výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 15, 1-9

1 Výrok nad Moabom. Áno, za noci bol zničený, Ar Moab zhynul; áno, za noci bol zničený, Kír Moab zhynul. 2 Idú do domu, Dibon vystupuje na výšiny plakať, na Nebu a na Medabe kvíli Moab: na každej hlave plešina, každá brada oholená, 3 na jeho cestách obliekajú sa do vrecovín, na jeho strechách a uliciach všetko kvíli, rozplakáva sa. 4 Hesebon a Eleále volá, až k Jase počuť ich hlas, preto sa chvejú bedrá Moabu, jeho duša sa chveje. 5 Moje srdce volá pre Moab. Jeho ubehlíci sú až v Segore, v Eglat - Šelišija. Áno, na výstupy Luitu vystupujú v plači, áno, na ceste k Horonaimu stupňujú krik pre skazu. 6 Áno, vody Nimrimu sa na púšť obrátia, áno, vyschla tráva, zhynula byľ, niet viacej zelene. 7 Preto svoje zvyšky a svoje zásoby nesú k potoku Vŕb. 8 Áno, krik obkľučuje hranice Moabu, až po Eglaim jeho kvílenie a po Beer-Elim jeho kvílenie. 9 Áno, vody Dimonu sú plné krvi, lebo na Dimon uložím ďalšie: na zachránených Moabu leva i na tých, čo ostanú v krajine.

Iz 15, 1-9

Verš 1
Výrok nad Moabom. Áno, za noci bol zničený, Ar Moab zhynul; áno, za noci bol zničený, Kír Moab zhynul.
Jer 48:1 - O Moabe. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: „Beda Nebu, veď je zničené, potupený a podmanený je Kiriataim, potupený je hrad a zrúcaný.
Ez 25:9 - preto otvorím svah Moabu, že nebude mať miest, nebude mať svojich miest, nebude mať hraníc. Ozdobu krajiny, Betiesimot, Belmeon a Kariataim
Am 2:1 - Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Moabu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože spálili kosti kráľa Edomu na vápno,

Verš 2
Idú do domu, Dibon vystupuje na výšiny plakať, na Nebu a na Medabe kvíli Moab: na každej hlave plešina, každá brada oholená,
Jer 48:37 - Veď každá hlava je plešivá a každá brada oholená, na každej ruke zárezy a na každých bedrách vrecovina.
Ez 7:18 - Opášu sa vrecovinami a pokryje ich hrôza; na každej tvári bude hanba a na každej hlave plešina.

Iz 15,1 - Mesto Ar-Moab ležalo východne od Mŕtveho mora a južne od rieky Arnon, kde sú dnes zrúcaniny Er-Rabbe. Južne od neho ležalo mesto Kír-Moab.

Iz 15,2 - Severne od rieky Arnon ležalo mesto Dibon. "Domom" sa tu rozumie asi chrám moabského boha Kamoša. – Nebo je tu nie vrch (Dt 34,1), ale mesto (Nm 32,38), ktoré, ako aj mesto Medaba, ležalo severne od Arnonu.

Iz 15,4 - Bedrami označuje hebrejská reč vnútro, dušu. – Mestá Hesebon a Eleále ležali východne od Jordána, naproti Jerichu. Poloha mesta Jasa je neistá; podľa Eusébia ležalo medzi Dibonom a Medabou.

Iz 15,5 - Segor bol juhovýchodne od Mŕtveho mora. O mestách "Tretí Eglat", Luit a Horonaim nevieme nič bližšieho. Ináč je tento verš veľmi nejasný i v pôvodine, i v prekladoch.

Iz 15,6 - Nimrim je asi potok Numera, ktorý sa na juhovýchode vlieva do Mŕtveho mora.

Iz 15,7 - Potok Vŕb je asi potok Sared (Nm 21,12), dnes Wadi el-Chesa.

Iz 15,8 - Nárek sa bude ozývať po celej krajine. Eglaim (Vulg: Gallim) ležalo na juhu, Beer Eli (Vulg: studňa Elim) na severe Moabu.

Iz 15,9 - Dimon je mesto Dibon (verš 2).