výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 12, 1-6

1 V ten deň povieš: „Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. 2 Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou.“ 3 I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy 4 a poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno. 5 Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. 6 Plesaj a jasaj obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela!“

Iz 12, 1-6

Verš 3
I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy
Jn 7:37 - V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.

Verš 4
a poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.
Jn 17:1 - Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba,
Jn 17:4 - Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať.
Jn 17:6 - Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo.
Jn 17:26 - Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Iz 12,1 - Hl. 12 je chválospev vykúpených, ktorým sa zakončuje rad veľkolepých mesiášskych proroctiev, uložených v knihe o Emanuelovi.

Iz 12,3 - Pramene vôd, v Palestíne veľmi vzácne, sú tu obrazom mesiášskych darov (porov. Jn 4,13; 7,37).