výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 12, 1-6

1 V onen den řekneš: "Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě. 2 Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou." 3 S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. 4 V onen den řeknete: "Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. 5 Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země!" 6 Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele.

Iz 12, 1-6

Verš 3
S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.
Jn 7:37 - V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!

Verš 4
V onen den řeknete: "Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.
Jn 17:1 - Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe,
Jn 17:4 - Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil.
Jn 17:6 - Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali.
Jn 17:26 - Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."

Iz 12,1 - Hl. 12 je chválospev vykúpených, ktorým sa zakončuje rad veľkolepých mesiášskych proroctiev, uložených v knihe o Emanuelovi.

Iz 12,3 - Pramene vôd, v Palestíne veľmi vzácne, sú tu obrazom mesiášskych darov (porov. Jn 4,13; 7,37).