výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 35, 1-10

1 Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. 2 Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. 3 Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. 4 Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit." 5 Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. 6 Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. 7 Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. 8 Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. 9 Nebude tam lev, dravá zvěř na ni nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. 10 Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Iz 35, 1-10

Verš 10
Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.
Zjv 21:4 - a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

Verš 3
Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím.
Heb 12:12 - 'Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena'

Verš 5
Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých.
Mt 9:27 - Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!"
Mt 11:5 - Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
Mt 12:22 - Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl.
Mt 20:30 - A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!"
Mt 21:14 - I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil.
Jn 9:6 - Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči
Mt 11:5 - Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
Mk 7:32 - Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.

Verš 6
Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.
Mt 11:5 - Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
Mt 15:30 - Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil,
Mt 21:14 - I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil.
Jn 5:8 - Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!"
Sk 3:2 - Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli.
Sk 8:7 - Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno.
Sk 14:8 - V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy; byl chromý od narození a nikdy nechodil.
Mt 9:32 - Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem.
Mt 12:22 - Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl.
Mt 15:30 - Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil,
Jn 7:38 - Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo."

Iz 35,1 - Miesto jesienky myslia iní na narcis alebo krokus. Vulg má "ľalia".

Iz 35,2 - O Sárone a Karmeli pozri pozn. k 33,9.

Iz 35,5 - Na toto proroctvo odvolával sa Kristus Pán, aby naznačil, že prišla doba spásy a že on je prisľúbený Spasiteľ: Mt 11,5; porov. Mk 7,37; Lk 7,22.

Iz 35,8 - Spásu spravodlivých prirovnáva prorok vyslobodeniu z Egypta alebo skôr návratu roztratených Izraelitov na posvätný vrch Sion.

Iz 35,10 - Židia si na znak radosti ozdobovali hlavu (61,3).