výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 23, 1-18

1 Výnos o Týru: Kvilte, zámořské lodě! Týr je vypleněn, je bez domu, je bez přístavu; z Kitejské země to bylo rozhlášeno. 2 Zmlkněte, obyvatelé pobřeží! Bylo v tobě plno sidónských obchodníků, mořeplavců. 3 Přes velké vody dopravovali výnos zemí, setbu od Delty a sklizeň od Nilu; byls tržištěm pronárodů. 4 Styď se, Sidóne! Vždyť prohlásilo moře, mořská pevnost řekla: "Nepracuji k porodu a nerodím ani nevychovávám jinochy, o panny nepečuji." 5 Jakmile ta zpráva dojde Egypťanům, budou se nad zprávou o Týru svíjet v křeči. 6 Přeplavte se do Taršíše, obyvatelé pobřeží, kvilte! 7 To že je váš rozjařený Týr? Jeho původ je v dávnověku; nohy ho nosí do daleka, tam se usazuje. 8 Kdo takto rozhodl o Týru, který udílel koruny panovnické? Jeho obchodníci byli knížaty a jeho kramáři nejváženějšími v zemi. 9 Hospodin zástupů tak rozhodl, aby zlomil pýchu vší nádhery, aby zlehčil všechny nejváženější v zemi. 10 Rozlej se jako Nil po své zemi, taršíšská dcero; už tu není hráz. 11 Hospodin vztáhl ruku na moře, otřásl královstvími, vydal příkaz proti Kenaanu o zničení jeho záštit. 12 Vyhlásil: "Už nikdy nebudeš jásat, násilím potupená panno, dcero sidónská! Ke Kitejcům! Vstaň, přeplav se! Ani tam nenajdeš odpočinutí." 13 Pohleď na zemi Kaldejců; ten lid tu už není. Asýrie ji určila divé sběři. Postavili obléhací věže, paláce strhli, město obrátili v rozvaliny. 14 Kvilte, zámořské lodě, vaše záštita je vypleněna! 15 V onen den bude Týr zapomenut na sedmdesát let, jako by to byly dny jediného krále; do uplynutí sedmdesáti let se Týru povede jako v té písničce o nevěstce: 16 "Vezmi citaru, obcházej město, nevěstko zapomenutá, hezky hrej, zpívej píseň za písní, ať se připomeneš." 17 Po uplynutí sedmdesáti let navštíví Hospodin Týr a ten se vrátí ke své nevěstčí mzdě; bude smilnit se všemi královstvími světa, co jich je na zemi. 18 Ale jeho obchodní zisk a jeho nevěstčí mzda se stanou svatým majetkem Hospodinovým. Nebudou uloženy ani uschovány; jeho obchodní zisk bude patřit těm, kteří přebývají před tváří Hospodinovou, aby se dosyta najedli a dobře oblékli.

Iz 23, 1-18

Verš 1
Výnos o Týru: Kvilte, zámořské lodě! Týr je vypleněn, je bez domu, je bez přístavu; z Kitejské země to bylo rozhlášeno.
Jer 47:4 - Přijde den zhouby na všechny Pelištejce. V Týru a Sidónu bude vyhlazen každý, kdo přežil a mohl by pomoci. Hospodin zahubí Pelištejce, pozůstatek lidu z ostrova Kaftóru.
Ez 26:1 - V jedenáctém roce, prvního dně měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
Ez 27:1 - I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
Ez 28:1 - I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
Za 9:3 - Týr si vybudoval opevnění, nahromadil stříbra jako prachu, zlata ryzího jak bláta na ulicích.

Iz 23,1 - Fenickí obchodníci z mesta Týrus sa pri návrate z obchodnej cesty dozvedeli už pri krajine Cetim (asi mesto Kition na ostrove Cyprus), že nepriateľ im zbúral mesto. O taršišských lodiach pozri 2,16.

Iz 23,2 - Mesto Týrus založili kedysi kupci z mesta Sidon, ktoré ležalo asi 40 km severne od Týru. Preto sa Týrus volal "dcérou Sidonu" (verš 12).

Iz 23,3 - Egyptské obilie, ktoré týrski kupci dovážali cez more (cez veľkú vodu), právom sa volalo "žatvou Nílu", veď Egypt tejto rieke ďakuje za svoju úrodnosť; pozri pozn. k 19,5 n. Šichor je tu len iný názov Nílu. Tak sa volalo vlastne len jedno rameno tejto rieky.

Iz 23,4 - Zosobnená "morská pevnosť", t. j. skalnatý ostrov, na ktorom stálo mesto Týrus, privoláva Sidonu, že stojí zahanbený ako žena, ktorá nemala nikdy deti. Sidon ich síce mal, ale prišiel o ne.

Iz 23,6 - Obyvateľom spustošeného mesta nepozostáva iné, len ísť do kolónii, a to čím ďalej, do Taršišu (pozri pozn. k 2,16).

Iz 23,8 - Týrus rozhodoval o kráľovských korunách a jeho kupci žili ako kniežatá.

Iz 23,10 - Kolónia Taršiš môže tiež už rozšíriť svoje hranice, lebo zahynulo mesto Týrus, ktoré ako zvieracím pásom obmedzovalo jeho slobodu.

Iz 23,12 - Týrus bol panenský, pretože sa ho nepriateľ doteraz nikdy nezmocnil.

Iz 23,13 - Ťažký a neistý verš.

Iz 23,15-18 - Nevieme, prečo sa tieto roky volajú rokmi jedného kráľa.