výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 22, 1-25

1 Výnos o Údolí vidění: Co je s tebou, že jsi celé vystoupilo na střechy, 2 město plné hluku, halasu, město rozjařené? Skolení tvoji nebyli skoleni mečem, nezemřeli v boji. 3 Do jednoho prchli všichni tvoji náčelníci; byli jati bez výstřelu z luku. Všichni tvoji zastižení byli do jednoho jati v dáli na útěku. 4 Proto jsem řekl: "Odvraťte ode mne oči, ať hořekuji a pláči; nesnažte se mě těšit nad zhoubou dcery mého lidu!" 5 Neboť den poděšení a pošlapání a rozruchu, den Panovníka, Hospodina zástupů, nastal v Údolí vidění, den zhroucení zdí a křiku o pomoc k hoře. 6 Élam zvedl toulec, má vozy s posádkou a koně, a Kír obnažil štít. 7 Nejlepší z tvých dolin jsou plny vozů; jezdci zaujali postavení před branami. 8 Odkryto bylo Judovo zaštítění. Onoho dne jsi vzhlížel k výzbroji Domu lesa. 9 Viděli jste, jak mnoho bylo průlomů do města Davidova a shromažďovali jste vodu z Dolního rybníka. 10 Pořídili jste soupis domů v Jeruzalémě a strhávali jste domy pro zpevnění hradeb. 11 Mezi obojími hradbami jste zřídili nádrž pro vodu Starého rybníka. Nevzhlíželi jste však k tomu, který vše způsobil, a neohlíželi jste se na toho, který to odedávna připravoval. 12 Onoho dne Panovník, Hospodin zástupů, vyzval k pláči a k nářku a k vyholení lysiny a k přepásání žíněnou suknicí, 13 a hle, veselí a radost, porážení dobytka a zabíjení ovcí, jedení masa a pití vína. "Jezme a pijme, stejně zítra zemřeme!" 14 Mému sluchu však Hospodin zástupů zjevil: "Tato vaše nepravost jistotně nedojde smíření, zemřete", praví Panovník, Hospodin zástupů. 15 Toto praví Panovník, Hospodin zástupů: Jdi, vydej se k tomu hodnostáři, promluv k Šebnovi, správci domu: 16 "Co tu pohledáváš, koho tu máš, žes tu vytesal pro sebe hrob? Dal sis hrob vytesat vysoko, dal sis vyhloubit příbytek ve skále! 17 Hle, Hospodin tě odvrhe, odvrhne tě, ty hrdino, zabalí tě, 18 smotá, jako klubko tě svine, jako míč tě odhodí do široširé země. Tam umřeš a tam skončí tvé slavné vozy, pohano domu svého pána. 19 Srazím tě z tvého postavení; ze svého úřadu budeš svržen. 20 V onen den povolám svého služebníka Eljakíma, syna Chilkijášova. 21 Obléknu ho do tvé suknice, připevním mu tvoji šerpu, tvou vladařskou moc vložím do jeho rukou a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma i Judova domu. 22 Na jeho rameno vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. 23 Zarazím ho jako hřeb na spolehlivém místě a stane se stolcem slávy otcovského domu. 24 Ale zavěsí se na něj všechna váha otcovského domu, výhonky a odnože, všechny malé nádoby, jak misky, tak i všechny džbány." 25 "V onen den, je výrok Hospodina zástupů, povolí hřeb zaražený na spolehlivém místě, zlomí se, spadne a náklad, který je na něm, se zničí." Tak promluvil Hospodin.

Iz 22, 1-25

Verš 20
V onen den povolám svého služebníka Eljakíma, syna Chilkijášova.
2Kr 18:18 - Zavolali na krále. Vyšel k nim Eljakím, syn Chilkijášův, který byl správcem domu, Šebna, písař, a Jóach, syn Asafův, kancléř.
2Kr 18:26 - Eljakím, syn Chilkijášův, a Šebna a Jóach odpověděli nejvyššímu číšníkovi: "Mluv raději ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s námi judsky, aby to neslyšel lid, který je na hradbách."
2Kr 18:37 - Eljakím, syn Chilkijášův, správce domu, Šebna, písař, a Jóach, syn Asafův, kancléř, přišli k Chizkijášovi s roztrženým rouchem a oznámili mu slova nejvyššího číšníka.

Verš 4
Proto jsem řekl: "Odvraťte ode mne oči, ať hořekuji a pláči; nesnažte se mě těšit nad zhoubou dcery mého lidu!"
Jer 9:1 - Kéž bych měl na poušti místo, kde mohou pocestní přenocovat. Mám opustit svůj lid a odejít od nich? Neboť jsou to samí cizoložníci, shromáždění věrolomných.

Verš 13
a hle, veselí a radost, porážení dobytka a zabíjení ovcí, jedení masa a pití vína. "Jezme a pijme, stejně zítra zemřeme!"
Iz 56:12 - "Přijďte! Opatřím víno, opojným nápojem se opojíme. Zítřek bude jako dnešek, velký, přebohatý."
1Kor 15:32 - Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak 'jezme a pijme, neboť zítra zemřeme'.

Iz 22,1 - Údolím videnia sa tu volá celý Jeruzalem, vo verši 5 má to meno len ktorési jeruzalemské údolie.

Iz 22,2-4 - Pre skazu kedysi veselého, teraz však nariekajúceho, vodcami a obrancami opusteného mesta je prorok taký zarmútený, že ho nemožno potešiť.

Iz 22,5 - Tento verš prekladá Vulg trocha odchylne: "Lebo deň zabíjania a šliapania a náreku má v Údolí videnia Pán, Boh zástupov, ktorý skúma múr a je velebný nad vrchom."

Iz 22,6 - O Elame pozri 21,2. – "Qír obnažil štít", rozumej: Vojaci neznámeho ináč národa Qír posťahovali zo svojich štítov kožené povlaky a sú prichystaní k boju.

Iz 22,8 - Rozumej: Júdovci už budú vidieť, že im hrozí záhuba, darmo budú čakať zbrane zo zbrojnice, ktorá bola v Lesnom dome (pozri 1 Kr 7,2 a 10,17.21).

Iz 22,9-14 - Tu sa opisujú rozličné opatrenia na obranu mesta a zúfalé hodovanie obyvateľov, ktorí sa nechcú obrátiť k Bohu. "Dolný rybník" je totožný so "Starým rybníkom". V ktorej čiastke mesta bol, nevieme.

Iz 22,16 - Azda si ho dal vytesať na mieste, ktoré bolo nad jeho hodnosť a vznešenosť.

Iz 22,20 - O Eliakimovi pozri aj 36,3.11.22; 37,2.

Iz 22,22 - Kľúč "na pleci" znamená, že s hodnosťou bude spojená aj ťarcha.

Iz 22,23 - Eliakim bude ako rázsocha, na ktorej visia nádoby rozličnej veľkosti a rôzneho tvaru. Od neho budú závisieť ľudia rozličného postavenia.

Iz 22,25 - Eliakim nezostal asi verný Bohu, preto mu prorok v tomto verši, k proroctvu pravdepodobne len neskoršie pripojenom, predpovedá pád a záhubu, ktorá postihne aj tých, čo záviseli na ňom.