výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 54, 1-17

1 Plesej, neplodná, která jsi nerodila, zvučně plesej a výskej, která ses v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin. 2 Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. 3 Rozmůžeš se napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města. 4 Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, kdy jsi byla neprovdána, nevzpomeneš na potupu svého vdovství. 5 Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země. 6 Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti, jež byla zavržena, praví Bůh tvůj. 7 "Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. 8 V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel." 9 "Je to pro mě jako za dnů Noeho, kdy jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody Noeho zemi nezatopí. Právě tak jsem se přísežně odřekl rozlícení i pohrůžek vůči tobě. 10 I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník." 11 "Ty utištěná, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, já ti do omítky vsadím drahokamy, za základ ti dám safíry. 12 Cimbuří ti udělám rubínová, brány berylové a celé tvé obezdění z drahokamů. 13 Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky; hojnost pokoje zjednám tvým synům. 14 Podpírat tě bude spravedlnost, zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží. 15 A kdyby se kdo proti tobě srotil, nebude to pocházet ode mne. Kdo se proti tobě srotí, v boji proti tobě padne. 16 Hle, já jsem stvořil řemeslníka, jenž rozdmychuje uhlí v oheň a zhotovuje zbraně k užívání. A já jsem stvořil šiřitele zkázy, aby hubil. 17 Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův."

Iz 54, 1-17

Verš 1
Plesej, neplodná, která jsi nerodila, zvučně plesej a výskej, která ses v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin.
Gal 4:27 - Vždyť stojí psáno: 'Raduj se, neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá, více než ta, která má muže.'

Verš 13
Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky; hojnost pokoje zjednám tvým synům.
Jn 6:45 - Je psáno v prorocích: 'Všichni budou vyučeni od Boha'. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně.

Verš 9
"Je to pro mě jako za dnů Noeho, kdy jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody Noeho zemi nezatopí. Právě tak jsem se přísežně odřekl rozlícení i pohrůžek vůči tobě.
Gn 9:11 - Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi."

Iz 54,1-3 - Tu sa hovorí o potomstve Pánovho služobníka. Budú to príslušníci novej Božej ríše, ktorá bude ich matkou. Táto matka bola kedysi neplodná, nekvílila v pôrodných bolestiach, obmedzovala sa na jediný národ. V dobe spásy pristúpia k nej všetky národy, preto bude si musieť zväčšiť stany.

Iz 54,4 - Pozri pozn. k 50,1 n.

Iz 54,9 - Vody Noema označujú potopu. Porov. Gn 8,20–22; 9,12–16.

Iz 54,11 - Z opisu vidieť, že prorok nemyslí na skutočný Jeruzalem, ale na Božie kráľovstvo.

Iz 54,15 - Je tu vyjadrená mesiášska myšlienka Božej ochrany.

Iz 54,17 - Po spasiteľskom diele opravdivého Pánovho Služobníka, Mesiáša, každý veriaci bude sluhom Pánovým. Porov. 56,6; 63,17; 65,8.9.13; 66,14.