výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 13, 1-22

1 Výrok nad Babylonom, ktorý videl Izaiáš, syn Amosov. 2 Na holom vrchu zdvihnite zástavu, volajte im hlasno, kývajte rukou, nech vojdú do brán kniežat! 3 Ja som dal rozkaz svojim zasvätencom, zavolal som (pre svoj hnev) svojich hrdinov, tých, čo hrdo jasajú pre moju slávu. 4 Čuj! Hluk na vrchoch, ako množstva ľudí. Čuj! Lomoz kráľovstiev zhromaždených národov. To Pán vojsk prehliada bojovné vojsko. 5 Idú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Pán a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. 6 Kvíľte, lebo blízko je deň Pána, príde ako pohroma od Všemohúceho. 7 Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne. 8 I podesia sa, kŕče a bôle dostanú, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom. 9 Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil! 10 Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom. 11 Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. 12 Mužov spravím vzácnejšími než zlato a ľudí nad zlato ofírske. 13 Preto otrasiem nebesami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pre rozhorčenosť Pána zástupov v ten deň, keď vzplanie jeho hnev. 14 Vtedy ako splašená gazela a ako ovce, ktoré nik nestráži, obráti sa každý k vlastnému národu a každý pobeží do svojej krajiny. 15 Každý dopadnutý bude prebodnutý a každý dochytený padne mečom. 16 Pred ich očami rozdrvia im deti, vyplienia im domy a sprznia im ženy. 17 Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si nevážia striebra a v zlate nemajú záľubu. 18 Ich kuše rozdrvia mladíkov a neušetria plod života, nad synčekmi sa nezľutuje ich oko. 19 A Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejcov, bude, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. 20 Neobývaný bude naveky, neosídlený na všetky pokolenia; Arab si tam nepostaví stan a pastieri tam nebudú košiariť. 21 Ale bude tam sídliť zver púšte, sovy naplnia ich domy, budú tam bývať pštrosy a capy tam budú poskakovať. 22 Hyeny budú skučať v jeho kaštieľoch a šakaly v palácoch rozkoše. Už čoskoro príde jeho čas, neodtiahnu sa už jeho dni.

Iz 13, 1-22

Verš 10
Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom.
Ez 32:7 - Keď zhasneš, zahalím nebesá, ich hviezdy zatemním, slnko zahalím oblakmi a mesiac nevydá svetlo.
Joe 2:31 -
Joe 3:15 -
Mt 24:29 - Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.
Mk 13:24 - V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas,
Lk 21:5 - Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal:

Verš 19
A Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejcov, bude, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru.
Gn 19:25 - a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom.
Iz 1:9 - Keby nám Pán zástupov nebol ponechal zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.
Jer 49:18 - Podobne ako v spustošenej Sodome a Gomore a v susedných mestách, hovorí Pán, nik tam nebude bývať, neusadí sa tam človiečik.
Jer 50:40 - Ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru a susedné mestá, hovorí Pán, nebude tam bývať nik, neusadí sa tam človiečik.

Iz 13,1 - Boh predstavil jeho prorockému zraku budúce spustošenie tohto mesta.

Iz 13,2 - Cez "brány kniežat" vchádzali do mesta len kráľ a jeho veľmoži. Teraz sa cez ne vrúti aj nepriateľské vojsko.

Iz 13,3 - "Boží zasvätenci" sú tí, ktorých Boh venoval, zasvätil úlohe potrestať Babylon.

Iz 13,10 - Tu opísaný súd nad Babylonom je zároveň predobrazom posledného súdu, preto sa tu uvádzajú niektoré zjavy, ktoré sa doslovne splnia až pri tomto súde.

Iz 13,12 - Krajinu Ofír hľadajú niektorí v Južnej Arábii, iní v Indii, zas iní na východnom pobreží Afriky oproti ostrovu Madagaskar.

Iz 13,14 - Cudzinci budú z Babylonu utekať, aby aj ich nezastihla pohroma (porov. 47,15).

Iz 13,17 - Kráľovstvo Médov bolo severovýchodne od Asýrsko-Babylonskej ríše. Perzský kráľ Kýros premohol r. 550 pr. Kr. médskeho kráľa Astyaga a pod svojou berlou zjednotil Kráľovstvá perzské a médske a vyvrátil Babylonskú ríšu r. 539 pr. Kr. Toto vyvrátenie predpovedá tu prorok, no nespomína Peržanov, len Médov, lebo títo vynikali ukrutnosťou. Nedali sa podplatiť, lebo korisť po vyhubení nepriateľského obyvateľstva i tak ostala im.

Iz 13,19-22 - Prorok predpovedá zánik starej babylonskej kultúry. Vysokú kultúru Babylonu potvrdzujú dnes vykopávky a klinopisné knižnice, ktoré našli v zrúcaninách.