících při Hospodinu zástupů; jednomu se bude říkat "Město pobořené".
Dt 10:20 - Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a v jeho jménu budeš přísahat.
Jer 12:16 - A jestliže by se pilně učili cestám mého lidu a přísahali při mém jménu: »Jakože živ je Hospodin«, jak učili můj lid přísahat při Baalovi, pak jim bude zbudován dům mezi mým lidem.

Verš 21
Hospodin se dá poznat v Egyptě; Egypťané poznají v onen den Hospodina a budou ho uctívat obětním hodem a obětním darem, budou Hospodinu skládat a plnit sliby.
Mal 1:11 - Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů.

Verš 15
Egyptu se nepodaří žádné dílo, ať je koná hlava nebo ocas, palmová ratolest nebo sítí.
Iz 9:14 - Stařec a vznešený jsou ona hlava a prorok učící klam je onen ocas.

Iz 19,5 - Rozvodnený Níl, ktorý sa tu ako v 18,2 volá morom, donáša z abesínskych hór prsť, ktorú necháva na roliach Egypta. Ak sa Níl nerozvodní, je v Egypte hlad.

Iz 19,11 - Tanis (hebr. Sóan) bol v severovýchodnej časti delty Nílu.

Iz 19,13 - Memfis (hebr. Nóf alebo Mof) bolo kráľovské mesto v Dolnom Egypte, na západnom brehu Nílu.

Iz 19,18 - Rečou Kanaánu rozumie sa tu reč hebrejská. – Jedno z piatich miest bude svojou nábožnosťou vynikať nad ostatné, bude im svietiť ako slnko. Ináč meno egyptského mesta Heliopolis (grécky názov mesta Ón) tiež znamená "Mesto slnka". Toto mesto sa v kresťanskej dobe stalo aj biskupským sídlom, preto sa mnohí domnievajú, že je tu reč o ňom.

Iz 19,19 - Oltárom a pomníkom Pánovým sa len obrazne vyjadruje, že sa Egypt obráti k pravému Bohu. Netreba teda myslieť na skutočný oltár a pomník.

Iz 19,23 - Národy, kedysi nepriateľské, budú v dobe mesiášskej nažívať vo vzájomnom pokoji a priateľstve. Porov. 11,6 n.